ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inexperience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inexperience*, -inexperience-

inexperience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inexperience (n.) ความอ่อนหัด See also: ความไม่มีประสบการณ์ Syn. unfamiliarity, ignorance Ops. experience
inexperienced (adj.) ซึ่งไร้ประสบการณ์ See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ Syn. ignorant, unskilled, inexpert
English-Thai: HOPE Dictionary
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ
English-Thai: Nontri Dictionary
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือใหม่ (adj.) inexperienced See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur Ops. มือเก่า, มืออาชีพ
อ่อนหัด (adj.) inexperienced See also: unskillful, inexpert Ops. ช่ำชอง
อ่อนหัด (v.) be inexperienced See also: be inexpert, be green Ops. ช่ำชอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For whatever reason, putting students in such danger shows your inexperience as a teacher.อย่างไรก็แล้แต่ การดึงนักเรียนเข้าไปเกี่ยวกับอันตราย แสดงว่าเธอยังอ่อนประสบการณ์
I'm sure there are some girls who I've never met that find inexperience kind of sweet.ฉันแน่ใจว่ามีผู้หญิงบางคน ที่ฉันไม่เคยได้พบกับ หาประสบการณ์หวานครับ ใช่ แต่ i dont wanna be
Renan's inexperience really didn't give me any reason to pause.ความไร้ประสบการณ์ของเรแนน ไม่ได้ทำให้ผมชะงัก
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้
It's really important that the inexperienced Crown Princess shouldn't make mistakes.จริงๆแล้วประสบการณ์นั้นสำคัญมากเจ้าหญิงไม่ควรทำผิดพลาด
HE'S SLOPPY, INEXPERIENCED.เขาลังเล ด้อยประสบการณ์
Those who practise magic will seek to exploit Arthur's inexperience.ผู้ใช้เวทมนตร์จะพยายามหาทางที่จะแสวงประโยชน์จากความผิดพลาดของอาร์เธอร์
They're all either too inexperienced or too expensive.พวกเธอไม่มีประสบการณ์เลย ไม่ก็แพงเกินไป
The defensive wounds and heavy smearing suggest our killers were still inexperienced.แผลจากการป้องกันตัว รอยเลอะเต็มไปหมด บอกว่าฆาตกรยังอ่อนหัด
But you're inexperienced.แต่ว่าเธอไม่มีประสบการณ์มาก่อน
That's something only an inexperienced unsub would do.นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ต้องสงสัย ที่อ่อนประสบการณ์เท่านั้นจะทำ
I took a chance on a young, inexperienced author.ฉันเลือกนักเขียนหนุ่มที่เขาไม่มีประสบการณ์

inexperience ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, 孤陋寡闻 / 孤陋寡聞] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded
没经验[méi jīng yàn, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, 没经验 / 沒經驗] inexperienced
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, 雏儿 / 雛兒] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, 涉世未深] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated

inexperience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳臭[にゅうしゅう, nyuushuu] (n) boyishness; inexperience
白面[はくめん, hakumen] (n) fair complexion; face without makeup; inexperience
不案内[ふあんない, fuannai] (adj-na,n) ignorance; inexperience; unfamiliarity
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth-
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P)
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P)
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice
豎子;孺子;竪子(iK)[じゅし, jushi] (n) (1) child; young lad; (2) stripling; greenhorn; inexperienced person
青い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (青い, 蒼い only) pale; (3) (青い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P)
青っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
青臭い[あおくさい, aokusai] (adj-i) inexperienced; immature; grassy-smelling
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person

inexperience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขาดประสบการณ์[n. exp.] (kān khāt pr) EN: inexperience FR: inexpérience [f]
การไม่มีประสบการณ์[n. exp.] (kān mai mī ) EN: inexperience FR: inexpérience [f]
ไก่อ่อน[n.] (kai-øn) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ไก่อ่อนสอนขัน[n.] (kai-ønsønkh) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ขาดประสบการณ์[adj.] (khāt prasop) EN: inexperienced ; callow FR: inexpérimenté
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter FR:
ไม่ชำนาญ[adj.] (mai chamnān) EN: inexperienced ; unskilled ; inexpert FR: inexpérimenté
ไม่มีประสบการณ์[adj.] (mai mī pras) EN: inexperienced FR: inexpérimenté ; sans expérience
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced ; novice FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green FR:
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced FR:
ยังไม่มีประสบการณ์[v. exp.] (yang mai mī) EN: be young and inexperienced ; be wet behind the ears (loc.) ; be not dry behind the ears (loc.) FR: être inexpérimenté
ยังไม่เป็นผู้ใหญ่[v. exp.] (yang mai pe) EN: be young and inexperienced ; be wet behind the ears (loc.) ; be not dry behind the ears (loc.) FR: être inexpérimenté

inexperience ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerfahren; unbewandert {adj} | unerfahrener; unbewanderter | am unerfahrensten; am unbewandertsteninexperienced | more inexperienced | most inexperienced

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inexperience
Back to top