ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

induct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *induct*, -induct-

induct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
induct (vt.) ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ See also: ให้เข้ารับตำแหน่ง Syn. commission, install
inductance (n.) ตัวเหนี่ยวนำ (กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า) Syn. capacitance
inductee (n.) ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหาร Syn. draftee
induction (n.) การให้เข้ารับตำแหน่ง See also: กระบวนการให้คนเข้าดำรงตำแหน่ง Syn. installation, inauguration
induction (n.) อุปนัย (ทางตรรกวิทยา) See also: การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
inductive (adj.) เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
inductive (adj.) โดยอุปนัย See also: โดยการหาข้อสรุปจากสิ่งที่สังเกตได้ Syn. understandable, comprehensible
inductor (n.) ตัวนำกระแสไฟฟ้า See also: ผู้นำ
English-Thai: HOPE Dictionary
inductance(อินดัค'เทินซฺ) n. การเหนี่ยวนำ (กระแสไฟฟ้า,สนามแม่เหล็กไฟฟ้า) ,ตัวเหนี่ยวนำ,ขดลวดเหนี่ยวนำ
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
inductive(อินดัค'ทิฟว) adj. อุปนัย,เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก,ชักนำมีอิทธิพลต่อ, See also: inductively adv. inductiveness n., Syn. leading,influencing
inductor(อินดัค'เทอะ) n. อุปกรณ์ที่ชักนำกระแสไฟฟ้าสลับ,ขดลวดชักนำ,ผู้เข้าประจำตำแหน่งหน้าที่
English-Thai: Nontri Dictionary
induct(vt) นำเข้ามา,เกณฑ์ทหาร
induction(n) การนำเข้ามา,การชักนำ,อุปมาน,การเกณฑ์,กระแสไฟฟ้า
inductive(adj) นำเข้ามา,มีอิทธิพลต่อ,อุปมาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inductionการอุปนัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inductiveอุปนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductor spot-welding machine; induction spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดเหนี่ยวนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inductionการเหนี่ยวนำ, การเปลี่ยนสภาพของวัตถุโดยสนาม (ดู electrostatic induction และ electromagnetic induction ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inductiveแบบอุปนัย [การแพทย์]
Inductorsอินดัคเตอร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชักจูง (n.) induction Syn. การชักนำ
การชักนำ (n.) induction Syn. การชักจูง
การเหนี่ยวนำ (n.) induction Syn. การชักนำ, การชักจูง
อุปนัย (n.) induction
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (n.) electromagnetic induction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All power sources on core induction bus.ทั้งหมดแหล่งพลังงาน บนรถบัสเหนี่ยวนำหลัก
Now, here's your bulb, and there's your ferrite core inductor.นี่หลอดไฟ แล้วนี่คอนดักเตอร์คู่นึง
New conceptualization. Inductive thinking.แนวความคิดใหม่ คิดอุปนัย
You say much more, you might as well inducting him to the Order.-ถ้าคุณพูดมากกว่านี้, คุณอาจจะ.. -ต้องรวมแฮรี่เข้ากับภาคีด้วยเลย ดีเลย !
I was inducting run-dmc Into the rock and roll hall of fame last night,ผมได้รับเกียรติให้มีรายชื่อ ในหอเกียรติยศร็อคแอนด์โรลล์
Included is a plane ticket to Washington for your immediate final induction and processing.แล้วเราก็มีตั๋ว ให้คุณบินไปวอชิงตันทันที เพื่อดำเนินพิธีการขั้นสุดท้าย
We have an induction furnace that is ready to blow.เรามีเตาหลอมเหนี่ยวที่กำลังจะระเบิด
Maybe you have an electrical trouble, and your sub-aqua conductor, it helps you-- inductor, okay?บางทีคุณอาจมีปัญหาเรื่องไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใต้น้ำ มันช่วยคุณ.. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โอเคมั้ย
An inductive signal interrupter.ชื่อของมันคือ ISI หรือ... ที่เค้าเรียกกันว่า Inductive signal Interrupter
The induction coils are shorted.คอยล์เหนี่ยวนำช๊อตไปแล้ว
So, uh, when do I get inducted into this secret society?งั้น แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เข้าสังคมลึกลับนี้ซักทีล่ะ?
By the time Nicola Tesla was 30, he'd already invented the induction motor.ตอนนิโคล่า เทสล่า อายุ30 เขาประดิษฐ์มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าได้แล้ว

induct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高斯[Gāo sī, ㄍㄠ ㄙ, 高斯] Carl Friedrich Gauss (1777-1855), German mathematician; Gauss, unit of magnetic induction
电磁感应[diàn cí gǎn yìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢˇ ˋ, 电磁感应 / 電磁感應] electromagnetic induction
不完全归纳推理[bù wán quán guī nà tuī lǐ, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, 不完全归纳推理 / 不完全歸納推理] inference by incomplete induction
感应器[gǎn yìng qì, ㄍㄢˇ ˋ ㄑㄧˋ, 感应器 / 感應器] inductor (elec.)
感应线圈[gǎn yìng xiàn quān, ㄍㄢˇ ˋ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 感应线圈 / 感應線圈] induction coil; solenoid
归纳法[guī nà fǎ, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄈㄚˇ, 归纳法 / 歸納法] induction (method of deduction in logic)
电感[diàn gǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄍㄢˇ, 电感 / 電感] inductance
完全归纳推理[wán quán guī nà tuī lǐ, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, 完全归纳推理 / 完全歸納推理] inference by complete induction
归纳推理[guī nà tuī lǐ, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, 归纳推理 / 歸納推理] inference by induction (method of deduction in logic)
磁感应[cí gǎn yìng, ㄘˊ ㄍㄢˇ ˋ, 磁感应 / 磁感應] magnetic induction
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, 光感应] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction
感应[gǎn yìng, ㄍㄢˇ ˋ, 感应 / 感應] response; reaction; interaction; irritability (biol.); induction (elec.); inductance
引水工程[yǐn shuǐ gōng chéng, ˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 引水工程] water-induction engineering

induct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker
インダクションコイル[, indakushonkoiru] (n) induction coil
帰納的[きのうてき, kinouteki] (adj-na,n) inductive; recursive
応召兵[おうしょうへい, oushouhei] (n) conscript; draftee; selectee; inductee
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n,vs) inspiration; divine response; sympathy; induction
手解き[てほどき, tehodoki] (n,vs) (1) initiation; induction; introduction; (2) learning the basics
比誘電率[ひゆうでんりつ, hiyuudenritsu] (n) dielectric constant; relative permittivity; specific inductive capacity
誘電[ゆうでん, yuuden] (n,vs,adj-no) (1) induction; induced electricity; (adj-f) (2) dielectric; inductive
電磁誘導[でんじゆうどう, denjiyuudou] (n) electromagnetic induction
Japanese-English: COMDICT Dictionary
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction

induct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบเหนี่ยวนำ[adj.] (baēp nīonam) EN: inductive FR:
แบบอุปนัย[adj.] (baēp uppana) EN: inductive FR:
บทนิยามแบบอุปนัย[n. exp.] (botniyām ba) EN: inductive definition FR:
จังหวะดูด[n. exp.] (jangwa dūt) EN: induction stroke FR:
การอนุมานแบบอุปนัย[n. exp.] (kān anumān ) EN: inductive inference FR:
การให้เหตุผลแบบอุปนัย[n. exp.] (kān hai hēt) EN: inductive reasoning ; induction ; inductive logic FR:
การพิสูจน์โดยอุปนัย[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by induction FR:
ขดลวดเหนี่ยวนำ[n. exp.] (khot lūat n) EN: induction coil FR:
หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (lak uppanai) EN: principle of mathematical induction FR:
มอเตอร์เหนี่ยวนำ[n. exp.] (møtoē nīona) EN: induction motor FR:
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส = มอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟส[n. exp.] (møtoē nīona) EN: single phase induction motor FR:
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส = มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส [n. exp.] (møtoē nīona) EN: 3-phase induction motor FR:
เหนี่ยวนำ[n.] (nīonam) EN: induction FR:
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (nīonam maēl) EN: electromagnetic induction FR:
สถิติเชิงอนุมาน[n. exp.] (sathiti cho) EN: inferential statistics ; inductive statistics FR:
เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ[n. exp.] (sensoē baēp) EN: inductive sensor FR:
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า[n. exp.] (tao maēlek ) EN: induction cooker FR: réchaud à induction [m]
ตัวเหนี่ยวนำ[n. exp.] (tūa nīonam) EN: inductor FR:
อุปมาน[n.] (upamān = up) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor FR: induction [f] ; analogie [f]
อุปมาน[n.] (uppamān = u) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor FR: induction [f] ; analogie [f]
อุปนัย[n.] (uppanai = u) EN: induction FR:
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (uppanai cho) EN: mathematical induction FR: induction mathématique [f]
วิธีการอุปนัย[n. exp.] (withīkān up) EN: inductive method FR: méthode inductive [f]
วิธีสอนแบบอุปนัย[n. exp.] (withī søn b) EN: inductive method FR:
วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (withī uppan) EN: mathematical induction FR: induction mathématique [f]

induct ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufladung {f} (Turbo) [auto]forced induction
Amtseinführung {f}induction [Am.]
Ansaugrohr {n}induction pipe
Einführungskurs {m}induction course
Induktionsheizung {f}induction heating
Induktionsschritt {m} [math.]induction step
Induktionsspule {f}induction coil
Induktionsschleife {f}induction loop
Induktionsvoraussetzung {f} [math.]induction hypothesis
Ansaugluft {f}intake air; induction air; inlet air; suction air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า induct
Back to top