ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-increment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น increment, *increment*,

-increment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インクリメント[, inkurimento] (n,vs) increment
上昇期[じょうしょうき, joushouki] (n) upturn; increment phase; rise period
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs)
増分量[ぞうぶんりょう, zoubunryou] increment size
増加[ぞうか, zouka] increment (vs)

-increment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
สินสมรส[n.] (sinsomrot) EN: property acquired during marriage ; property increment ; maritial property FR: acquêts [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -increment-
Back to top