ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*increment*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น increment, -increment-

*increment* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
increment (n.) การเพิ่มขึ้น Syn. augmentation, increase Ops. decrement, decrease
English-Thai: HOPE Dictionary
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง
increment(อิน' คระเมินทฺ) n. การเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ผลกำไร., See also: incremental adj.
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
increment(n) ส่วนเพิ่ม,ผลกำไร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incrementส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incrementระยะเริ่มหดรัดตัว, การเพิ่ม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where waves aren't measured in feet, but as increments of fear, and those who pass the test become legend.มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับศัตรู แล้วเจ้ายังมีหน้ามานั่งแช่น้ำร้อนเฉยอยู่ได้!
Sir, it's in increments of $10.คุณครับมันต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เหรียญ
He's been conducting incremental tests... taking the Rover 2 out for longer... and longer trips, each time.เขาได้รับการดำเนินการทดสอบที่เพิ่มขึ้น การรถแลนด์โรเวอร์ 2 ออกอีกต่อไป และการเดินทางในแต่ละครั้งอีกต่อไป
I'm rolling back in 30 second increments.ฉันย้อนกลับไป 30 วินาที
Hypothetically, had I written him something, we would have raised his grades incrementally.สมมุติฐานได้ผมเขียนจดหมายถึงเขาบางสิ่งบางอย่าง เราจะได้ยกขึ้นเกรดของเขาเพิ่มขึ้น
The killer has been murdering in 6-hour increments.ฆาตกรฆ่าทุกๆ 6 ชั่วโมง

*increment* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差分[chā fēn, ㄔㄚ ㄈㄣ, 差分] difference; increment
增量[zēng liàng, ㄗㄥ ㄌㄧㄤˋ, 增量] increment

*increment* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インクリビジネス[, inkuribijinesu] (n) (abbr) incremental business
インクリメンタリズム[, inkurimentarizumu] (n) incrementalism
インクリメンタル[, inkurimentaru] (adj-na) incremental
インクリメンタルサーチ[, inkurimentarusa-chi] (n) {comp} incremental search
インクリメンタルバックアップ[, inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup
インクリメント[, inkurimento] (n,vs) increment
オートインクリメント[, o-toinkurimento] (n) {comp} auto-increment
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] (exp) {comp} in increments of
上昇期[じょうしょうき, joushouki] (n) upturn; increment phase; rise period
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P)
積み増し;積増し[つみまし, tsumimashi] (n,vs) (See 増額・ぞうがく) increased amount; increase; increment; augmentation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs)
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of
増分[ぞうぶん, zoubun] incremental
増分ベクトル[ぞうぶんべくとる, zoubunbekutoru] incremental vector
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] incremental coordinate
増分量[ぞうぶんりょう, zoubunryou] increment size
増加[ぞうか, zouka] increment (vs)

*increment* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
นวัตกรรมส่วนเพิ่ม[n. exp.] (nawattakam ) EN: incremental innovation FR:
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น[n. exp.] (ngoppramān ) EN: incremental budget FR:
รายได้ส่วนเพิ่ม[n. exp.] (rāidāi suan) EN: incremental revenue FR:
สินสมรส[n.] (sinsomrot) EN: property acquired during marriage ; property increment ; maritial property FR: acquêts [mpl]
ส่วนเพิ่ม[adj.] (suan phoēm) EN: incremental ; differential ; additional ; extra FR:
ตัวแบบส่วนเพิ่ม[n. exp.] (tūa baēp su) EN: incremental model FR:

*increment* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertzuwachssteuer {f}increment value tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *increment*
Back to top