ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decrement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decrement*, -decrement-

decrement ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
decrement(เดค'คระเมินทฺ) n. การลดลง,การค่อย ๆ ลดลง,ปริมาณที่ลดลง,การสั้นเข้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decrementส่วนลด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decrementระยะเริ่มคลายตัว,น้อยลงจนหายไปหมด [การแพทย์]

decrement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デクリメント[, dekurimento] (n) decrement
下降期[かこうき, kakouki] (n) downturn; decrement phase
オートデクリメント[, o-todekurimento] (n) {comp} auto-decrement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement

decrement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop ; decrement FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
ส่วนลดลง[X] (suan lotlon) EN: decrement FR:

decrement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekrement {n} | logarithmisches Dekrementdecrement | logarithmic decrement
Herabsetzung {f}decrement
Verminderung {f}decrementation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decrement
Back to top