ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incontestable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incontestable*, -incontestable-

incontestable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incontestable (adj.) ที่โต้แย้งไม่ได้ See also: ที่ไม่อาจโต้เถียงได้ Syn. indisputable, unquestionable Ops. contestable, disputable
English-Thai: Nontri Dictionary
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incontestable clauseข้อกำหนดไม่โต้แย้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While the sentiments expressed are laudable, the facts of the charge seem incontestable, so...ในขณะที่ความรู้สึกแสดงเป็น เรื่องที่น่ายกย่อง ข้อเท็จจริงของค่าใช้จ่ายดูเหมือน เถียงไม่ได้ดังนั้น

incontestable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สามารถพิสูจน์ว่าผิดได้[adj.] (mai sāmāt p) EN: incontestable FR:
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī ) EN: undoubtedly FR: indubitablement ; incontestablement
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain

incontestable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbestreitbar; unanfechtbar {adj} | unbestreitbarer; unanfechtbarer | am unbestreitbarsten; am unanfechtbarstenincontestable | more incontestable | most incontestable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incontestable
Back to top