ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inclination-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inclination, *inclination*,

-inclination- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร?
My father is pressing for an early ordination, while my own inclination is to the scarlet of a captaincy in His Majesty's regulars.ทั้งๆ ที่ผมอยากจะเป็น ทหารส่วนพระองค์
I don't have the time or the inclination right now to explain my assignments to you.ไม่มีเวลาจะอธิบายงานที่ผมให้คุณนะ
So if any of you have even the slightest inclination to do anything with your life other than become an architect, you're wasting my time and yours.ถ้าเกิดมีใครในที่นี้ เกิดเริ่มไม่มั่นใจว่า จะเป็นสถาปนิกดีรึเปล่า
My inclination is to avoid giving out jail time. In this case.ในคดีนี้ ฉันเอียงไปในทางหลีกเลี่ยงไม่ส่งใครเข้าคุก
Mr. President, I understand the natural inclination to want to save the passengers, but the truth is, we have no reason to trust this man.ท่านปธน. ผมเข้าใจถึงความเอนเอียง ที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้โดยสาร แต่ความจริงก็คือ
And a pronounced inclination toward ...And a special inclination for ... ไม่!
My inclination wasn't to kill it.ความชอบธรรมของผม ไม่สามารถฆ่ามันได้
Take Peter, add years of experience and less inclination to cut us slack.ก็ปีเตอร์ที่มีประสบการณ์เยอะกว่า และใจดีกับเราน้อยกว่า
Well, Joanna has no idea or she has no inclination to tell us.โจแอนนาไม่รู้ หรือเธอแค่ไม่อยากบอกเรา

-inclination- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾斜度[qīng xié dù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨˋ, 倾斜度 / 傾斜度] inclination (from the horizontal or vertical); slope; obliquity

-inclination- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind

-inclination- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ในการใช้จ่าย[n. exp.] (ārom nai kā) EN: inclination to spend FR:
การเข้าข้าง[n.] (kān khaokhā) EN: inclination FR:
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
ความเอียง[n.] (khwām īeng) EN: slope ; inclination FR: inclinaison [f] ; obliquité [f]
ความเอียงของแกน[n. exp.] (khwām īeng ) EN: inclination of the axis FR: inclinaison de l'axe [f]
ความเอียงของระนาบ[n. exp.] (khwām īeng ) EN: inclination of a plane FR: inclinaison du plan [m]
ความเอียงของเส้นตรง[n. exp.] (khwām īeng ) EN: inclination of a line FR:
มุมเอียง[n. exp.] (mum īeng) EN: angle of inclination ; angle of inclination of a line FR: angle d'inclinaison [m]
แง่ร้าย[v.] (ngae rāi) EN: pessimism ; inclination to expect the worst FR: pessimisme [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inclination-
Back to top