ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

propensity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *propensity*, -propensity-

propensity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
propensity (n.) ความโน้มเอียง
English-Thai: HOPE Dictionary
propensity(พระเพน'ซิที) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,ความชอบ, Syn. bent,leaning
English-Thai: Nontri Dictionary
propensity(n) ความโน้มเอียง,ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความโน้มเอียง (n.) propensity See also: inclination Syn. ความเอนเอียง, ความโอนเอียง, แนวโน้ม
ความโอนเอียง (n.) propensity See also: inclination Syn. ความเอนเอียง, แนวโน้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
WITH A PROPENSITY FOR ARSON. Garcia: BRIAN MILLER, 18 YEARS OLD,ก่อเหตุทำลายข้าวของมาตลอด 18 ปีในชีวิตเขา
My family history factoring in longevity, propensity for disease, et cetera.ประวัติครอบครัวฉัน โรคตามธรรมชาติ เป็นต้น
A wise move, given your propensity for casting false accusations.ฉลาดดี ก้แน่ล่ะ เพราะคุณ ไปตั้งข้อกล้าวหาเขา อย่างลอยๆก่อน
So, genetic propensity for these three cancers -- zapped.เอาล่ะ พันธุกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเป็น มะเร็งทั้งสามแบบถูกทำลายแล้ว
And it was then that I realized that if you feed a man, you take away his propensity for violence.และตอนนั้นเองที่ฉันตระหนักว่าถ้าคุณกินคน ที่คุณนำมาใช้นิสัยชอบของเขาสำหรับความรุนแรง
Given your propensity for squeamishness,ให้นิสัยของคุณสำหรับความขี้แยเลย
Given your propensity for squeamishness,ให้เป็นนิสัยของคุณเลยสำหรับเรื่องขี้แย

propensity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽悪趣味[ぎあくしゅみ, giakushumi] (n) propensity to put oneself in as bad a light as possible; being prone to act bad
平均消費性向[へいきんしょうひせいこう, heikinshouhiseikou] (n) average propensity to consume
平均貯蓄性向[へいきんちょちくせいこう, heikinchochikuseikou] (n) average propensity to save
消費性向[しょうひせいこう, shouhiseikou] (n) consumption propensity
犯罪性[はんざいせい, hanzaisei] (n) criminality; criminal propensity
盗心[とうしん, toushin] (n) propensity to steal
限界消費性向[げんかいしょうひせいこう, genkaishouhiseikou] (n) marginal propensity to consume
限界貯蓄性向[げんかいちょちくせいこう, genkaichochikuseikou] (n) marginal propensity to save
韜晦趣味[とうかいしゅみ, toukaishumi] (n) propensity to efface oneself; being prone to conceal one's talent
偏向[へんこう, henkou] (n,vs) propensity; tendency; inclination; deflection; (P)
気味[ぎみ, gimi] (n) (1) (See いい気味・いいきみ) sensation; feeling; (2) (きみ only) (See 気味・ぎみ) tendency; propensity; (P)

propensity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
ความโน้มเอียง[n. exp.] (khwām nōm ī) EN: tendency ; propensity ; orientation FR: tendance [f] ; propension [f] ; orientation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า propensity
Back to top