ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill-omende

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill-omende*, -ill-omende-

ill-omende ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-omende (adj.) อัปมงคล See also: ซึ่งไม่เป็นมงคล, ซึ่งเป็นลางร้าย Syn. foreboding Ops. auspicious, rosy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill-omende
Back to top