ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inaudible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inaudible, *inaudible*,

-inaudible- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hachi! Inaudible dialog Hey, looks like we got the first visitor.ฮาชิ! เฮ้ ดูเหมือนเราจะมีแขกคนแรก
It's inaudible to human ears but there are some faint infrasonic frequencies in the background.เราระบุได้จากคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่ หูคนเราไม่สามารถได้ยินได้
And "a." ( inaudible ) Noel led us to that tree for a reason.แล้วก็ "A" โนแอลต้องมีเหตุผลที่พาพวกเราไปที่ต้นไม้

-inaudible- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微漠] faint (almost inaudible or invisible)

-inaudible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inaudible-
Back to top