ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unheard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unheard*, -unheard-

unheard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unheard (adj.) แปลกหู See also: ไม่เคยได้ยินมาก่อน
unheard-of (adj.) ที่หยาบคาย Syn. outrageous
unheard-of (adj.) ไม่เคยได้ยินมาก่อน See also: ไม่เคยล่วงรู้มาก่อน, ไม่คาดคิดมาก่อน Syn. unfamiliar, unknown, obscure
English-Thai: HOPE Dictionary
unheard(อันเฮิร์ด') adj. ไม่ได้ยิน,ไม่มีการสอบสวน,ไม่ได้ฟังกันก่อน
unheard-of(อันเฮิร์ด'ออฟ) adj. ไม่เคยได้ยินมาก่อน,ไม่คาดคิดมาก่อน,เป็นประวัติการณ์, Syn. unbelievable
English-Thai: Nontri Dictionary
unheard(adj) ไม่เคยได้ยิน,ไม่ได้ยิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't recall me not caring, priest. This is unheard of.ข้าไม่ได้ขอความเห็นเจ้า
That's unheard of.ไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ย
83 times is unheard of it doesn't happen you shouldn't have to rewrite something 83 timesแก้บท 83 ครั้ง ไม่เคยได้ยินมาก่อน ไม่เคยมีมาก่อน คุณไม่ควรต้องแก้ไขอะไรตั้ง 83 ครั้ง
Henry, this is so unheard of here in the States.เฮ็นรี่ เรื่องนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนในอเมริกา
You have one unheard message.คุณมีหนึ่งข้อความเสียง
It's not unheard of that people turn themselves around, but you haven't broached the possibility of divorce yet.นานๆ เราถึงจะเห็นทีนึง ว่าคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่คุณยังไม่ได้ เกริ่นเรื่องหย่ากับเขาใช่หรือเปล่าครับ
Female voice: you have one unheard message.คุณมีหนึ่งข้อความที่ยังไม่ได้รับฟัง..
First unheard message.ข้อความแรกที่ไม่ได้รับฟัง
You know, it's not unheard of for a one-night stand to turn into a relationship.คือมันไม่แปลกหรอก ถ้าหาก ความเหงา เปลี่ยนไปเป็น ความสัมพันธ์ระยะยาว
It's unheard o.. What is she... in junior high?ไม่มีใครรู้จัก เธอเป็นนักเรียนมัธยมเหรอ?
You have one unheard message.คุณมีข้อความเสียง 1 ข้อความ
Going after a high-risk target like a police Detective and then all of a sudden abducting a child is fairly unheard of.มุ่งเป้าไปที่เหยื่อที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วในทันใดก็ก่อคดีลักพาเด็ก ซึ่งค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จัก

unheard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一无所闻[yī wú suǒ wén, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˊ, 一无所闻 / 一無所聞] unheard of
闻所未闻[wén suǒ wèi wén, ㄨㄣˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 闻所未闻 / 聞所未聞] unheard of; an extremely rare and unprecedented event

unheard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未曾有;未曽有[みぞう;みそう, mizou ; misou] (adj-no,adj-na) unprecedented; unheard of
未聞[みもん, mimon] (n) (See 前代未聞) unheard
逸聞[いつぶん, itsubun] (n) something unheard of
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P)
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making
希代未聞[きたいみもん, kitaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unparalleled
破天荒[はてんこう, hatenkou] (adj-na,n) unheard-of; unprecedented

unheard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปลกหู[v. exp.] (plaēk hū) EN: sound strange ; be unheard of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unheard
Back to top