ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inaudible*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inaudible, -inaudible-

*inaudible* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inaudible (adj.) ซึ่งไม่ได้ยิน See also: ที่ไม่ดังพอจะได้ยิน Syn. unheard Ops. audible, heard
English-Thai: HOPE Dictionary
inaudible(อินออ' ดะเบิล) adj. ไม่ได้ยิน., See also: inaudibility, inaudibleness n. inaudibly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
inaudible(adj) ฟังไม่ได้,ไม่ได้ยิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must have left them where I was having a cup of coffee. (Beeping) (Inaudible through glass)ผมคงลืมไว้ที่ร้านกาแฟน่ะครับ โจแอนนา รู้สึกว่าเขาจะไปฆ่าออเรเลียนะ
The weather report (inaudible) be a little bid (inaudible) clearing up by tonight (inaudible) again be extreamly cautious (inaudible)...รายงานสภาพอากาศ... ...เพียงเล็กน้อย... ...ท้องฟ้าจะโปร่งขึ้นในคืนนี้...
Hachi! Inaudible dialog Hey, looks like we got the first visitor.ฮาชิ! เฮ้ ดูเหมือนเราจะมีแขกคนแรก
It's inaudible to human ears but there are some faint infrasonic frequencies in the background.เราระบุได้จากคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่ หูคนเราไม่สามารถได้ยินได้
Now it's time for the fun part. [INAUDIBLE DIALOGUE] [SLAINE'S "99 BOTTLES" PLAYING OVER SPEAKERS]ตอนนี้เป็นเวลาของความสนุก เกิดอะไรขึ้น เพื่อนฝูง
And "a." ( inaudible ) Noel led us to that tree for a reason.แล้วก็ "A" โนแอลต้องมีเหตุผลที่พาพวกเราไปที่ต้นไม้
You will never be alone... (inaudible voices)คุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยว...
[inaudible dialogue][LNAUDlBLE DlALOGUE]
(inaudible) 2000 kilometers- 5 ไมล์.. อีกสักประมาณสองพันกิโลบิท
(inaudible) because I was having trouble dealing with how he(ไม่เปิดเผยนาม) เพราะฉันทำใจไม่ได้ กับลักษณะที่เขา...
[inaudible dialogue][INAUDIBLE DIALOGUE]
[INAUDIBLE DIALOGUE][INAUDIBLE DIALOGUE]

*inaudible* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微漠] faint (almost inaudible or invisible)

*inaudible* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille
อ้อมแอ้ม[adv.] (ǿm-aem) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR: indistinctement ; inaudiblement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inaudible*
Back to top