ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in time*, -in time-

in time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in time (idm.) ทันเวลา See also: ภายในเวลา (ที่กำหนด)
in time (adj.) ทัน See also: ทันเวลา, ทันท่วงที Syn. timely
in time (adv.) ทัน See also: ทันเวลา, ทันท่วงที Syn. timely
in time (adj.) ไม่ช้าก็เร็ว See also: ในที่สุด Syn. timely
in time (adv.) ไม่ช้าก็เร็ว See also: ในที่สุด Syn. timely, in due time
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันน้ำ (v.) be in time for the tide See also: be at the moment to save the tide
ทัน (adv.) in time See also: on time
ทันการ (adv.) in time See also: promptly, on time Syn. ทันเวลา
ทันกิน (adv.) in time See also: immediately, promptly Syn. ทันเวลา, ทันการ, ทันที
ทันท่วงที (adv.) in time See also: in good time, promptly, without delay, at once, in the nick of time, in due time Syn. ทันที, ทันทีทันควัน, ทันการ Ops. ชักช้า
ทันเวลา (adv.) in time See also: on time, in good time, timely, still time Syn. ทันการ, ตรงเวลา, ตามเวลา, ตามกำหนด
หวุดหวิด (adv.) in time See also: just about, by inches, within an ace of Syn. เฉียด, จวนเจียน, เกือบ
ทันน้ำทันฝน (adv.) in time for the flood season and rainy season See also: in time for tide or rain Syn. ทันฤดูกาล
ทันฤดูกาล (adv.) in time for the flood season and rainy season See also: in time for tide or rain
ทันการณ์ (v.) be in time Syn. ทันเวลา, ทันเหตุการณ์
ทันเหตุการณ์ (v.) be in time Syn. ทันเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
He didn't get there in timeเขาไม่ได้ไปที่นั่นทันเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't worry, darling, I'll be back in time to protect you from her.แต่ไม่ต้องกลัว ผมจะรีบกลับมาคุ้มครองคุณทันเวลา
He says he crossed to the door, walked down the hall, opened the door just in time to see the boy running down the stairs.เขาบอกว่าเขาเดินไปที่ประตูเดินลงฮอลล์เปิดประตู เพียงแค่ในเวลาที่จะเห็นเด็กวิ่งลงบันได ฉันใช่มั้ย?
Don't expect me to deflower you. In time we will decide..อย่าหวังว่าฉันจะช่วยแก คราวนี้พวกฉันจะตัดสินร่วมกัน
Archaeology is not an exact science. It does not deal in time schedules.โบราณคดีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ มันไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด.
All right, but get up in time for lunch.ได้เลย, แต่อย่าลืมทานอะไรซักหน่อยด้วยล่ะ
If the great moai is finished in time And if I swim for and win the Birdmanถ้ารูปสลักใหญ่เสร็จทันเวลา
Unfortunately, we were unable to recover it in time to stop the war.ให้ผมตัดหัวมันแขวนกับผนังดีมั้ย
Or just a passing folly that her friends can hush up and will in time be quite forgotten.หรืออาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงโง่ๆ จากเพื่อนหล่อน ที่สร้างขึ้นก็ได้ เดี๋ยวถึงเวลาก็ลืมกันเอง
I may in time meet with another Mr Collins!ฉันอาจจะได้เจอคุณคอลลินส์อีกซักคนทันเวลา
He figures anything big enough to sink the ship, they're gonna see in time to turn.คิดว่าถ้าเห็นก้อนน้ำแข็งจะสั่งเลี้ยวทัน
There must be a wrinkle in time because he can't be in 2 places at one time.ผมว่าสงสัยจะเกิดรอยย่นในเวลาแล้วล่ะ... ..เพราะโคล่าจะอยู่ทั้ง 2 ที่ในเวลาเดียวกันได้ยังไง
Living tissue over a metal skeleton, sent back in time to protect me.เป็นเนื้อหุ้มกระดูกเหล็ก

in time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, 及] and; to reach; up to; in time for
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
空隙[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, 空隙] crack; gap between two objects; gap in time between two events
合拍[hé pāi, ㄏㄜˊ ㄆㄞ, 合拍] in time with (i.e. same rhythm); to keep in step with; fig. to cooperate
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, 悠悠] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive
[yōu, ㄧㄡ, 悠] at ease; long (in time); sad
暂短[zàn duǎn, ㄗㄢˋ ㄉㄨㄢˇ, 暂短 / 暫短] brief (in time)
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, 定时 / 定時] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive)
及时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, 及时 / 及時] in time; promptly; without delay; timely
正正[zhèng zhèng, ㄓㄥˋ ㄓㄥˋ, 正正] neat; orderly; just in time
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, 来得及 / 來得及] there's still time; able to do sth in time

in time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency
何時か[いつか, itsuka] (adv) (uk) sometime; someday; one day; some time or other; the other day; in due course; in time
特需[とくじゅ, tokuju] (n) emergency demands; special procurement (particularly in time of war); (P)
転ばぬ先の杖[ころばぬさきのつえ, korobanusakinotsue] (exp) prevention is better than cure; an ounce of prevention is worth a pound of cure; look before you leap; forewarned is forearmed; a stitch in time saves nine; have a walking stick ready before stumbling
間に合わす[まにあわす, maniawasu] (exp,v5s) to make something be done in time
ところを(P);とこを[, tokorowo (P); tokowo] (prt,conj) although (it is a certain time or something is in a certain condition); (P)
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P)
入タイマー;入りタイマー;入れタイマー[いりタイマー(入タイマー;入りタイマー);いれタイマー(入タイマー;入れタイマー), iri taima-( nyuu taima-; iri taima-); ire taima-( nyuu taima-; ire taima-)] (n) (See 切タイマー) on timer (i.e. to automatically turn an electrical device on at a certain time)
切タイマー;切りタイマー[きりタイマー, kiri taima-] (n) (See 入タイマー) off timer (i.e. to automatically turn an electrical device off at a certain time)
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P)
続き[つづき, tsuduki] (n,n-suf) sequel; continuation; (also suffix) continuation (in time and space); second series; succession; spell; (P)
迎える(P);邀える[むかえる, mukaeru] (v1,vt) (1) to go out to meet; (2) to receive; to welcome; (3) to accept (e.g. as a member of a group or family); (4) to call for; to summon; to invite; (5) to approach (a certain time, a point in one's life, etc.); (P)
間断[かんだん, kandan] (n) break in time; interruption; pause
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for

in time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จวนแจ[X] (jūanjaē) EN: with so little time ; in the nick of time ; just in time FR:
เข้าจังหวะ[X] (khao jangwa) EN: in time to FR:
เข้าจังหวะกับเพลง[X] (khao jangwa) EN: in time to the music ; in time with the music FR:
ไม่ทันเวลา[v. exp.] (maithan wēl) EN: be late ; be not in time ; be tardy FR: être en retard ; arriver tardivement
นานเข้า[X] (nān khao) EN: later on ; in time ; too long FR:
นานวัน[X] (nān wan) EN: as time passed ; in time FR:
พอดี[adv.] (phødī) EN: just enough ; good enough ; just sufficient ; just right ; at the right moment ; just in time FR: exactement ; précisément ; justement ; tout juste ; pile (fam.)
ทัน[adj.] (than) EN: in time ; on time FR: à temps
ทันการ[adv.] (thankān) EN: in time ; promptly; on time FR: à jour
ทันการณ์[v.] (thankān) EN: be in time FR:
ทันกิน[adv.] (thankin) EN: in time ; immediately; promptly FR:
ทันน้ำทันฝน[adv.] (thannāmthan) EN: in time for the rainy season FR:
ทันเวลา[n. exp.] (than wēlā) EN: in time FR: à l'heure ; à temps ; en temps voulu ; en temps utile ; dans les temps ; à point nommé
ตอกย้ำซ้ำเติม[v. exp.] (tøkyam samt) EN: rub it in time and again to remind (someone of something) FR:
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour FR: de justesse ; sur le fil
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ขัดตาทัพ[v.] (khattāthap) EN: send troops to gain time against an enemy FR:
ในยาม[X] (nai yām) EN: in times of FR: en temps de
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เวลาเกิด[n. exp.] (wēlā koēt) EN: time of delivery ; origin time FR:

in time ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begrenzt; beschränkt {adj} | begrenzter; beschränkter | am begrenztesten; am beschränktesten | zeitlich beschränktlimited | more limited | most limited | limited in time
Nähe {f} | in der Nähe | in unmittelbarer Nähe zu | zeitliche Näheproximity | in proximity to | in close proximity to; in close vicinity to; right next to | proximity in time
Krisenzeit {f} | in Krisenzeitentime of crisis | in times of crisis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in time
Back to top