ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in order

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in order*, -in order-

in order ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in order (adj.) เป็นระเบียบ See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ Syn. arranged, chronological
in order (adv.) เป็นระเบียบ See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ, เป็นลำดับ Syn. step by step, orderly
in order that (conj.) เพื่อว่า
in order to (prep.) เพื่อ See also: เพื่อที่จะ Syn. for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
ลอยช้อน (v.) float in the water in order to catch fish
ลาบวช (v.) take leave in order to enter priesthood
เพื่อให้ (conj.) in order that See also: in order to Syn. เพื่อ
เรียงพี่เรียงน้อง (v.) arrange in order of age (as brothers and sisters)
เรียงพี่เรียงน้อง (adj.) to be cousins (arranged in order of age)
เป็นลำดับ (adv.) in order See also: respectively, in turn, serially
โดยลำดับ (adv.) in order See also: in series, successively, respectively Syn. ตามลำดับ
ทั้งนี้ (conj.) in order that See also: so that, so as to, for the purpose that Syn. เช่นนี้, ดังนี้
พอให้ (conj.) in order to Syn. เพื่อให้
เพื่อจะ (conj.) in order to See also: in order that Syn. เพื่อ
เพื่อที่จะ (conj.) in order to See also: in order that Syn. เพื่อจะ, เพื่อ
ระเบียบเรียบร้อย (v.) be in order Ops. รกรุงรัง, เละเทะ
ไม่มีระเบียบ (v.) be not in order See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion Syn. ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่เข้าที่ (v.) be not in order See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่เข้าที่เข้าทาง (v.) be not in order See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไร้ระเบียบ
ไม่เป็นระเบียบ (v.) be not in order See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่เรียบร้อย (v.) be not in order See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไร้ระเบียบ (v.) be not in order See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She runs everyday in order to lose weightเธอวิ่งทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
In order to survive in this world, you have to use your brainเพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I asked you up here in order to tell you of my engagement.ผมเชิญคุณขึ้นมานี่ ก็เพื่อจะบอกข่าวการหมั้นของผม
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่
Are you looking for that snake in order to do away with yourself?เธอกำลังหางูนั่น เพื่อให้ตัวเองตายแล้วไปจากที่นี่เหรอ
But this man here is a Christian, and he's written that in order to believe--แต่ชายคริสเตียนคนนี้ เขียนไว้ว่า การที่จะเชื่อ.
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ
I came here for years in order to paint.ผมมาที่นี่เพื่อวาดรูป
So, in order to ease his pain, you're supposed to take him to a ballgame.ใช่สิ เพื่อบรรเทาความทุกข์ให้เขา คุณควรพาเขาไปดูเบสบอล
I got to go on the lam in order to get away from this guy.ผมต้องขัดคำสั่ง เพื่อหนีจากผู้ชายคนนี้
I urge you to use those six days to get your personal affairs in order in anticipation of incarceration.แล้วนี่ก็จะเป็นการกำจัดเค้างั้นสิ อะไร รูปถ่ายคุณ
Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?ทำไมเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องแยกเกี่ยวกับการโกหกเพื่อให้ความสะดวกสบาย?
I'm very grateful, Sister, that you've come... at this strange moment in time... because there is so much crucial information that I need in order to help your son.ผมขอบคุณมากซิสเตอร์ ที่คุณมา ในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ เพราะมีข้อมูลสำคัญอีกมาก

in order ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, 治病救人] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him
以免[yǐ miǎn, ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ, 以免] in order to avoid; so as not to
先来后到[xiān lái hòu dào, ㄒㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄏㄡˋ ㄉㄠˋ, 先来后到 / 先來後到] in order of arrival; first come, first served
为了[wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, 为了 / 為了] in order to; for the purpose of; so as to
用以[yòng yǐ, ㄩㄥˋ ㄧˇ, 用以] in order to; so as to
[gēng, ㄍㄥ, 庚] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, 利落] agile; nimble; all settled; in order
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
[dàng, ㄉㄤˋ, 挡 / 擋] arrange; put in order
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 丙] third of 10 heavenly trunks 十天干; third in order; letter "C" or roman "III" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; propyl
[dīng, ㄉㄧㄥ, 丁] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl
[yì, ㄧˋ, 轶 / 軼] disperse; put in order; surpass
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
[wù, ˋ, 戊] fifth of 10 heavenly trunks 十天干; fifth in order; letter "E" or roman "V" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; penta
依次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, 依次] in order; in succession
顺次[shùn cì, ㄕㄨㄣˋ ㄘˋ, 顺次 / 順次] in order; in proper sequence
[chì, ㄔˋ, 饬 / 飭] keep in order; stern; to order; direct
[āi, ㄞ, 挨] lean to; in order; in sequence
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
[rén, ㄖㄣˊ, 壬] ninth of 10 heavenly trunks 十天干; ninth in order; letter "I" or roman "IX" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; nona
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 措] put in order; arrange; administer; execute; take action on
就绪[jiù xù, ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ, 就绪 / 就緒] ready; in order
[jǐ, ㄐㄧˇ, 己] self; oneself; sixth of 10 heavenly trunks 十天干; sixth in order; letter "F" or roman "VI" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hexa
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 癸] tenth of 10 heavenly trunks 十天干; tenth in order; letter "J" or roman "X" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; deca
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
[xīn, ㄒㄧㄣ, 辛] tired; eighth of 10 heavenly trunks 十天干; eighth in order; letter "H" or roman "VIII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; octa

in order ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to...
にゃ[, nya] (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P)
伊達締め;伊達締[だてじめ, datejime] (n) small, thin fabric belt worn over the kimono and under the obi in order to protect the fabric
八艘飛び[やそうとび, yasoutobi] (n) leap up from the initial charge in order to surprise the opponent (sumo)
刺し箸[さしばし, sashibashi] (n) skewering one's food with a chopstick in order to pick it up (a breach of etiquette)
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position
取り片付ける;取片付ける[とりかたづける, torikatadukeru] (v1,vt) to clean up; to clear away; to put in order
寺檀制度[じだんせいど, jidanseido] (n) (See 寺請制度) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
寺請制度[てらうけせいど, teraukeseido] (n) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
強い肴[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine)
恩を売る[おんをうる, onwouru] (exp,v5r) to demand gratitude; to do something for someone in order to create an obligation of gratitude from that person
攀禽類[はんきんるい, hankinrui] (n) climbers (birds formerly grouped in order Scansores)
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P)
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information
空写し[からうつし, karautsushi] (n) clicking the shutter of a camera without taking a picture (because no film is loaded, or in order to advance the film)
筍生活[たけのこせいかつ, takenokoseikatsu] (n) selling one's personal effects in order to live
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties)
腕を返す[かいなをかえす, kainawokaesu] (exp,v5s) to place one's arms under those of the opponent and lift them up, in order to prevent an overhand grip on one's mawashi (in sumo)
自切[じせつ, jisetsu] (n) autotomy; self amputation; act of cutting off a part of one's own body in order to escape a predator
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na,adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine)
融剤[ゆうざい, yuuzai] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower its melting point); fusing agent
親告罪[しんこくざい, shinkokuzai] (n) type of crime which requires a formal complaint from the victim in order to prosecute
身上がり;身揚がり;身上り(io);身揚り(io)[みあがり, miagari] (n) taking a day off by paying one's own fee to one's master (of a prostitute; often in order to see her lover)
辻斬り[つじぎり, tsujigiri] (n) killing a passerby in order to test a new sword
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P)
鏡餅[かがみもち, kagamimochi] (n) mirror-shaped mochi, usu. a pair stacked in order of size with a daidai on top, used as a New Year offering, then cut and eaten on January 11.
静座;静坐[せいざ, seiza] (n,vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate)
順序付ける[じゅんじょづける, junjodukeru] (exp,v1) {comp} to order; to place in order
順縁[じゅんえん, jun'en] (n) (1) {Buddh} favorable condition (for entering the priesthood); (2) dying in order (from oldest to youngest)
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
叩き箸[たたきばし, tatakibashi] (n) ringing one's chopsticks against a dish (in order to request seconds, etc.) (a breach of etiquette)
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P)
垂迹[すいじゃく;すいしゃく, suijaku ; suishaku] (n) {Buddh} (See 本地) temporary manifestation by a buddha (in order to save people); manifested form (often a Shinto deity)
当を得る[とうをうる;とうをえる, touwouru ; touwoeru] (exp) to be in order; to be right
Japanese-English: COMDICT Dictionary
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order

in order ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้อย่างเสียอย่าง[xp] (dai yāng sī) EN: You can't make an omelette without breaking eggs. ; You need to sacrifice in order to achieve something. ; No pain no gain. FR: On n'a rien sans rien.
โดยลำดับ[adv.] (dōi lamdap) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually FR: progressivement ; pas à pas
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage ; stage FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer ; mettre sur pied
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: separate ; be in order to make a partition FR:
ข่มนาม[v.] (khomnām) EN: disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops FR:
เกล็ดเมล็ดแตงโม[v. exp.] (klet malet ) EN: nibble melon seeds ; crack melon seeds in order to eat the kernels FR:
ลาบวช[v. exp.] (lā būat) EN: take leave in order to enter priesthood FR:
ลำดับ[v.] (lamdap) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence FR: ordonner ; séquencer
ลอยช้อน[v.] (løichøn) EN: float in the water in order to catch fish FR:
เป็นข้อ ๆ = เป็นข้อๆ[X] (pen khø-khø) EN: in order FR:
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually FR: progressivement ; graduellement
เพื่อ[conj.] (pheūa) EN: for ; in order to ; for the purpose of ; so as to FR: pour ; afin de ; dans le but de ; dans l'intention de ; en vue de ; dans le dessein de ; à dessein de (vx)
เพื่อให้[conj.] (pheūa hai) EN: in order that ; in order to ; to ; for FR: pour que ; de façon à
เพื่อจะ[conj.] (pheūa ja ) EN: in order to FR: afin de ; afin que ; dans le but de ; en vue de
เพื่อที่จะ[prep.] (pheūa thī j) EN: in order to FR: pour ; afin de ; afin que ; dans le but de ; de façon à ; en vue de ; pour que ; de façon que ; de sorte que ; de manière que
ระเบียบเรียบร้อย[v. exp.] (rabīep rīep) EN: be in order FR:
ระนาว[X] (ranāo) EN: one by one ; one after another ; in order ; in succession ; in lines ; in rows FR: l'un après l'autre ; les uns après les autres
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order FR: arranger ; ordonner ; aligner ; classer
เรียง[adj.] (rīeng) EN: arrayed ; in order ; adjoining ; connecting FR:
เรียงลำดับ[adv.] (rīeng lamda) EN: in order ; in sequence FR:
เรียงลำดับไหล่[v. exp.] (rīeng lamda) EN: be arranged in order of height FR:
เรียงพี่เรียงน้อง[v. exp.] (rīeng phī r) EN: arrange in order of age FR:
เรียงรัน[v.] (rīengran) EN: arrange in consecutive order ; put something in order ; arrange in order FR:
เรียบเรียง[v.] (rīeprīeng) EN: arrange ; put in order ; organize FR: arranger
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order FR: débrouiller ; démêler
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively FR: dans l'ordre
ตามลำดับความสำคัญ [adv.] (tām lamdap ) EN: in order of priority FR: par ordre d'importance
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; ecclesiastical orders ; list of names arranged in order of rank ; ecclesiastical order of retinue FR:
ทั้งนี้[X] (thang-nī) EN: in order that ; so that ; so as to ; for the purpose that ; as for FR:
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle) FR: se dresser sur la pointe des pieds
นิครนถ์[n.] (nikhron) EN: one who is freed from all ties ; member of the Jain Order ; ascetic in Jainism FR: non-bouddhiste [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in order
Back to top