ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unavoidable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unavoidable*, -unavoidable-

unavoidable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unavoidable (adj.) ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ Syn. inescapable, impending, inevitable
English-Thai: HOPE Dictionary
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้,แน่นอน,ยกเลิกไม่ได้,อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unavoidable accidentอุบัติเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I agree with Mr. Rank that there are unavoidable religious implications at stake.ฉันเห็นด้วยกับนายอันดับ ว่ามีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางศาสนาที่ถือหุ้น
But it's unavoidable if it's work.ฉันจะไปโทษชิซูรุได้ไงถ้ามันเป็นเรื่องงาน
It was unavoidable for him to mature.พวกเราตำหนิเขาไม่ได้หรอก ถ้าหากเขาโตขึ้น
Since every aspect of everyday life, from shopping to taking care of business will be affected by this attack, it seems certain that punishment will be unavoidable even if it was only a pleasure crime.ตอนนี้บริการทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การชอปปิ้งตลอดไปจนถึงการบริหารธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ สงสัยว่า คงจะหลีกเลี่ยงความผิดไม่ได้แล้วนะครับ ถึงจะเพราะแค่คึกคะนองก็เถอะ
Dr. Bell was afraid that if the doorway between the two sides was ever opened that the unavoidable conclusion... only one world would remain.ดร.เบลล์เกรงว่าเมื่อประตู ระหว่างโลกทั้งสอง เปิดเข้าหากัน คงเกิดการปะทะ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
It means the natural and unavoidable catastropheหมายถึงภัยธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดจะป้องกันได้ พินาศภัยพวกนั้น
I'm unavoidable for 48 hours.นายหลบฉันไม่ได้ ไปอีก 48 ชั่วโมง
♪ The unavoidable sun weighs my head ♪The unavoidable sun weighs my head
♪ The unavoidable sun. ♪The unavoidable sun.
I'm aware that there has been some concerns about the unavoidable raid on Candor so let me be clear.ฉันเข้าใจดีว่ามีความกังวล เกี่ยวกับการเข้าโจมตีเขตผู้ซื่อสัตย์ ฉันขอย้ำอีกครั้ง
And when you come to that horrible, unavoidable realization, you accept it or you kill yourself.เมื่อคนได้รู้ความจริงที่เลวร้ายและแน่นอนนั้น ถ้าไม่ยอมรับมัน ก็ต้องฆ่าตัวตาย
Sorry I'm late, it was unavoidable.ขอโทษผมมาช้าที่รัก มันเลี่ยงไม่ได้

unavoidable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不免[bù miǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ, 不免] unavoidable
免不了[miǎn bù liǎo, ㄇㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, 免不了] unavoidable; can't be avoided
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)

unavoidable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
拠ん所ない;拠所ない;拠ん所無い;拠無い;拠ない[よんどころない, yondokoronai] (adj-i) can't be helped (of situation, reason, etc.); unavoidable
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances
避けて通れない[さけてとおれない, saketetoorenai] (exp,adj-i) (that) cannot be avoided (e.g. problem); unavoidable
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P)
今はこれまで;今は是迄[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice
是非に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity
是非も無い;是非もない[ぜひもない, zehimonai] (exp) unavoidable; inevitable
是非無い;是非ない[ぜひない, zehinai] (adj-i) unavoidable; inevitable
詮無い;詮ない[せんない, sennai] (adj-i) unavoidable; no help for

unavoidable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีทางเลี่ยง[adj.] (mai mī thān) EN: unavoidable FR: inévitable
สุดวิสัย[adj.] (sutwisai) EN: unavoidable ; inevitable ; impossible FR:

unavoidable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unvermeidbarkeit {f}unavoidableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unavoidable
Back to top