ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unripe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unripe*, -unripe-

unripe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unripe (adj.) ยังไม่สุก See also: ยังไม่แก่, ยังไม่โตเต็มที่ Syn. green Ops. ripe
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวเม่า (n.) pounded unripe rice See also: shredded rice grain
จวนสุก (adj.) unripe See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe
ดิบ (adj.) unripe See also: green, young Syn. ไม่สุก Ops. สุก
ห่าม (adj.) unripe See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe Syn. จวนสุก
ไม่สุก (adj.) unripe See also: green, young Ops. สุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So he uses his unripe magic to make a broom do the work.ก็เลยใช้เวทมนตร์สั่วๆของตัวในการสั่งไม้กวาดให้ทำงาน
The unripe berries were used in the middle ages for torture.ผลดิบๆของมันเอามาใช้ในยุคกลาง เพื่อเป็นสิ่งทรมาน

unripe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐ, ㄅㄧˇ, 秕] grain not fully grown; husks; withered grain; unripe grain

unripe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実山椒[みさんしょう, misanshou] (n) (See 山椒) green Japanese peppercorn; unripe Japanese peppercorn
梅酒[うめしゅ, umeshu] (n) sake with plums; unripe Japanese apricots soaked in spirits; (P)
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons)
[みよさ, miyosa] (n) (col) (See 粃・しいな・2) unripe fruit
粃;秕[しいな;しいだ(粃)(ok);しいら(粃)(ok), shiina ; shiida ( shiina )(ok); shiira ( shiina )(ok)] (n) (1) empty grain husk; immature ear (e.g. wheat); hollow object; (2) unripe fruit
青梅[あおうめ, aoume] (n) unripe plum; (P)
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P)
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
青(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 青信号) green light; (4) (See 青毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P)
青い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (青い, 蒼い only) pale; (3) (青い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P)

unripe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young FR: vert ; pas mûr ; brut
ห่าม[adj.] (hām) EN: unripe ; green FR:
ข้าวเม่า[n.] (khāomao) EN: pounded unripe rice FR:
ข้าวยาคู[n. exp.] (khāo yākhū) EN: [drink made of milk extracted from unripe rice boiled with sugar] FR:
ไม่สุก[adj.] (mai suk) EN: unripe FR:
อ่อน[adj.] (øn) EN: immature ; unripe ; green ; young FR: vert ; pas mûr ; jeune

unripe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unreif {adj} | unreifer | am unreifstenunripe | more unripe | most unripe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unripe
Back to top