ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-illustration-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น illustration, *illustration*,

-illustration- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์
Yet another illustration of the fundamental selfishness of suicide.ภาพลวงตาของการฆ่าตัวตายเพราะความเห็นแก่ตัว
Saw his illustration of their hygiene.เห็นภาพวาดสุขลักษณะของพวกเขา
This is an illustration Dr. Gray of why I hate doing it.มันเป็นการแสดง ดร เกรย์ ซึ่งผมไม่อยากทำเลย
And I've also studied biomedical illustration at American University.และฉันยังเรียนการแสดงภาพทาง ชีววิทยาทางการแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยอเมริกัน
Help us, with an illustration from your storybook marriage.จะเอาภาพประกอบในนิทานชีวิต แต่งงานของแม่มาช่วยเรา
He painted it as an illustration of Dante's Inferno.เขาวาดภาพนรกภูมิของดันเต
There was an illustration that showed a gate like the one we saw being built.แน่นอนละ มันมีภาพวาดประตูเหมือนที่เราเห็นถูกสร้างอยู่

-illustration- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラストレーション[, irasutore-shon] (n) illustration
法廷画[ほうていが, houteiga] (n) courtroom sketch; courtroom illustration

-illustration- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิทัศน์[n.] (nithat) EN: illustration FR: illustration [f]
นิเทศ[n.] (nithēt) EN: demonstration ; information ; explanation ; illustration FR:
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph ; portrait FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; portrait [m] ; figure [f] ; cliché [m] ; représentation [f] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพขวามือ[n. exp.] (phāp khwā m) EN: FR: illustration de droite [f] ; photo de droite [f]
ภาพประกอบ[n.] (phāpprakøp) EN: illustration FR: illustration [f]
ภาพที่...[n. exp.] (phāp thī ..) EN: FR: figure n° ... ; illustration n° ... ; photo n° ...
ภาพวาด[n. exp.] (phāp wāt) EN: painting ; drawing ; illustration FR: dessin [m] ; illustration [f]
ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (phāp wāt th) EN: scientific illustration FR: illustration scientifique [f]
รูป[n.] (rūp) EN: photo ; photograph ; picture ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait FR: photo [f] ; image [f] ; illustration [f] ; dessin [m]
รูปภาพ[n.] (rūpphāp) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait FR: photographie [f] ; image [f] ; peinture [f] ; reproduction [f]
รูปประกอบ[n.] (rūpprakøp) EN: illustration [f] FR: illustration [f]
รูปแสดง...[n. exp.] (rūp sadaēng) EN: FR: illustration de … [f] ; photo illustrant … [f]
ตัวอย่าง[n.] (tūayāng) EN: example ; sample ; model ; instance FR: exemple [m] ; échantillon [m] ; spécimen [m] ; illustration [f] ; parangon [m] (vx - litt.)
ตัวอย่างประกอบ[n. exp.] (tūayāng pra) EN: illustration ; example ; illustrative example FR:

-illustration- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildmontage {f}composite illustration
Veranschaulichung {f} | zur Veranschaulichungillustration | as an illustration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -illustration-
Back to top