ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hart*, -hart-

hart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hart (n.) กวางตัวผู้สีแดงที่โตแล้ว
hartebeest (n.) กวางแอฟริกันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จำพวก Alcelaphus
English-Thai: HOPE Dictionary
hart(ฮาร์ท) n. กวางตัวผู้ (โดยเฉพาะตั้งแต่5ปีขึ้นไป)
hartal(ฮาร์'ทัล) n. การเปิดร้านและหยุดทำงาน
harte cuisine(โอทวีซึน) fr. ศิลปะการทำอาหาร
hartebeest(ฮาร์'ทะบีสทฺ) n. ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่มีเขางอโค้งไปข้างหลัง
hartshornn. เขากวางตัวผู้,แอมโมเนียมคาร์บอเนต
English-Thai: Nontri Dictionary
hart(n) กวางตัวผู้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฎบัตร (n.) charter See also: license
กฎบัตรสหประชาชาติ (n.) United Nations Charter See also: Charter of the United Nations
กฎหมายธรรมนูญ (n.) charter See also: constitution, code, covenant, compact, contract
ต้นบานบุรี (n.) Allamanda cathartica See also: cathartica, a flowering plant, Allamanda catharteca, willow-leaved climber Syn. บานบุรีเหลือง
ธรรมนูญ (n.) charter See also: constitution, code, covenant, compact, contract Syn. กฎหมายธรรมนูญ
บานบุรี (n.) Allamanda cathartica See also: cathartica, a flowering plant, Allamanda catharteca, willow-leaved climber Syn. บานบุรีเหลือง, ต้นบานบุรี
บานบุรีเหลือง (n.) Allamanda cathartica See also: cathartica, a flowering plant, Allamanda catharteca, willow-leaved climber Syn. ต้นบานบุรี
สีโศก (adj.) chartreuse See also: yellow-green color
แผ่นตรวจ (n.) test chart See also: checking chart
แผ่นภาพ (n.) chart See also: figure, drawing
แผนภูมิ (n.) chart
โศก (adj.) chartreuse See also: yellow-green color Syn. สีโศก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whoever H. Hart is,ไม่ว่า เอช, ฮาร์ท จะเป็นคนยังไง
I was there early, but H. Hart had already been hit by the car and taken away to the hospital.ฉันไปถึงก่อนเวลา แต่เอช ฮาร์ท ดันโดนรถชนไปแล้ว และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
Ms. Hart was looking into the situation as well, and now she's out of the country.คุณฮาร์ทก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แต่ตอนนี้ เธอออกนอกประเทศไปแล้ว
Really? Then what's with the Corey Hart imitation? (sighs)จริงเหรอ แล้วที่ใส่แว่นเหมือน Corey Hart นั่นล่ะ วิล ฉันพยายามจะช่วยคุณนะ
It's like an episode of Hart to Hart.เหมือนเป็นพี่ซันนี่ ใน"สายลับจับบ้านเล็ก" เลย
You could play Roxie Hart 'cause she was in jail.เธอจะได้เล่นเป็นร็อกซี่ ฮาร์ท เพราะยัยนั่นอยู่ในคุก
The white hart bows before the Princess, Father.เจ้าแห่งชีวิตโค้งคำนับต่อหน้าองค์หญิง พ่อข้า
Look at this cell phone video that Artie and Joe Hart took down at the Lima Bean the other day.ดูคลิปนี่สิ นั่นที่อาร์ตี้กับโจ ฮาร์ท ไปพงลิม่าบีน เมื่อวันก่อนนี่
Judge Sutpen told me to make sure and give them to Detective Hart and no one else, so...ท่านผู้พิพากษาซัตเพน บอกให้ฉันนำมันมา ให้คุณนักสืบฮาร์ทคนเดียวเท่านั้น
Hart and Cohle, State CID.ฮาร์ท กับ โคลล์ จากสำนักงานตำรวจสันติบาล
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย
It's my party. It's my charter.งานนี่งานผม ผมออกคําสั่ง

hart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫德[Hè dé, ㄏㄜˋ ㄉㄜˊ, 赫德] Hart or Herd (name); Robert Hart (1835-1911), Englishman who served fifty years in Qing customs office
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, 畅销 / 暢銷] best seller; chart-topping
包乘制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ, 包乘制] chartering system
包乘组[bāo chéng zǔ, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ, 包乘组 / 包乘組] chartering charge
包机[bāo jī, ㄅㄠ ㄐㄧ, 包机 / 包機] chartered plane; to charter a plane
图表[tú biǎo, ㄊㄨˊ ㄅㄧㄠˇ, 图表 / 圖表] chart; diagram
宪章[xiàn zhāng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 宪章 / 憲章] charter
特许状[tè xǔ zhuàng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄓㄨㄤˋ, 特许状 / 特許狀] charter
[lù, ㄌㄨˋ, 箓 / 籙] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes)
航图[háng tú, ㄏㄤˊ ㄊㄨˊ, 航图 / 航圖] chart
[pǔ, ㄆㄨˇ, 谱 / 譜] chart; list; score (music); spectrum (math.)(phys.)
渣打银行[Zhā dǎ Yín háng, ㄓㄚ ㄉㄚˇ ˊ ㄏㄤˊ, 渣打银行 / 渣打銀行] Standard Chartered Bank
[tú, ㄊㄨˊ, 图 / 圖] diagram; to plan; picture; drawing; chart
乔答摩[Qiáo dā mó, ㄑㄧㄠˊ ㄉㄚ ㄇㄛˊ, 乔答摩 / 喬答摩] Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha
瞿昙[Qú tán, ㄑㄩˊ ㄊㄢˊ, 瞿昙 / 瞿曇] Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha
哈特福德[Hā tè fú dé, ㄏㄚ ㄊㄜˋ ㄈㄨˊ ㄉㄜˊ, 哈特福德] Hartford
牡鹿[mǔ lù, ㄇㄨˇ ㄌㄨˋ, 牡鹿] hart
包车[bāo chē, ㄅㄠ ㄔㄜ, 包车 / 包車] hired car; chartered car
夏正民[Xià Zhèng mín, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄣˊ, 夏正民] Justice Michael Hartmann (1944-), Hong Kong High Court judge
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, 分布图 / 分佈圖] scatter diagram; distribution chart; histogram
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, 分布图 / 分布圖] scatter diagram; distribution chart; histogram
统计表[tǒng jì biǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, 统计表 / 統計表] statistical table, chart
联合国宪章[Lián hé guó xiàn zhāng, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 联合国宪章 / 聯合國憲章] United Nations charter

hart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart
オリンピック憲章[オリンピックけんしょう, orinpikku kenshou] (n) Olympic Charter
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms
カラーチャート[, kara-cha-to] (n) {comp} color chart
カラムチャート[, karamucha-to] (n) {comp} column chart
カルテ[, karute] (n) patient's chart (ger
ガントチャート[, gantocha-to] (n) Gantt chart
グラフエリア[, gurafueria] (n) {comp} chart area
グラフスライド[, gurafusuraido] (n) {comp} chart slide
コンドル[, kondoru] (n) (1) condor (inc. other New World vultures of family Cathartidae); (2) Andean condor (Vultur gryphus); (P)
チャーター[, cha-ta-] (n,vs) charter; (P)
チャーター便[チャーターびん, cha-ta-bin] (n) charter flight
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
チャート[, cha-to] (n) (1) chart; (2) chert; (P)
チャート解析器[チャートかいせきき, cha-to kaisekiki] (n) chart parser
ハーテビースト[, ha-tebi-suto] (n) hartebeest (Alcelaphus buselaphus)
フローチャート[, furo-cha-to] (n) {comp} flowchart
ユネスコ憲章[ユネスコけんしょう, yunesuko kenshou] (n) UNESCO charter
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent
勅許[ちょっきょ, chokkyo] (n) imperial sanction; royal charter; chartered (e.g. chartered accountant)
[ず, zu] (n,n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P)
天下御免;天下ご免[てんかごめん, tenkagomen] (n,adj-no) licensed; chartered; officially allowed; legitimate
小谷渡;小谷渡り[こたにわたり;コタニワタリ, kotaniwatari ; kotaniwatari] (n) (uk) hart's-tongue fern (Asplenium scolopendrium)
左図[さず, sazu] (n) (See 右図) plan which is shown on the left; left-most plan; map on the left (chart, graph)
座席表[ざせきひょう, zasekihyou] (n) seating chart
憲章[けんしょう, kenshou] (n) charter; (P)
星取表;星取り表[ほしとりひょう, hoshitorihyou] (n) chart used to keep track of sumo wrestler's records during the tournament
権利と自由のカナダ憲章[けんりとじゆうのカナダけんしょう, kenritojiyuuno kanada kenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms
流れ図[ながれず, nagarezu] (n) {comp} flowchart; flow diagram
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] (n) {comp} flowchart symbol
瀉剤[しゃざい, shazai] (n) cathartic; purgative; laxative
瀉薬[しゃやく, shayaku] (n) (See 瀉剤) cathartic; purgative; laxative
特許[とっきょ, tokkyo] (n,adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P)
章程;掌程(oK)[しょうてい, shoutei] (n) law; rule; ordinance; charter
統計図表[とうけいずひょう, toukeizuhyou] (n) statistical chart; statistical graph
統計表[とうけいひょう, toukeihyou] (n) statistical table or chart
線表[せんぴょう, senpyou] (n) bar chart; Gantt chart
視力検査表[しりょくけんさひょう, shiryokukensahyou] (n) eye chart; eyesight test chart
釈迦[しゃか, shaka] (n) the Buddha (Siddhartha Gautama, 563 BCE-483 BCE) (san
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グラフ[ぐらふ, gurafu] graph, chart
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart
ネットワーク図[ネットワークず, nettowa-ku zu] network chart
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content
フローチャート[ふろーちゃーと, furo-cha-to] flow chart
円グラフ[えんグラフ, en gurafu] pie graph, pie chart
流れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol
線グラフ[せんグラフ, sen gurafu] line graph, line chart

hart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิชาติ[n. prop.] (Aphichāt ) EN: Aphichat ; Apichart FR: Aphichat ; Apichart
บันทึกคนไข้[n. exp.] (bantheuk kh) EN: patient's chart FR:
เช่าเหมา[v.] (chaomao) EN: charter FR: louer ; affréter
ชาร์ต[n.] (chāt) EN: chart FR:
ชาติชาย[n. prop.] (Chātchāi ) EN: Chartchai FR: Chartchai
ชาติชาย เชี่ยวน้อย ; นริศ เชี่ยวน้อย[n. prop.] (Chātchāi Ch) EN: Chartchai Chionoi ; Naris Chionoi FR: Chartchai Chionoi ; Naris Chionoi
ชัชชาติ[n. prop.] (Chatchāt ) EN: Chatchart FR: Chatchart
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์[n. prop.] (Chatchāt Si) EN: Chadchart Sittipunt ; Chatchat Sitthipan FR: Chadchart Sittipunt ; Chatchat Sitthipan
ชูชาติ[n. prop.] (Chuchāt ) EN: Chuchart FR: Chuchart
ฮาร์ตฟอร์ด[n. prop.] (Hātføt) EN: Hartford FR: Hartford
การเช่าเหมาเรือ[n. exp.] (kān chaomao) EN: charter FR:
คาร์ทูม[n. prop.] (Khātūm ) EN: Khartoum FR:
เครื่องบินเหมาลำ[n. exp.] (khreūangbin) EN: charter plane ; charter flight FR: charter [m] (anglic.) ; avion nolisé [m]
กฎบัตร[n.] (kotbat) EN: charter FR: charte [f]
กฎบัตรอาเซียน [n. exp.] (Kotbat ASĪE) EN: ASEAN Charter FR:
ออตตาวา[n. prop.] (kotbat Øttā) EN: Ottawa Charter FR:
กฎบัตรสหประชาชาติ[n. prop.] (Kotbatsahap) EN: United Nations Charter FR: Charte des Nations unies [f]
กฎหมายธรรมนูญ[n. exp.] (kotmāi tham) EN: charter FR: charte [f]
กราฟเส้นเชิงซ้อน[n. exp.] (krāp sen ch) EN: multiple line chart FR:
กราฟแท่ง[n. exp.] (krāp thaeng) EN: bar graph ; bar chart FR:
กราฟวงกลม[n. exp.] (krāp wongkl) EN: pie chart FR:
มะเดื่อดิน[n.] (madeūadin) EN: Ficus chartacea FR: Ficus chartacea
เหมา[v.] (mao) EN: hire ; rent ; charter ; engage ; lease FR:
ปาริชาติ[n. prop.] (Pārichāt ) EN: Parichat ; Parichart FR: Parichat ; Parichart
แผนผังองค์กร[n. exp.] (phaēnphang ) EN: organization chart FR: organigramme d'un organisme [m]
แผนภาพ[n.] (phaēnphāp) EN: diagram ; chart FR: diagramme [m]
แผนภาพการกระจาย[n. exp.] (phaēnphāp k) EN: scatter chart ; scattergram ; scatter diagram ; scatter graph FR:
แผนภาพวงกลม[n. exp.] (phaēnphāp w) EN: pie chart ; circle diagram FR: diagramme circulaire [m] ; camembert [m]
แผนภูมิ[n.] (phaēnphūm) EN: chart FR: diagramme [m] ; graphique []m] ; schéma [m]
แผนภูมิอายุรูปพีระมิด[n. exp.] (phaēnphūm ā) EN: age pyramid ; age pyramid chart FR:
แผนภูมิกง[n. exp.] (phaēnphūm k) EN: pie chart FR: diagramme circulaire [m] ; camembert [m]
แผนภูมิเลขคณิต[n. exp.] (phaēnphūm l) EN: arithmetic chart FR:
แผนภูมิรูปวงกลม[n. exp.] (phaēnphūm r) EN: pie chart FR: camembert [m] (graph.)
แผนภูมิไซโครเมตรี[n. exp.] (phaēnphūm s) EN: psychrometric chart. FR:
แผนภูมิสายงาน[n. exp.] (phaēnphūm s) EN: flowchart FR:
แผนภูมิสามเหลี่ยม[n. exp.] (phaēnphūm s) EN: triangular chart ; semiotic triangle FR:
แผนภูมิแท่ง[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: bar chart FR:
แผนภูมิแท่งบวก-ลบ[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: plus-minus bar chart FR:
แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: simple bar chart FR:
แผนภูมิแท่งความถี่[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: frequency bar chart FR:

hart ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerprobe {f}; harte Prüfung
Funktionsdiagramm {m}action chart
graphische Darstellung {f}arithmetic chart
Balkendiagramm {n}bar chart
Abführmittel {n} [med.]cathartic medicine; cathartic
Sternkarte {f}celestial chart; star map; stellar chart
keramische Bindung {f}; keramische Erhärtung
Charta {f}charter
Charterflug {m}charter flight
Charterflugzeug {n}charter plane
Chartergesellschaft {f}charter party
Chartermaschine {f}charter plane
Chartreuse {f}chartreuse
Diagrammpapier {n}chart paper
Kartenhaus {n}chart house
Steuer- und Wirtschaftsberater {m}chartered accountant (CA)
Wirtschaftsprüfer {m}chartered accountant (CA); accountant
Kreisdiagramm {n}circular chart
Farbtafel {f}color chart; colour chart
Verfassungsurkunde {f}constitutional charter
Bestimmtheit {f}; Hartnäckigkeit
Fischart {f} | Fischarten
hartherzig; hart {adj} | hartherziger; härter | am hartherzigsten; am härtestenflinty | flintier | flintiest
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol
Hasenscharte {f} [med.] | Hasenscharten
Schautafel {f}illustrated chart; disply
Kippkarren {m}tipcart; tipping chart
Schlupfloch {n}; Scharte
Mörtel {m} | keramischer Mörtel | keramisch erhärtender Mörtelmortar | ceramic mortar | heat-setting mortar
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
hartnäckig; starrsinnig {adj} | hartnäckiger | am hartnäckigstenobstinate | more obstinate | most obstinate
Organigramm {n}organization chart
pechartig {adj} | pechartiger | am pechartigstenpitchy | pitchier | pitchiest
pockenähnliche Narbe {f}; verhärtete Hautpartie
Prozessfließbild {n}process flow chart
Ablaufanweisung {f}run chart
Hirschhornsalz {n} [cook.]salt of the hartshorn
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart
Seekarte {f}sea chart
Ablaufsprache {f}sequential function chart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hart
Back to top