ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-guru-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น guru, *guru*,

-guru- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are my best friend my highest guru and my sovereign lord.เพื่อนที่ดีที่สุด อาจารย์ที่เคารพสูงสุด และเจ้านายที่ยิ่งใหญ่
One bimal roy angle, and one guru dutt angle.หนึ่งสำหรับ มุมของ บิมอล รอย และอีกหนึึ่งสำหรับ มุมของ กูรู ดัท
But then I read a book by Guru Mathashavi called A Way Nack Into Love.แล้วพอฉันได้อ่านหนังสือเรื่องหนทางกลับสู่รัก ของอาจารย์มาธ่าชาวี
I am his holiness the Guru Pitka.ผมคือท่าน กูรู พิตก้า
My father once told me the Yankees hired a guru to turn their team around.พ่อฉันเล่าว่าทีมแยงกี้เคยจ้าง กูรูคนหนึ่งช่วยให้กลับมาชนะ
Please enter the ashram of the Guru Tugginmypudha.โปรดเข้ามาในอาศรมของ ท่านกูรูทักกินมายพุทธา
I want to become a guru so girls will like me.ผมอยากเป็นกูรู สาวๆจะได้ชอบผม
I am his Holiness, the Guru Pitka.ผมคือ ท่านกูรูพิตก้า
Now, I myself... have a guru, Guru Tugginmypudha.ตัวผมเองมีอาจารย์\ ชื่อ กูรูทักกินมายพุทธา
And my guru, Guru Tugginmypudha, had a guru, Guru Cheddafrumunda.และอาจารย์ของผม\ มีอาจารย์ชื่อ เชดด้าฟรัมมันดรา
And Guru Cheddafrumunda had a guru, Guru Hathasmalvena.กูรูเชดด้าฟรัมมันดรา\ มีกูรูชื่อ ฮัทธัสมาลวีนา
Great show, Guru Pitka.เยี่ยมไปเลยครับ ท่านกูรูพิตก้า

-guru- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルになる[, guru ninaru] (exp) to conspire

-guru- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุรุ[n.] (khuru) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru FR: professeur [m]
กูรู[n.] (kūrū) EN: guru FR: gourou : guru [m] ; maître à penser [m]
ปรมาจารย์[n.] (paramājān =) EN: master ; great teacher ; guru ; preceptor FR: maître [m]
ปรมาจารย์[n.] (pøramājān =) EN: master ; great teacher ; guru ; preceptor FR: maître [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -guru-
Back to top