ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crevasse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crevasse*, -crevasse-

crevasse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crevasse (vt.) ทำให้เกิดรอยแยก
crevasse (n.) รอยแยก Syn. gap, abyss
English-Thai: HOPE Dictionary
crevasse(คระแวส') n. รอยแยก (บนน้ำแข็งหรือพื้นโลก) ,รอยร้าว,ร่อง,ช่อง, Syn. fissure
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crevasseเหวน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've lost good men who fell into a crevasse they didn't see till they were in it.ข้าเสียคนดีๆไปเยอะ ที่เดินตกเหวน้ำแข็ง มองไม่เห็นจนกระทั่ง เดินลงไปแล้ว
Slipped down a crevasse attempting to secure our information.เลื่อนตกหน้าผา ตอนพยายามข้อมูลให้เรา
This shows what happens to the crevasses, and when lakes form, they create what are called mouIins.นี่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอยแยก เมื่อแอ่งน้ำก่อตัวเป็นทะเลสาบ มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าปล่องน้ำ
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน ค้นพบสิ่งน่าตกตะลึง เมื่อเขาบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน พบสิ่งที่น่าสยดสยองในวันนี้ เมื่อพวกเขาค้นพบสุสานใต้น้ำเข้าโดยบังเอิญ บริเวณรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
Or a crevasse. Crevice. It's just a theory.หรือจากรอยแยกพื้นดิน ก็แค่ทฤษฎีนะ
Lieutenant Scott fell into a crevasse.ร้อยโทสก๊อตตกลงไปในรอยแยกของน้ำแข็ง

crevasse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰隙[bīng xì, ㄅㄧㄥ ㄒㄧˋ, 冰隙] crevasse

crevasse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレバス[, kurebasu] (n) crevasse (fre
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger
ベルクシュルント[, berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger
罅隙[こげき, kogeki] (n) (See すきま) crack; slit; crevasse; crevice

crevasse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระแหง[n.] (rahaēng) EN: crack ; fissure ; rift FR: fissure [f] ; crevasse [f] ; craquelure [f] ; lézarde [f]
รอยแตกระแหง[n. exp.] (røitaēkraha) EN: FR: crevasse [f] ; lézarde [f]
รอยแยก[n. exp.] (røiyaēk) EN: chasm ; crack ; crevasse ; gorge FR: fente [f] ; fissure [f]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]
โตรก[n.] (trōk) EN: ravine ; gorge ; canyon ; deep crevices FR: ravin [m] ; gorges [fpl] ; crevasse [f] ; canyon [m] ; cañon [m]
ร้าว[v.] (rāo) EN: crack ; fracture ; split ; break FR: se fissurer ; se crevasser ; se craqueler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crevasse
Back to top