ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gullet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gullet*, -gullet-

gullet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gullet (n.) หลอดอาหาร See also: คอหอย, ทางเดินอาหาร Syn. oesophagus, throat, pharynx
gullet (n.) รางน้ำ See also: ท่อน้ำ Syn. gully
English-Thai: HOPE Dictionary
gullet(กัล'ลิท) n. หลอดอาหาร,ลำคอ,คอหอย,สิ่งที่คล้ายหลอดอาหาร,ทางน้ำ,ธารน้ำลึก
English-Thai: Nontri Dictionary
gullet(n) คอหอย,หลอดอาหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gulletกัลเลต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bor Gullet can feel your thoughts.โบกัลเลท สามารถสัมผัสได้ถึง ความคิดของคุณ
Bor Gullet will know the truth.โบกัลเลท จะรู้ความจริง
He started jamming the cakes down his gulletเขาก็เริ่มยัดเค้กลงทางคอหอย
She disassembles the gun, shoves the pieces, the gloves, shell casings, down the dog's gullet, into its stomach.เธอถอดชิ้นส่วนของปืนออก ยัดเข้าไปในสิ้นส่วนศพ ถุงมือ ปลอกกระสุน ยัดลงไปในหลอดอาหารน้องหมา ยัดเข้าไปในกระเพาะอาหารของมัน
If we try to force that mutilated thing down Sam's gullet... we have no idea what will happen.ถ้าเราบังคับ วิญญาณสภาพนั้นเข้าไปในตัวแซม เราไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้น
If we try to force that mutilated thing down Sam's gullet, it could be catastrophic.ถ้าพวกเราพยายามยัดเยียด วิญญาณพิกลพิการนั่น กลับเข้าร่างของแซม มันอาจเป็นหายนะครั้งใหญ่
We're watching Sally shove waffles down her gullet.เรากำลังดูแซลลี่เขมือบวาฟเฟิลอยู่
Also deep gullets to allow for such a smooth cut.ส่วนร่องลึกนี้เป็นรอยตัดแบบเรียบ
Uh, Bor Gullet?อะ, โบกัลเลท หรือไม่?

gullet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食道[しょくどう, shokudou] (n,adj-no) esophagus; gullet; esophageal; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gullet
Back to top