ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oesophagus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oesophagus*, -oesophagus-

oesophagus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oesophagus (n.) หลอดอาหาร Syn. gullet
English-Thai: HOPE Dictionary
oesophagus(อิซอฟ'ฟะกัส) n.,หลอดอาหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oesophagusหลอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whatever it was, it ripped through his oesophagus on the way out.ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร มันเลื้อยผ่านทางเดินอาหารออกมา

oesophagus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speiseröhre {f} [anat.]esophagus [Am.]; oesophagus [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oesophagus
Back to top