ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pharynx

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pharynx*, -pharynx-

pharynx ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pharynx (n.) คอหอย
English-Thai: HOPE Dictionary
pharynx(แฟ'ริงคซฺ) n. คอหอย (เชื่อมระหว่างปากและโพรงจมูกกับหลอดอาหาร)
English-Thai: Nontri Dictionary
pharynx(n) คอหอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pharynxคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pharynxคอหอย, ส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง  เป็นช่องทางร่วมของหลอดลมกับหลอดอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอหอย (n.) pharynx See also: throat, glottis
ช่องคอ (n.) pharynx
ช่องจมูก (n.) nasopharynx
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pharynx is red with minimal swelling.คอแดงแล้วก็มีอาการบวมเล็กน้อย
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร...
Um,I heard that you're performing a hypopharynx reconstruction today.อืม.. ฉันได้ยินมาว่าคุณกำลังจะไปผ่าตัด\ N - ซ่อมแซมคอหอยวันนี้
It's pharynx, but thank you all the same, Dr. Hodgins.นั่นมันคอหอย,ขอบคุณนะ ด็อกเตอร์ฮ็อตกิ้จ

pharynx ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咽鼓管[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, 咽鼓管] Eustachian tube (linking pharynx 咽 to tympanic cavity 鼓室 of middle ear); auditory tube
[yān, ㄧㄢ, 咽] narrow pass; throat; pharynx

pharynx ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
咽頭[いんとう, intou] (adj-na,n,adj-no) pharynx; pharyngeal
袋鰻[ふくろうなぎ;フクロウナギ, fukurounagi ; fukurounagi] (n) (uk) pelican eel (Eurypharynx pelecanoides)
鼻咽頭[びいんとう, biintou] (n) nasopharynx

pharynx ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องจมูก[n.] (chǿng jamūk) EN: nasopharynx FR: pharynx supérieur [m]
ช่องคอ[n.] (chǿng khø) EN: pharynx FR: pharynx [m]
คอหอย[n.] (khøhøi) EN: pharynx ; throat ; glottis FR: gorge [f] ; gosier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pharynx
Back to top