ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gulf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gulf*, -gulf-

gulf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gulf (n.) อ่าว Syn. bay, sea inlet
gulf (n.) เหวลึก See also: แอ่งลึก Syn. abyss, abysm, depth
gulf (n.) สิ่งที่กลืนกิน See also: สิ่งที่เขมือบ
gulf (vt.) กลืน See also: เขมือบ Syn. swallow
Gulf Stream (n.) กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติก
English-Thai: HOPE Dictionary
gulf(กัลฟฺ) n. อ่าว,เหวลึก,หลุมลึก,การแยกออกกว้าง,การอยู่ห่างจากกันมาก,สิ่งที่กลืนกิน,สิ่งที่เขมือบ vt. กลืน,เขมือบ., See also: gulfy adj., Syn. chasm,abyss
English-Thai: Nontri Dictionary
gulf(n) อ่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gulfอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกียน (n.) gulf Syn. อ่าว, ทะเล
อ่าวไทย (n.) gulf of Thailand
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream... ... and he had gone 84 days now without taking a fish.เขาเป็นชายชราคนหนึ่งที่ตก ปลาเพียงอย่างเดียว ในเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ใน กระแสอ่าว และเขาได้หายไป 84 วัน ในขณะนี้
The dark water of the gulf is the greatest healer that there is. "เป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มี
Came up in the Gulf Stream, from southern waters.มันตามกระเเสนํ้าอุ่นในอ่าว มาจากน่านนํ้าทางใต้
"stared into the illimitable gulf of the unknown...จ้องมองอ่าวอันกว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัด ของสิ่งที่เขามิอาจรู้ได้
The landing at Lingayen Gulf was the largest naval operation ever undertaken in the Pacific.การยกพลขึ้นบกที่อ่าวลินกายัน นับเป็นภารกิจทางเรือที่ใหญ่ที่สุด.. ของการรบในแปซิฟิค
Anywhere you go on earth... sea of cortez, nantucket sound gulf of mexico... .ทุกที่ในโลกที่คุณเคยไป จากทะเลคอร์เทค แนนทัคคิท ซาว
And then as it comes into the gulf over that warm water, it picks up that energy and gets stronger and stronger and stronger.ระหว่างที่มันผ่านไปในอ่าวเหนือผืนน้ำอุ่นนั้น มันสะสมพลังงานและเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้น มากขึ้นและมากขึ้น
And one of the ones they're most worried about, where they've spent a Iot of time studying the problem, is in the North atlantic where the gulf Stream comes up and meets the cold winds coming off the Arctic over GreenIand.หนึ่งในบรรดาบริเวณที่น่าเป็นห่วงที่สุด บริเวณที่ใช้เวลาในการศึกษาปัญหาอย่างยาวนาน อยู่ในแอตแลนติกเหนือ
And that evaporates so that the heat out of the gulf Stream and the steam is carried over to Western Europe by the prevailing winds and the Earth's rotation.มันระเหยโดยดึงเอาความร้อนจากกระแสน้ำอุ่นไปด้วย ไอน้ำร้อนถูกหอบไปถึงยุโรปตะวันตก โดยกระแสลมแรงและการหมุนของโลก
The gulf Stream is the best known of them.กัลฟ์สตรีมคืออันที่รู้จักกันดีที่สุด
Moving at over 4 miles an hour, the Gulf Stream is one of the world's most powerful deep water currents.เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 4 ไมล์ต่อชั่วโมง สายน้ำที่นี่เป็นหนึ่งในแห่งที่ มีพลังใต้น้ำแรงที่สุดในโลก
With bagging, cleanup, and detour to the gulf stream --จับใส่ถุง ทำความสะอาด และอ้อมมาทางลำน้ำอ่าว

gulf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北部湾[Běi bù wān, ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ ㄨㄢ, 北部湾 / 北部灣] Gulf of Tonkin
墨西哥湾[Mò xī gē wān, ㄇㄛˋ ㄒㄧ ㄍㄜ ㄨㄢ, 墨西哥湾 / 墨西哥灣] Gulf of Mexico
几内亚湾[Jǐ nèi yà wān, ㄐㄧˇ ㄋㄟˋ ㄧㄚˋ ㄨㄢ, 几内亚湾 / 幾內亞灣] Gulf of Guinea
格尔夫波特[gé ěr fū bō tè, ㄍㄜˊ ㄦˇ ㄈㄨ ㄅㄛ ㄊㄜˋ, 格尔夫波特 / 格爾夫波特] Gulf Port (Florida or Mississippi)
[bó, ㄅㄛˊ, 渤] Gulf of Chili
胶州湾[Jiāo zhōu wān, ㄐㄧㄠ ㄓㄡ ㄨㄢ, 胶州湾 / 膠州灣] Gulf of Jiaozhou (Shandong province)
莫塔马湾[Mò tǎ mǎ wān, ㄇㄛˋ ㄊㄚˇ ㄇㄚˇ ㄨㄢ, 莫塔马湾 / 莫塔馬灣] Gulf of Martaban, Myanmar (Burma)
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, 吞噬] to swallow; to engulf; to gobble up
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, 吞没 / 吞沒] to embezzle; to swallow up; to engulf
波斯湾[Bō sī wān, ㄅㄛ ㄙ ㄨㄢ, 波斯湾 / 波斯灣] Persian Gulf

gulf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador)
カーペンタリア湾[カーペンタリアわん, ka-pentaria wan] (n) Gulf of Carpentaria
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico)
ゴマフトラザメ[, gomafutorazame] (n) boa catshark (Scyliorhinus boa, species from the Caribbean and Gulf of Mexico)
トンキン湾事件[トンキンわんじけん, tonkin wanjiken] (n) Gulf of Tonkin Incident
ノーザンバラムンディ;ノーザン・バラムンディ[, no-zanbaramundei ; no-zan . baramundei] (n) northern barramundi (Scleropages jardinii); gulf saratoga
パナマスペードフィッシュ[, panamasupe-dofisshu] (n) Panama spadefish (Parapsettus panamensis, species of Eastern Pacific spadefish found from the Gulf of California to Peru)
ブラックサージョンフィッシュ;ブラックサージャンフィッシュ[, burakkusa-jonfisshu ; burakkusa-janfisshu] (n) black surgeonfish (Acanthurus gahhm, species of tang endemic to the Red Sea and the Gulf of Aden in the western Indian Ocean)
メキシコ湾[メキシコわん, mekishiko wan] (n) Gulf of Mexico; (P)
湾岸[わんがん, wangan] (n) gulf coast; bay coast; (P)
湾岸危機[わんがんきき, wangankiki] (n) Gulf War (1990); Persian Gulf crisis
湾岸戦争[わんがんせんそう, wangansensou] (n) the Gulf War
ソハールサージョンフィッシュ;ソハールサージャンフィッシュ[, soha-rusa-jonfisshu ; soha-rusa-janfisshu] (n) sohal surgeonfish (Acanthurus sohal, species of tang found from the Red Sea to the Persian Gulf); Red Sea surgeonfish; sohal tang
入り海;入海[いりうみ, iriumi] (n) bay; inlet; gulf; creek
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P)
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed
湾入;彎入[わんにゅう, wannyuu] (n,vs) embayment; gulf; indentation
翠嵐[すいらん, suiran] (n) the sense of being engulfed in a green, mountainous atmosphere
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)

gulf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่าว[n.] (āo) EN: gulf ; bay FR: golfe [m] ; baie [f]
อ่าวอลาสก้า[n. prop.] (Āo Alātkā) EN: Gulf of Alaska FR: golfe d'Alaska [m]
อ่าวกินี[n. prop.] (Āo Kinī) EN: Gulf of Guinea FR: golfe de Guinée [m]
อ่าวเม็กซิโก[n. prop.] (Āo Meksikō) EN: Gulf of Mexico FR: golfe du Mexique [m]
อ่าวเปอร์เซีย[n. prop.] (Āo Poēsīa) EN: Persian Gulf FR: golfe Persique [m]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand FR: golfe de Thaïlande [m]
เกียน[n.] (kīen) EN: gulf FR:
สายการบิน กัลฟ์ แอร์[TM] (Sāikānbin K) EN: Gulf Air FR: Gulf Air
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour ; absorb FR: avaler ; absorber ; ingurgiter ; engloutir ; dévorer

gulf ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Golf {m} [geogr.]gulf
Golfkrieg {m} [mil.]Gulf war
Golfstaat {n} [geogr.]Gulf State
Golfstrom {m} [geogr.]Gulf Stream
Sao-Tomé-Drossel {f} [ornith.]Gulf of Guinea Thrush

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gulf
Back to top