ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grouse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grouse, *grouse*,

-grouse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is basically a tune-up for the grouse season, which is starting soon.มันจะง่ายขึ้นเมื่อถึงฤดูล่าสัตว์ป่า ซึ่งมันใกล้จะมาถึงแล้ว
I'll make an accomplished grouse shooter of him yet.เดี๋ยวพ่อจะสอนเขาด้วยตัวพ่อเอง

-grouse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝦夷雷鳥[えぞらいちょう;エゾライチョウ, ezoraichou ; ezoraichou] (n) (uk) hazel grouse (Bonasa bonasia)
雷鳥[らいちょう, raichou] (n) ptarmigan (Lagopus muta, esp. the Japanese ptarmigan, Lagopus muta japonica); grouse
黒雷鳥[くろらいちょう;クロライチョウ, kuroraichou ; kuroraichou] (n) (uk) black grouse (Tetrao tetrix); blackcock (male black grouse); greyhen (female black grouse)

-grouse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่นพึมพำ[v. exp.] (bon pheumph) EN: grumble ; fret ; grouse FR: grommeler ; bougonner

-grouse- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haselhuhn {n} [ornith.]Hazel Grouse (Bonasa bonasia)
Moorschneehuhn {n} [ornith.]Willow Grouse
Beifußhuhn {n} [ornith.]Sage Grouse
Tannenhuhn {n} [ornith.]Spruce Grouse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grouse-
Back to top