ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bridegroom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bridegroom*, -bridegroom-

bridegroom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bridegroom (n.) เจ้าบ่าว See also: ชายที่เพิ่งแต่งงาน Ops. bride
English-Thai: HOPE Dictionary
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bridegroomเจ้าบ่าว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของรับไหว้ (n.) token of a bride and bridegroom´s respect
มงคลจักร (n.) nuptial good luck thread worn around the bride´s and bridegroom´s heads Syn. มงคลแฝด
มงคลแฝด (n.) nuptial good luck thread worn around the bride´s and bridegroom´s heads Syn. มงคลจักร
รับไหว้ (v.) accept a token of bride and bridegroom´s respect
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am the bridegroom of deathผมเจ้าบ่าวของการเสียชีวิต
For my daughter's bridegroom!สำหรับเจ้าบ่าวของลูกสาวฉัน !
[Bridegroom: Han Ji Won] [Bride: Seo Eun Young] [08/08/2010, 12:00 pm @ Crystal Hotel][การ์ดแต่งงานระหว่าง ฮานจีวอน และซออึนยอง] [08/08/2010, 12:
Welcome bridegroom.ยินดีต้อนรับค่้ะ ว่าที่เจ้าบ่าว

bridegroom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, 傧相 / 儐相] attendant of the bride or bridegroom at a wedding
新郎[xīn láng, ㄒㄧㄣ ㄌㄤˊ, 新郎] bridegroom; groom

bridegroom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乞婿[こいむこ, koimuko] (n) bridegroom who is loved by his bride
新郎[しんろう, shinrou] (n) bridegroom; (P)
花婿[はなむこ, hanamuko] (n) bridegroom; (P)

bridegroom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าบ่าว[n.] (jaobāo) EN: bridegroom ; groom FR: jeune marié [m] ; futur marié [m]
กั้นขันหมาก[n.] (kan khanmāk) EN: prevent the bridegroom's gifts from entering the bride's home until some forfeit is paid FR:
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect FR: accepter ; prendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bridegroom
Back to top