ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

graduation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *graduation*, -graduation-

graduation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
graduation (n.) การสำเร็จการศึกษา Syn. commencement, convocation
graduation certificate (n.) อนุปริญญา See also: ประกาศนียบัตร, ใบประกาศนียบัตร Syn. parchment, honor
English-Thai: HOPE Dictionary
graduation(แกรดจุเอ'เชิน) n. การสำเร็จเป็นบัณฑิต,การได้รับปริญญา, Syn. grading,gradation
English-Thai: Nontri Dictionary
graduation(n) การได้รับปริญญา,การสำเร็จการศึกษา,พิธีมอบปริญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
graduationการทำให้ราบเรียบ, การเกลี่ย [ดู smoothing] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graduationระดับชั้น (ที่จะได้รับความช่วยเหลือ) [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบสุทธิ (n.) graduation certificate See also: testimonial, school-leaving certificate, monk´s identification card, certificate of honourable dismissal Syn. วุฒิบัตร, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง
เปรียญธรรม (n.) graduation in Buddhist theology See also: the highest level of Buddhist dhamma
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you want to do after graduation?คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's your graduation present.นี่ของขวัญความสำเร็จนาย
Do you know she was picked to give the graduation speech?หนูรู้เกี่ยบกับเรื่องที่ แม่ของหนูพูดสุนทรพจน์ตอนเรียนจบนั่นหรือเปล่า?
The Torch prints the graduation speech every year, right?ทอร์ชของเธอเก็บบันทึกสุนทรพจน์ไว้ทุกปีใช่ไหม?
"Due to the controversial nature of this year's graduation address the editors have elected not to run the text in this issue of the Torch. "'เนื่องจากในปีนี้มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น... - -...
Tried to find your graduation speech, but they didn't print it.หนูพยายามหาคำพูดสุนทรพจน์ของแม่ แต่มันกลับไม่เคยถูกพิมพ์ไว้เลย
Those familiar words open every graduation address at Smallville High and I use them deliberately, because the rest of my speech will not be so reassuring.คำพูดเปิดงานที่คุ้นเคยทุกๆ ปี ของโรงเรียนของเรา ฉันจะใช้มันอย่างรอบคอบที่สุด เพราะว่ายิ่งพูดมาก อาจจะทำให้ยิ่งไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
But it's your graduation barbecue.แต่มันเป็นบาร์บีคิวฉลองเรียนจบของพี่นะ
It's a graduation party. We're suppose to be celebrating here.มันเป็นงานฉลองเรียนจบนะ เราควรจะฉลองสิ
I almost forgot to give you your graduation present.ฉันเกือบลืมให้ของขวัญเรียนจบ
And when graduation rolled around, our family restaurant was doing good, but our parents weren't.และเมื่อถึงตอนเรียนจบ ร้านอาหารของเรากำลังไปได้ดี แต่พ่อแม่ของเราไม่ค่อยจะดีนัก
The way he spends more time on your school festival than his graduation exhibition,ยิ่งเขาทุ่มแทให้กับงานของ รร.มากกว่า งานแสดงผลงานจบการศึกษาของเขาอีกนะ
It was the date for graduation photosเป็นวันถ่ายรูปพิธีจบการศึกษา

graduation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
毕业[bì yè, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, 毕业 / 畢業] graduation; to graduate; to finish school
毕业典礼[bì yè diǎn lǐ, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, 毕业典礼 / 畢業典禮] graduation

graduation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卒アル[そつアル, sotsu aru] (n) (abbr) (See 卒業アルバム) classbook; yearbook; school graduation album
卒園式[そつえんしき, sotsuenshiki] (n) kindergarten graduation ceremony
卒業制作[そつぎょうせいさく, sotsugyouseisaku] (n) (See 卒制) art project which is done in place of a graduation thesis at a college of arts
卒業式[そつぎょうしき, sotsugyoushiki] (n) graduation ceremony; graduation exercises
卒業後[そつぎょうご, sotsugyougo] (n-adv,n-t) after graduation
卒業証書[そつぎょうしょうしょ, sotsugyoushousho] (n) graduation certificate; diploma; testamur
卒業試験[そつぎょうしけん, sotsugyoushiken] (n) graduation examination; graduation test
卒論[そつろん, sotsuron] (n) (abbr) (See 卒業論文) graduation thesis; bachelor's degree thesis
学位記[がくいき, gakuiki] (n) diploma; testamur; graduation certificate
[そつ, sotsu] (n) (1) low-ranking soldier; (2) (abbr) (See 卒業) graduation; (3) (abbr) (See 卒族) low-ranking samurai (1870-1872); (4) (abbr) (See 卒去) death (of a noble, etc.)
卒業[そつぎょう, sotsugyou] (n,vs,adj-no) (1) graduation; completion (e.g. of a course); (2) (col) outgrowing something; moving on; (P)

graduation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]
การจบการศึกษา[n. exp.] (kān jop kān) EN: graduation FR:
การสำเร็จการศึกษา[n. exp.] (kān samret ) EN: graduation FR:
เปรียญธรรม[n. exp.] (parīen tham) EN: graduation in Buddhist theology ; the highest level of Buddhist dhamma FR: diplômé en théologie bouddhique [m]
วันสำเร็จการศึกษา[n. exp.] (wan samret ) EN: graduation day FR:

graduation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abiturzeugnis {n}"Abitur" certificate; GCE A-levels [Br.]; graduation diploma [Am.]
Schulentlassungsfeier {f}graduation ceremony; graduation party [Am.]
Teilstrich {m}graduation mark
Einteilung {f}graduation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า graduation
Back to top