ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get in*, -get in-

get in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get in (phrv.) เข้ามา See also: เข้าไปข้างใน Syn. get on, go in, put in
get in (phrv.) เก็บเข้า See also: นำเข้ามา Syn. bring in
get in (phrv.) มา See also: มาถึง Syn. be in, come in
get in (phrv.) เก็บ See also: เรียกเก็บ, เก็บเกี่ยว Syn. be in, bring in
get in (phrv.) ซื้อมาสำรองไว้ Syn. have in, keep in
get in (phrv.) ปลูก See also: เพาะปลูก
get in (phrv.) เรียก See also: ขอความช่วยเหลือ Syn. bring in call in
get in (phrv.) ส่ง
get in (phrv.) มีส่วนร่วม Syn. get in on
get in (phrv.) สอบได้
get in (phrv.) ได้รับเลือกตั้ง See also: ถูกเลือก Syn. be in, come in
get in (phrv.) ต่อย See also: ชกได้จะแจ้ง
get in (phrv.) ตัดสินด้วยสายตา Syn. keep in
get in (phrv.) ต่อย See also: ชกได้จะแจ้ง
get in (phrv.) ทำเป็นครั้งแรก
get in (phrv.) ทำ See also: แสดงอย่างเชี่ยวชาญ Syn. keep in
get in (phrv.) ตัดสินด้วยสายตา Syn. keep in
get in (phrv.) ได้รับโทษหรือคำตำหนิอย่างรุนแรง
get in (phrv.) ได้รับ (สิ่งที่ไม่ต้องการ) เข้าสู่
get in (phrv.) ส่งข้อความให้กับ Syn. keep in, lose with
get in (phrv.) ได้รับโทษหรือคำตำหนิอย่างรุนแรง
get in on (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แสดงนำใน Syn. be in on, bring in on, come in on, get in, get into, let in on
get in on (phrv.) เริ่มงานระดับต่ำที่สุด See also: ทำงานระดับต่ำสุด Syn. be in on, bring in on
get in touch with (idm.) ติดต่อกับ See also: ติดต่อ
get in with (phrv.) เข้ามาได้ด้วย
get in with (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เป็นมิตรกับ (มักเป็นคนมีตำแหน่งสูงหรือมีอำนาจ Syn. be in with, keep in with
get in with (phrv.) เป็นศัตรูกับ See also: ขัดแย้งกับ, ไม่ได้รับอนุมัติจาก Syn. be in with
get inside (phrv.) เข้ามาข้างใน
get inside (phrv.) เข้าถึง See also: เข้าใจรู้ซึ้ง
get into (phrv.) เข้าไปใน Syn. be into, fit into
get into (phrv.) เข้าประจำที่ / ตำแหน่ง
get into (phrv.) ใส่ได้ See also: สวมได้, เข้ากันได้กับ
get into (phrv.) สอบเข้าได้ See also: ได้รับการยอมรับ, ได้รับเลือก
get into (phrv.) ได้รับอนุญาตให้เข้า
get into (phrv.) เริ่มมีนิสัย See also: เริ่มติดนิสัย
get into (phrv.) มี (ความรู้สึกเช่น โกรธ)
get into (phrv.) มีผลต่อพฤติกรรมของ
get into (phrv.) ทำให้มีสภาพ (บางอย่าง)
get into (phrv.) เริ่มเรียนรู้หรือฝึกฝน Syn. be in, keep in
get into (phrv.) สนใจใน See also: เกี่ยวข้องกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นรถ (v.) get in a car See also: get on a bus/train, board a tram Ops. ลงรถ
ซอกซอน (v.) get into See also: go into, enter, search, penetrate Syn. ดั้นด้น
มีส่วนข้องเกี่ยว (v.) get into Syn. มีส่วนเกี่ยวข้อง Ops. ไม่เกี่ยวข้อง
มีส่วนพัวพัน (v.) get into Syn. มีส่วนเกี่ยวข้อง, มีส่วนข้องเกี่ยว Ops. ไม่เกี่ยวข้อง
มีส่วนเกี่ยวข้อง (v.) get into Syn. มีส่วนข้องเกี่ยว Ops. ไม่เกี่ยวข้อง
ติดหนี้ติดสิน (v.) get into debt See also: be in debt Syn. เป็นหนี้สิน
เป็นหนี้สิน (v.) get into debt See also: be in debt
มีปัญหา (v.) get into trouble See also: fall out (with), be at loggerheads (with sb) Syn. ทะเลาะวิวาท, มีเรื่อง
มีเรื่อง (v.) get into trouble See also: quarrel with somebody Syn. มีเรื่องมีราว Ops. ปรองดอง, สามัคคี
มีเรื่องมีราว (v.) get into trouble See also: fall out (with), be at loggerheads (with sb) Syn. มีปัญหา, ทะเลาะวิวาท, มีเรื่อง
เป็นเรื่อง (v.) get into trouble See also: make a mess of things Syn. เกิดเรื่อง
ติดร่างแห (v.) get involve See also: affect by bad situation
คลุก (v.) get involved See also: associate Syn. คลุกคลี, ร่วม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can I get in touch with you?ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
We gotta get in the habit of documenting everythingเราต้องสร้างนิสัยบันทึกทุกสิ่ง
What will I get in return?ฉันจะได้อะไรตอบแทนคืน?
If he found out, you'd get in so much troubleถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาล่ะก็ เธอจะต้องเดือดร้อนอย่างหนักเลยล่ะ
Why were you so desperate to get in this schoolทำไมเธอถึงได้กระหายอยากที่จะเข้ามาที่โรงเรียนนี้
How did you get involved with this?คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไร
You'd better get inคุณควรเข้าไปข้างใน
So many of their alumni get into the top Universityศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
Write me as soon as you get inเขียนถึงฉันทันทีที่ไปถึงนะ
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
If you get into a jam, you can call meถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็โทรหาฉันได้
How much trouble do you think I would get into?ปัญหามากแค่ไหนที่คุณคิดว่าฉันจะพบเจอ
How did I get into this mess?ฉันตกอยู่ในความยุ่งยากนี้ได้อย่างไร?
It's better not to get involved in those situationsเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hannah, get in that chair, we'll make you look beautiful.ฮันนาห์ มานั่งที่เก้าอี้ เราจะชุบทองเธอ ให้งามดั่งเจ้าหญิง
When you get in trouble and you don't know right from wrongเมื่อคุณได้รับในปัญหา และคุณไม่ทราบว่าถูกต้องจาก การที่ไม่ถูกต้อง
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน
So, get in touch with your authorities and send back the ring to this lady, who will then go happy to Kaili.ดังนั้นจะได้รับในการติดต่อกับ หน่วยงานของคุณ และส่งกลับแหวนผู้หญิงคนนี้, แล้วใครจะไปมีความสุขที่ ไคยีลี
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง
Make time, Consigliere. Get in the car.ทำให้เวลา, คอนซีลโย ได้รับในรถ
He'll get in touch with you.He'll get in touch with you.
We've got to get in there close and find out what's happening.เราต้องขอไปสืบดูใกล้ๆ
Where only stars get in my hairที่มีแต่ดาวเท่านั้นอยู่ในเส้นผมของฉัน
Can we get in on those?เราเกาะไอ้นั่นได้มั้ย
Go back to work. I don't want you to get in trouble.กลับไปทำงาน ผมไม่อยากให้คุณมีปัญหา
Now, everybody, get in crash positions.ทุกคน เตรียมพร้อมสำหรับเครื่องบินตก

get in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, 联络 / 聯絡] communication; get in touch with; contact; connection (math.)
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
染风习俗[rǎn fēng xí sú, ㄖㄢˇ ㄈㄥ ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 染风习俗 / 染風習俗] bad habits; to get into bad habits through long custom
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ, 受瘪 / 受癟] discomfited; to get into a mess
介入[jiè rù, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, 介入] intervene; get involved
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 擐] pass through; to get into (armor)
[péng, ㄆㄥˊ, 堋] target in archery

get in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap
連絡を取る[れんらくをとる, renrakuwotoru] (exp,v5r) to get in touch with
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.)
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P)
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
仮面浪人[かめんろうにん, kamenrounin] (n) college student who is merely marking time to get into a better college
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P)
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
入る[いる, iru] (v5r,vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P)
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) (1) vitals; tender spot; (2) key (of a problem); crux; essential point; secret; (3) (col) (See 金的) male crotch (as a target in fighting); (P)
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp,v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence
泣きを見る[なきをみる, nakiwomiru] (exp,v1) to get into trouble; to get busted
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) to dive (into or under water); to get in; to go underground
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
聞込む;聞き込む[ききこむ, kikikomu] (v5m,vt) to get information; to find out; to get wind of
脂が乗る[あぶらがのる, aburaganoru] (exp,v5r) (1) to get into the swing of (one's work); to hit one's stride; (2) fish and birds putting on some fat for winter and becoming more tasty as a result
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp,v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious
金的[きんてき, kinteki] (n) (1) bull's-eye; (2) object of desire; (3) (col) male crotch (as a target in fighting); the jewels (as in kick him in ...)
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into

get in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way ; be in the way FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer ; obstruer
เข้าได้[v. exp.] (khao dāi) EN: get in FR:
เข้ามา[v. exp.] (khao mā) EN: enter ; get in ; come in FR: entrer
เข้าไปได้[v. exp.] (khao pai dā) EN: be able to get in FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: get on ; get in ; board FR: monter (dans/sur) ; accéder à ; monter à bord de ; embarquer
ขึ้นรถ[v. exp.] (kheun rot) EN: get in a car ; get on (a bus/train) ; board (a bus/train) FR: monter dans un véhicule ; monter en voiture ; monter à bord
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ขวางลำ[v. exp.] (khwāng lam) EN: get in the way FR:
มีอารมณ์[v. exp.] (mī ārom) EN: get in the mood (for) ; be in the mood (for) FR:
ผิดท่า[v.] (phitthā) EN: make a wrong move ; get in a wrong position ; be off one's beat ; go wrong FR:
ตัดหน้า[v.] (tatnā) EN: get the first word ; get in first ; try to be the first to do sth FR:
ทะลึ่งทะลั่ง[v.] (thaleungtha) EN: rush ; get in a hurry ; hurry-scurry FR:
ถึงกัน[v. exp.] (theungkan) EN: be in close contact ; get in touch with FR:
ติดต่อ[v.] (tittø) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch (with) ; keep in touch with ; connect ; reach ; deal with ; make a deal FR: contacter ; entrer en contact (avec) ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre
ติดต่อกับ[v. exp.] (tittø kap) EN: get in touch with ; stay in touch with ; stay in contact with FR:
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in FR: entrer ; pénétrer ; introduire
เข้ามุม[v. exp.] (khao mum) EN: get into a corner ; be in a critical situation FR:
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; go into ; get into ; penetrate ; go through FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
เข้าไปพันพัวใน[v. exp.] (khao pai ph) EN: get involved (in) ; get caught up (in) FR: être impliqué (dans)
เข้ารอบ[v.] (khaorøp) EN: get into the next round ; make the next round FR: passer au tour suivant
เข้ารูปเข้ารอย[v.] (khaorūpkhao) EN: get into shape ; fall into place ; turn well ; come together nicely FR:
เข้าตา[v. exp.] (khao tā) EN: get into the eyes FR:
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[v.] (kindøkbīa) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involved FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à
หลวมตัว[v.] (lūamtūa) EN: get involved ; get mixed up (in) ; do something imprudently FR:
มีส่วนพัวพัน[v. exp.] (mī suan phū) EN: get into FR:
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
พลอยติดร่างแห[v. exp.] (phløi titrā) EN: get embroiled ; get involved ; get enmeshed ; be implicated FR: être impliqué
ซรอกซรัง[v.] (sarøksarang) EN: get into FR:
ซอกซอน[v.] (søksøn) EN: get into concealment ; worm one's way FR:
ทำเหตุ[v. exp.] (tham hēt) EN: be the cause ; get into trouble FR:
ทำหนี้สิน[v. exp.] (tham nīsin) EN: get into debt ; incur debts FR: s'endetter
ตีกัน[v. exp.] (tī kan) EN: fight ; get into a fight FR: se battre ; s'attraper ; se colleter ; s'empoigner
ติดหลังแห[v.] (titlanghaē) EN: get involved in ; get caught up in FR:
ติดร่างแห[v.] (titrānghaē) EN: get involved in ; get caught up in FR: être impliqué (dans)
ติดโรค[v. exp.] (tit rōk) EN: get sick ; get infected ; catch a disease ; contract a disease FR: attraper une maladie ; contracter une maladie ; choper une maladie (fam.)

get in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trott {m} | in einen Trott verfallen | aus dem Trott nicht mehr herauskommenrut | to get into a rut | to be in a rut
Schwulitäten {pl} (Schwierigkeiten) | in Schwulitäten kommenscrape | to get into a scrape
Zielinformation {f}target information

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get in
Back to top