ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

museum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *museum*, -museum-

museum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
museum (n.) พิพิธภัณฑ์
museum case (n.) ตู้กระจกแสดงสินค้าหรือสิ่งของให้ชม See also: ตู้แสดง Syn. cabinet, display counter, exhibition
museum officer (n.) หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
English-Thai: HOPE Dictionary
museum(มิวเซียม') n. พิพิธภัณฑ์, Syn. gallery
English-Thai: Nontri Dictionary
museum(n) พิพิธภัณฑ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
museumพิพิธภัณฑสถาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Museumพิพิธภัณฑ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิพิธภัณฑสถาน (n.) museum Syn. พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ (n.) museum Syn. พิพิธภัณฑสถาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (n.) National Museum
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you ever go to museum?คุณเคยไปพิพิธภัณฑ์ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ
The museum will buy them, as usual. Yes, they are nice.ใช่, ทางพิพิธภัณฑ์จะซื้อมัน, เหมือนเดิม ใช่, พวกมันมีค่ามาก
And the museum gets the Ark when we're finished?และพิพิธภัณฑ์ จะได้หีบฯ หลังจากที่เสร็จเรื่อง
Hollywood's newest concept for a wax museum comes from an ear doctor who treats the stars.แนวคิดใหม่ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง... ...มาจากหมอรักษาหูดารา
Your contributions to the museum over the years have been extremely generous.การบริจาคของคุณ ให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ตลอดปีที่ผ่านมา คุณใจกว้างมากๆ
The director of the Museum of Antiquities has sent a car for you.ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์ ได้ส่งรถ มาให้คุณ.
There is no museum in Iskenderun.มันไม่มีพิพิธภัณฑ์ ในอิสเคนเดอรัน
There's a museum about 'em?พิพิธภัณฑ์นั่นเหรอค่ะ?
I think it's like a wax museum with a pulse.ผมคิดว่ามันก็เหมือนพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่มีการเต้นของชีพจร
With his museum and his papers getting published.ทั้งงานที่พิพิธภัณฑ์ ทั้งบทความที่จะตีพิมพ์
A trip to the museum or something?อย่างไปพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่าง

museum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国历史博物馆[Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ, 中国历史博物馆 / 中國歷史博物館] Museum of Chinese History
故宫博物院[Gù gōng Bó wù yuàn, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, 故宫博物院 / 故宮博物院] Palace museum in Forbidden City, Beijing; National Palace museum in Taibei
纪念馆[jì niàn guǎn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 纪念馆 / 紀念館] memorial hall; commemorative museum
博物院[bó wù yuàn, ㄅㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, 博物院] museum
博物馆[bó wù guǎn, ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ, 博物馆 / 博物館] museum

museum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルーブル(P);ルーヴル[, ru-buru (P); ru-vuru] (n) (1) ruble (Russian currency); rouble; (2) Louvre (Museum); (P)
収蔵品[しゅうぞうひん, shuuzouhin] (n) collected item; artifact (in museum, etc.)
学芸員[がくげいいん, gakugeiin] (n) curator (e.g. museum)
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
Japanese-English: COMDICT Dictionary
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] museum
博物館資料[はくぶつかんしりょう, hakubutsukanshiryou] museum

museum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ; หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงคราม[n. prop.] (Høsin Lae P) EN: Art Gallery & War Museum FR:
เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: museum officer FR:
เข้าชมพิพิธภัณฑ์[v. exp.] (khao chom p) EN: visit a museum FR: visiter un musée
มิวเซียมสยาม[org.] (Miusīem Say) EN: Museum Siam ; Discovery Museum FR:
มิวเซียม[n.] (miusīem) EN: museum FR: musée [m]
มิวเซียมสยาม[org.] (Miusīem Say) EN: Museum of Siam ; Museum Siam FR:
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติิ (อพวช.) [org.] (Ongkān Phip) EN: National Science Museum (NSM) FR: Musée national des Sciences [m]
พิพิธบางลำพู[n. prop.] (Phiphit Bān) EN: Pipitbanglamphu Museum ; Pipit Banglamphu Museum FR:
พิพิธภัณฑ์[n.] (phiphitthap) EN: museum FR: musée [m]
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ; พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Ajahn Man Museum FR:
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Tribal Museum FR:
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์[n. prop.] (Phiphitthap) EN: National Museum of Singapore FR:
พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Berlin Pharmaceutical Museum FR:
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง[n. exp.] (phiphitthap) EN: wax museum FR:
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Thai Human Imagery Museum FR:
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Thaksin Folklore Museum FR:
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง[n. exp.] (phiphitthap) EN: open-air museum FR: musée en plein air [m] ; musée vivant [m]
พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Museum of Thai Corruption FR:
พิพิธภัณฑ์และศูนย์การศึกษาชาวเขา[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Hilltribe Museum And Education Center FR:
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์[n. prop.] (Phiphitthap) EN: The Louvre Museum FR: musée du Louvre [m] ; Louvre [m]
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Queen Sirikit Museum of Textiles FR:
พิพิธภัณฑ์ปรานากัน ; พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Peranakan Museum FR:
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[n. exp.] (phiphitthap) EN: history museum ; historical museum FR: musée d'histoire [m]
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮ่องกง[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Hong Kong Museum of History FR:
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ[n. exp.] (phiphitthap) EN: museum of natural history FR: musée d'histoire naturelle [m]
เหรียญ[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Coin Museum Treasury Department Thailand ; Coin Museum Thailand FR:
พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Royal Elephant Museum FR:
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ[n. exp.] (phiphitthap) EN: art museum FR: musée d'art [m]
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่[n. exp.] (phiphitthap) EN: museum of modern art FR: musée d'art moderne [m]
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (โมม่า)[n. prop.] (Phiphitthap) EN: The Museum of Modern Art (MoMA) FR:
พิพิธภัณฑ์สงคราม[n. exp.] (phiphitthap) EN: war museum FR: musée de la guerre [m]
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก[n. prop.] (Phiphitthap) EN: JEATH War Museum FR:
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา[n. exp.] (phiphitthap) EN: natural history museum FR:
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Police Museum FR:
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Thai Bank Museum FR:
พิพิธภัณฑสถาน[n.] (phiphitthap) EN: museum FR: musée [m]
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ[n. prop.] (Phiphitthap) EN: National Museum FR: Musée national [m]
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Ban Chiang National Museum FR:
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเก่า ; พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Bankao National Museum FR:
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ = พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Chiang Mai National Museum FR:

museum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimatmuseum {n}local museum; museum of local history
Museumsdirektor {m} | Museumsdirektoren
Führung {f} (durch ein Museum)guided tour (of a museum)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า museum
Back to top