ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dastard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dastard*, -dastard-

dastard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dastard (n.) คนขี้ขลาด Syn. recreant
English-Thai: HOPE Dictionary
dastard(แดส'เทิร์ด) n.,adj. (คนที่) ขี้ขลาด,เลวและมีเล่ห์., See also: dastardliness n. ดูdastard
English-Thai: Nontri Dictionary
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I gathered you all here together because you were all implicated in Mr. Boddy's dastardly blackmail.ผมเชิญทุกคนมาที่นี่ เพราะทุกคนเกี่ยวข้องกับ แบล็กเมล์ของคุณบ๊อดดี้ทั้งนั้น
So long, son. Good luck with your dastardly plans. Hey.แล้วเจอกันนะลูก ขอให้แผนการณ์วายร้ายสำเร็จนะ ว่าไง
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว
I have never seen such dastardly weather conditions. I have never seen such dastardly weather conditions.ผมไม่เคยเห็นสภาพอากาศ ที่เลวร้ายอย่างนี้มาก่อน ผมเสียใจที่ต้องแจ้งว่า
No, we haven't spoken since your abrupt departure last night caused us to forfeit to Stuart and his dastardly ringer Wil Wheaton.เปล่า เราไม่ได้คุยกัน ตั้งแต่คุณผลุนผลันกลับก่อนเมื่อคืน ทำให้เราโดนปรับแพ้ต่อสตวร์ท
Are you asking me to make the classic villain mistake of explaining my dastardly plot to you?เพื่อทำข้อผิดพลาดคนร้ายยอดเยี่ยมที่สุด ของการอธิบายจุดขี้ขลาดของฉันให้คุณอยู่คุณใช่ไม๊ ?
And Hamm, he'll keep your money safe, but he's also one of the most dastardly villains of all time, evil Dr Pork Chop.และแฮม เขาจะช่วยเธอเก็บเงิน แล้วเขาก็เป็นวายร้ายตัวฉกาจที่สุดตลอดกาล ด็อกเตอร์พ็อกช็อปผู้ชั่วร้าย
Enter, Dastardly!เข้ามาได้ ดาสตาดลีย์
She's come up with a plan of her own that I am scared is more dastardly than even I can imagine.เธอมีแผนการของเธอเองที่ฉันกลัว มันขี้ขลาดมากกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้
Elijah is not just any vampire, and he doesn't break promises, which means Niklaus has done something dastardly and Klaus-like.อีไลจาห์ไม่เหมือนแวมไพร์ตนอื่นๆ และเขาไม่เคยผิดสัญญา หมายถึงนิเคล้าส์ได้ทำอะไรขี้ขลาดๆตามสไตล์ของเคล้าส์

dastard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卑怯者;ひきょう者[ひきょうもの, hikyoumono] (n) coward; dastard
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)

dastard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dastard
Back to top