ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-appointed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-appointed*, -well-appointed-

well-appointed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-appointed (adj.) ครบถ้วน See also: (ไม่ใส่เครื่องหมาย hyphen (-) เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา) Syn. equipped, furnished
English-Thai: HOPE Dictionary
well-appointed(เวล'อะพอย'ทิด) adj. ครบถ้วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-appointed
Back to top