ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fry*, -fry-

fry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fry (vi.) ทอด (อาหาร) See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
fry (vt.) ทอด (อาหาร) See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
fry (n.) อาหารทอด
fry (n.) งานเลี้ยงที่มีอาหารประเภททอด
fry (vi.) ถูกลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง)
fry (vt.) ลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง) Syn. electrocute
fry (n.) ลูกปลา
fry (n.) เด็กๆ Syn. children, offspring, young
fry up (phrv.) ทำให้เหี่ยวแห้ง (เพราะความร้อน) See also: ทำลายด้วยความร้อน
fry up (phrv.) ทำให้ร้อน See also: ทำให้อุ่น, อุ่น(บางสิ่ง)ให้ร้อน
fryer (n.) เครื่องทอดอาหาร See also: ที่ทอดอาหาร
fryer (n.) ไก่ตัวเล็กๆ (ที่เหมาะสำหรับทอด)
frying pan (n.) กระทะแบนสำหรับปิ้ง / อบ Syn. broiler pan
English-Thai: HOPE Dictionary
fry(ไฟร) {fried,frying,fries} vi.,vt. ทอด,ทอดน้ำมัน n. อาหารทอด,ลูกปลา,ลูกกบ,ลูกสัตว์บางชนิด
fryer(ไฟร'เออะ) n. ผู้ทำอาหารทอด,เครื่องทอด,หม้อทอด,อาหารทอด, Syn. frier
English-Thai: Nontri Dictionary
fry(vt) ทอด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fryers, Deep fatอุปกรณ์สำหรับทอด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอด (v.) fry
ผัด (v.) fry
รวน (v.) fry See also: roast, heat
เจียว (v.) fry See also: make (an omelet)
กะทะ (n.) frying pan See also: pan Syn. กระทะ
ตะหลิว (n.) spade of frying pan See also: flipper used in frying
หอระฆัง (n.) belfry See also: bell tower
หอระฆัง (n.) belfry See also: bell tower, campanile
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You start with a little oil, then fry some garlic.คุณเริ่มต้นด้วยน้ำมันเล็กน้อยแล้วทอดกระเทียมบาง
Throw in some tomatoes, tomato paste, fry it and make sure it doesn't stick.โยนในมะเขือเทศวางมะเขือเทศทอดและให้แน่ใจว่ามันไม่ติด
Any of them move, you fry 'em. You hear anything at all, you cut loose on the sirens.ฉันไม่อยากที่จะออกไปข้างนอกอีกแล้ว ฉันอยากอยู่ข้างในนี้แหละ
I had some beautiful cutlets... that were cut just right... that I was going to fry up as an appetizer.ที่แล่เป็นแผ่นบางๆ และไปทอดสำหรับเรียกน้ำย่อย
Don't go fuck it up with small fry shit like that.อย่าทำให้เป็นเรื่องยากเลย แค่เรื่องแมลงอ่ะ
If she's still useless then, fry her, boil her, do with her as you willถึงตอนนั้นถ้านางไร้ประโยชน์ จะทอด หรือต้มก็ได้ตามใจชอบ
Coach tries to fry him in his car.จากนั้นโค้ชว้อลทก็พยายามจะเผาเขาทั้งเป็นในรถ
I don't know how coach did it, but if I talk, he's gonna fry me.ฉันไม่รู้ว่าโค้ชทำได้ยังไง แต่ถ้าฉันปากโป้งเรื่องนี้ โค้ชคงไม่เอาฉันไว้แน่
Give me that fucking switch right now. I'm gonna fry your ass.ปิดสวิตซ์ให้ฉันเดียวนี้นะ ฉันจะฆ่านังโง่นี่
The bitch wouldn't open the door, so I had to fry her.ยัยบ้านี่ไม่ยอมเปิดประตู เลยจับย่างซะ
If things go right... you'll fry some fish tonight.ถ้าทุกอย่างไปได้สวย ได้ทอดปลาสักตัวแน่คืนนี้
You fry up the beef, add a dash of sesame oil, you boil it with soaked seaweed... fantastic!คุณทอดเนื้อ แล้วเติมน้ำมันงาด้วย แล้วคุณก็ต้มกับสาหร่ายทะเล... .

fry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钟室[zhōng shì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ, 钟室 / 鐘室] belfry; clock room
避坑落井[bì kēng luò jǐng, ㄅㄧˋ ㄎㄥ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ, 避坑落井] dodge a pit only to fall into a well; out of the frying pan into the fire
煎炸油[jiān zhá yóu, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˊ ㄧㄡˊ, 煎炸油] frying oil
用油炸[yòng yóu zhá, ㄩㄥˋ ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ, 用油炸] fry
[chēng, ㄔㄥ, 铛 / 鐺] frying pan; griddle
[liū, ㄌㄧㄡ, 熘] quick-fry; sim. to stir-frying, but with cornstarch added; also written 溜
炒锅[chǎo guō, ㄔㄠˇ ㄍㄨㄛ, 炒锅 / 炒鍋] wok; frying pan

fry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライパン[, furaipan] (n) fry pan; frying pan; (P)
小魚[こざかな, kozakana] (n) small fish; fry
白子[しろこ, shiroko] (n) (1) young of sardines; whitebait; (2) (See 片口鰯,真鰯,鰻) fry of the Japanese anchovy, eel, etc.
種苗[しゅびょう, shubyou] (n) seeds and seedlings; eggs and hatchlings; (fish) eggs and fry
雑魚;雑喉[ざこ;じゃこ(雑魚), zako ; jako ( zatsugyo )] (n) small fish; small fry
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
フライ[, furai] (n) (1) fried seafood or vegetables in general (fry); (2) fly; (P)
フライヤー[, furaiya-] (n) (1) flier; flyer; (2) fryer; frier
フライング[, furaingu] (n,vs) (1) flying; (2) (abbr) (See フライングスタート) false start; (3) frying; (P)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
揚げ鍋;揚鍋(io)[あげなべ, agenabe] (n) deep fryer; pot used for frying
油を引く[あぶらをひく, aburawohiku] (exp,v5k) (See 油をさす) to oil (e.g. a frying pan); to grease
油切り;油きり[あぶらきり, aburakiri] (n) oil deflector; shallow tray with rack for draining food after deep frying
焼き;焼[やき, yaki] (n) (1) cooking, esp. frying or stir-frying; heating; (2) tempering; (n-suf) (3) -ware
煎る;炒る;熬る[いる, iru] (v5r,vt) to parch; to fry; to fire; to broil; to roast; to boil down (in oil)
禿び[ちび(P);チビ, chibi (P); chibi] (n) (1) (uk) (sens) small child; pipsqueak; small fry; small, cute versions of manga, anime, etc. characters, typically with oversized heads; (2) (vulg) short person; midget; dwarf; (3) small animal; runt; (pref) (4) worn down (pencil, etc.); (P)
鐘撞堂[かねつきどう, kanetsukidou] (n) belfry; bell tower
鐘楼[しょうろう(P);しゅろう, shourou (P); shurou] (n) belfry; bell tower; (P)
雑兵[ぞうひょう, zouhyou] (n) small fry; ordinary soldiers; rank and file
鼠輩[そはい, sohai] (n) small fry; unimportant people

fry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียว[v.] (jīo) EN: fry ; render fat down FR: frire ; faire fondre la graisse
คะน้าปลาเค็ม [n. exp.] (khanā plā k) EN: salty fish stir fry with Chinese broccoli FR:
ลูกปลา[n. exp.] (lūk plā) EN: fry FR: alevin [m] ; nourrain [m]
ผัด[v.] (phat) EN: fry ; stir-fry FR: frire ; sauter
ผัดพริก[v. exp.] (phat phrik) EN: fry with chilli FR: sauter aux piments
รวน[v.] (rūan) EN: cook meat ; fry meat FR: frire la viande
ทอด[v.] (thøt) EN: fry ; deep-fry ; fry in deep fat FR: frire
ทอดปลา[v. exp.] (thøt plā) EN: fry a fish FR: frire le poisson
ฉ่า[onomat.] (chā) EN: [sound of sizzling, frying or water falling] FR:
หอระฆัง[n. exp.] (hø rakhang) EN: belfry ; bell tower FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
การทอด[n.] (kān thøt) EN: frying FR: friture [f]
กระทะ[n.] (kratha) EN: frying pan ; pan ; skillet ; wok FR: poêle à frire [f] ; wok [m] ; casserole [f]
กระทะใบบัว[n.] (krathabaibū) EN: very big pan ; large frying pan ; large bow-shaped pan ; massive wok FR:
น้ำมันสำหรับผัด[n. exp.] (nāmman samr) EN: cooking oil for frying FR:
น้ำมันสำหรับทอด[n. exp.] (nāmman samr) EN: cooking oil ; frying oil FR: huile de friture [f] ; huile de cuisson [f]
ปลาดุกผัดเผ็ด[n. exp.] (plā duk pha) EN: spicy catfish stir-fry FR:

fry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fry
Back to top