ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fountain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fountain*, -fountain-

fountain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fountain (n.) น้ำพุเทียม See also: น้ำพุ, น้ำพุประดิษฐ์
fountain (n.) น้ำพุธรรมชาติ See also: น้ำพุ Syn. spring
fountain pen (n.) ปากกาหมึกซึม
fountainhead (n.) ต้นกำเนิดน้ำ See also: แหล่งกำเนิดน้ำ
fountainhead (n.) แหล่งกำเนิด See also: ต้นกำเนิด Syn. fount, origin, source
English-Thai: HOPE Dictionary
fountain(เฟา'เทิน) n. น้ำพุ,น้ำพุเทียม,น้ำพุที่ใช้ดื่ม,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา,สายน้ำพุ,เครื่องปล่อยน้ำเป็นสายออกมา, See also: fountained adj. ., Syn. fount,origin
fountain penn. ปากกาหมึกซึม
fountainheadn. น้ำพุ,แหล่งน้ำ,แหล่งสำคัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fountainsน้ำพุประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธารายนต์ (n.) fountain See also: spring, fount Syn. น้ำพุ
น้ำพุ (n.) fountain See also: spring
ปากกาหมึกซึม (n.) fountain pen
ยอดน้ำ (n.) fountainhead Syn. ต้นน้ำ, ต้นน้ำลำธาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thirsty little minds rushing to the fountain of knowledge.ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ วิ่งกระหายน้ำ น้ำพุแห่งความรู้
Mr. Ambassador, the ideal of democracy... has been the fountain of my life.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูต อุดมคติของประชาธิปไตย ... {\cHFFFFFF}has been the fountain of my life.
I'll see you at the fountain for lunch.เจอกันที่น้ำพุ ตอนอาหารเที่ยง.
Jeremy Melton couldn't manage a water fountain without screwing up.ทำไมเธอไม่บอกเรื่องนี้กับวอนจ์ละ?
♪ I got joy like a fountain I got joy like a fountainโ™ช I got joy like a fountain I got joy like a fountain
♪ I got joy like a fountain in my soul... ♪โ™ช I got joy like a fountain in my soul... โ™ช
Are we talking about a pharmaceutical equivalent to the fountain of youth?นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวยา ด้วยการปรับสมดุลย์ บ่อน้ำชุบชีวิตใหม่งั้นเหรอ?
Instead of the fountain of youth, we'll have a giant rice paddy.แทนที่จะเป็นบ่อน้ำชุบชีวิต เราคงได้เป็นเจ้าของไร่ข้าวกันแน่
A fountain pen lt's a fountain penปากกาหมึกซึม ปากกาหมึกซึมจริงๆ
Mister, thank you for the fountain penน้าครับ ขอบคุณสำหรับปากกาหมึกซึม ตอนแรก
Dictates that you turn off that fountain right now!ชั้นบอกให้ปิดไอ้น้ำพุบ้า เดี๋ยวนี้!
That the fountain has no place on our street.น้ำพุนั่นจะไม่ต้องอยู่ริมถนนของเราอีก

fountain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钢笔[gāng bǐ, ㄍㄤ ㄅㄧˇ, 钢笔 / 鋼筆] fountain pen
喷泉[pēn quán, ㄆㄣ ㄑㄩㄢˊ, 喷泉 / 噴泉] fountain
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 泉] fountain; spring
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 源泉] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin

fountain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーダファウンテン[, so-dafaunten] (n) soda fountain
チョコレートファウンテン;チョコレート・ファウンテン[, chokore-tofaunten ; chokore-to . faunten] (n) chocolate fountain
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) fountain pen; (P)
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain
道芝[みちしば, michishiba] (n) (1) roadside grass; roadside weeds; (2) guidance (sometimes esp. referring to guidance in love); guidepost; guide; (3) (See 力芝) Chinese fountain grass (Pennisetum alopecuroides)
ファウンテンペン[, fauntenpen] (n) fountainpen
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien
文教の府[ぶんきょうのふ, bunkyounofu] (n) fountainhead of culture; Ministry of Education
水源[すいげん, suigen] (n) source of river; fountainhead; (P)
水飲み場[みずのみば, mizunomiba] (n) drinking fountain; water fountain; bubbler; (animal) watering hole; water hole
河の源[かわのみなもと, kawanominamoto] (n) fountainhead
[いずみ, izumi] (n) spring; fountain; (P)
泉水[せんすい, sensui] (n) fountain; miniature lake; (P)

fountain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead FR: source [f] ; origine [f]
แคแสด[n.] (khaēsaēt) EN: African tuliptree ; fountain tree ; pichkari ; Nandi flame ; Spathodea campanulata FR: Spathodea campanulata
น้ำพุ[n.] (nāmphu) EN: fountain ; spring FR: fontaine [f] ; source [f]
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง[n. prop.] (Nāmphu Haen) EN: Fountain of Wealth FR:
น้ำพุน้ำดื่ม[n. exp.] (nāmphu nām ) EN: drinking fountain FR: fontaine d'eau potable [f]
น้ำซ่า[n. exp.] (nām sā) EN: soda fountain FR:
ปากกาหมึกซึม[n.] (pākkāmeukse) EN: fountain pen FR: stylo à encre [m] ; stylo à plume [m]
ปาล์มจีน [n. exp.] (pām Jīn) EN: Chinese fan palm ; Fountain palm FR:
ประทัดจีน[n. exp.] (prathatjīn) EN: Coral plant ; Fountain plant ; Firecracker plant ; Bilter wood ; Quassia amara FR: Quassia amara
ตาน้ำ[n.] (tānām) EN: small spring ; natural fountain FR:
ธารายนต์[n.] (thārāyon) EN: fountain ; spring ; fount FR: fontaine [f]
ยอดน้ำ[n.] (yøtnām) EN: fountain head FR:

fountain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quelle {f}fountain; fountain head
Brunnenfigur {f}sculpture on a fountain
Jungbrunnen {m}fountain of youth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fountain
Back to top