ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-forfeit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น forfeit, *forfeit*,

-forfeit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you going to pay the forfeit or not?จะจ่ายค่าปรับ หรือไม่จ่าย
That's it, we'll forfeit the match.พอเถอะ พวกเราไปสละสิทธิ์กัน
And the winner by forfeit is... {Bagpipes playing}และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ (เสียงปี่สก๊อตต์)
Sean, they're makin' us forfeit the playoff game.ฌอน เขาปรับให้เราหมดสิทธิชิงแชมป์
Theyjust called right now and said that the girl who won had to forfeit her crown.พวกเค้าเพิ่งโทรมาบอกว่าให้ ผู้เข้ารอบเข้าประกวดรอบต่อไป
Match forfeit to East Germany.ที่ตรงกับความสูญเสียให้กับเยอรมนีตะวันออก
My freedom was forfeit long ago.ฉันให้อิสระแก่แกนานไปแล้ว
I'd rather forfeit the bailพ่อยอมเสียเงินประกันดีกว่า
They want to forfeit our assets... for restitution.พวกเขาต้องการยึดทรัพย์เรา สำหรับการชดใช้
We have to forfeit the bail.เราต้องถูกริบเงินประกันนะ
After all, he can just forfeit then...แค่ยอมแพ้ไป ฉันจะได้... .
Fine, if you don't want to proceed, then you forfeit the bet, and I'll take possession of your Fantastic Four.ก็ได้ ถ้านายไม่อยากสานต่อ งั้นถือว่านายสละสิทธิ์ และฉันจะยึด สี่พลังคนกายสิทธิ์ ของนาย

-forfeit- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
質草を流す[しちぐさをながす, shichigusawonagasu] (exp,v5s) to forfeit a pawned article
野球拳[やきゅうけん, yakyuuken] (n) strip version of rock-paper-scissors forfeit game; yakyuken

-forfeit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กั้นขันหมาก[n.] (kan khanmāk) EN: prevent the bridegroom's gifts from entering the bride's home until some forfeit is paid FR:
กินมัดจำ[v. exp.] (kin matjam) EN: forfeit a deposit FR:
เงินค่าปรับ[n. exp.] (ngoen khāpr) EN: fine ; forfeit ; forfeit money FR: amende [f] ; contravention [f]
เสียสิทธิ์[v. exp.] (sīa sit) EN: forfeit a right FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -forfeit-
Back to top