ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*foreman*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น foreman, -foreman-

*foreman* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreman (n.) หัวหน้าคนงาน
foreman (n.) หัวหน้าคณะลูกขุน
English-Thai: HOPE Dictionary
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen
English-Thai: Nontri Dictionary
foreman(n) หัวหน้าคนงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foreman๑. ผู้แถลงแทนคณะลูกขุน๒. หัวหน้าคนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหน้าคนงาน (n.) foreman See also: overseer
หัวหน้างาน (n.) foreman See also: overseer, chief, boss Ops. ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Foreman, I'd like to change my vote to not guilty.นายหัวหน้าฉันต้องการที่จะเปลี่ยนคะแนนของฉันจะไม่มีความผิด
Mister foreman, have you arrived at a verdict?Brought to you by Thaisubtitle
[ Foreman ] If it's carbonized, clean it with a file.ถ้าคาร์บอนเกาะก็ขัดออก
[ Foreman ] Roll the metal under the press, but be very careful unless you want your fingers... to become part of the teapot.สอดโลหะเข้าเครื่องตัด... ระวังนิ้วติดไปด้วย
[ Foreman ] Now, dip the basin with the tongs... into the enamel solution.แล้วคีบภาชนะจุ่มในสารเคลือบ
[ Foreman ] Patrzjakies szmaty.!โรงงานภาชนะเคลือบดีอีเอฟ
But, sir, she's foreman of construction.แต่เธอเป็นคนคุมงานอยู่
I'm not a foreman in one of your mills that you can command.ฉันไม่ใช่คนงานที่คุณสั่งได้
What's a foreman, Lin?หัวหน้าคือใครเหรอ ริน?
Hello, foreman here Yes, ma'am...ฮัลโหล นี่หัวหน้า ครับ มาดาม
That foreman he owes me.ผู้คุมน่ะเป็นหนี้บุญคุณผมนะ!
So we been here for a month, and he got the foreman job over at Roy Taylor's ranch.พวกเราก็เลยอยู่ที่นี่เดือนหนึ่ง แล้วเขาก็ได้เป็นคนคุมงานอยู่ที่ฟาร์มของรอยด์เทเลอร์

*foreman* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工头[gōng tóu, ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 工头 / 工頭] foreman

*foreman* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォアマン[, foaman] (n) foreman; (P)
現場監督[げんばかんとく, genbakantoku] (n) field overseer; site foreman
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
職長[しょくちょう, shokuchou] (n) foreman
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P)

*foreman* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าคนงาน[n. exp.] (hūanā khon-) EN: foreman FR: contremaître [m]
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman ; section chief FR: chef d'équipe [m]
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman FR:
นายงาน[n. exp.] (nāi ngān) EN: foreman ; person in charge ; chief FR: contremaître [m] ; patron [m]
ผู้ดำเนินงาน[n. exp.] (phū damnoēn) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman FR:
ซูปเปอร์ไวเซอร์ = ซูเปอร์ไวเซอร์[n.] (suppoēwaiso) EN: supervisor ; foreman ; inspector FR: superviseur [m]

*foreman* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorarbeiter {m}assistant foreman
Maurerpolier {m}bricklayer foreman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *foreman*
Back to top