ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

balladry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *balladry*, -balladry-

balladry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
balladry (n.) การแสดงของ minster Syn. folk music

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า balladry
Back to top