ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flying*, -flying-

flying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flying (adj.) สามารถบินได้ See also: ซึ่งบินได้
flying (adj.) ที่ปลิวสะบัดอยู่ในอากาศ
flying field (n.) พื้นที่สำหรับนำเครื่องบินขึ้นลง Syn. airfield, airstrip
flying force (n.) กองทัพอากาศ Syn. air fleet
flying jump (n.) การกระโดดลอยตัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. leap
flying saucer (n.) ยานอวกาศที่มาจากนอกโลก See also: จานผี, จานบิน
flying visit (idm.) แวะสักพัก
English-Thai: HOPE Dictionary
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
English-Thai: Nontri Dictionary
FLYING flying bridge(n) สะพานลอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flying buttressครีบยันลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
UFO (abbr.) จานบินของมนุษย์ต่างดาว (คำย่อ Unidentified Flying Object) See also: จานผี Syn. Unidentified Flying Object
ยูเอฟโอ (n.) unidentified flying object See also: UFO Syn. ยูโฟ, จานบิน
ยูโฟ (n.) unidentified flying object See also: UFO Syn. จานบิน
วิ่งว่าว (v.) run flying a kite See also: play a kite
หวือ (adv.) from the sound of chips or splinters flying past the ear
หวือ (adv.) from the sound of chips or splinters flying past the ear
การบิน (n.) flying See also: soaring into the air by magic Syn. การเหิน
การบิน (n.) flying See also: glide Syn. การโผยิน, การเหิน, การบินร่อน
การบินร่อน (n.) flying See also: glide Syn. การบิน, การโผยิน, การเหิน
การร่อน (n.) flying See also: glide Syn. การบิน, การโผยิน, การเหิน, การบินร่อน
การเหาะ (n.) flying See also: soaring into the air by magic Syn. การเหิน, การบิน
การเหิน (n.) flying See also: soaring into the air by magic Syn. การบิน
การเหิน (n.) flying See also: glide Syn. การบิน, การโผยิน, การบินร่อน
การโผยิน (n.) flying See also: glide Syn. การบิน, การเหิน, การบินร่อน
ว่าวติดลม (n.) flying kite in the air
บ่าง (n.) flying lemur See also: caleopterus volans, flying sguirrel, colugo, marmot Syn. พุงจง, พะจง
พะจง (n.) flying lemur Syn. บ่าง, พุงจง
พุงจง (n.) flying lemur Syn. บ่าง
พุงจง (n.) flying lemur See also: caleopterus volans, flying sguirrel, colugo, marmot Syn. พะจง
ร.อ.ท. (n.) flying office See also: Flg.Off. Syn. เรืออากาศโท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Obsolete now! We're concentrating on flying dreadnoughts.อ่อน เรากำลังพัฒนา ให้เรือรบบินได้
Now passing, Hynkel's flying division number 34.เครื่องบินรบเฮนเคิล จำนวน 34 ลำ
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ
He was very fond of flying fish, as they were his principal friends in the ocean.เขาเป็นคนรักที่ดีของปลาบิน ขณะที่มัน เป็นเพื่อนเขาหลักในมหาสมุทร
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา
He was a warbler and flying very low over the water.เขาเป็นนกกระจิบ และบินต่ำมากเหนือน้ำ
It must have been one of them unidentified flying cupcakes or a figment of my imagination.คัพเค้กที่บินไม่ปรากฏชื่อ หรือที่กุขึ้นจากจินตนาการของฉัน
It flies. I was flying in it, but it broke down.มันเรียกว่าเครื่องบิน มันบินได้ ฉันขับมัน แต่มันเสีย
It's pretty warm, and the ice cream's gonna be flying fast and furious.อากาศอุ่นกำลังดี หาไอติมเย็นๆกิน แล้วก็บินฉิวออกไปเลย
The pilots are probably too busy flying the plane for that.นักบินอาจงานยุ่งจน ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นนะลูก

flying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食火鸡[shí huǒ jī, ㄕˊ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 食火鸡 / 食火雞] cassowary; Native Australian non flying bird, like osterich
飞蛾投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, 飞蛾投火 / 飛蛾投火] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction
血肉横飞[xuè ròu héng fēi, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ ㄏㄥˊ ㄈㄟ, 血肉横飞 / 血肉橫飛] flesh and blood flying (成语 saw); carnage; people blown to pieces
狐蝠[hú fú, ㄏㄨˊ ㄈㄨˊ, 狐蝠] flying fox; fruit bat (Pteroptidae)
[téng, ㄊㄥˊ, 螣] flying dragon
飞碟[fēi dié, ㄈㄟ ㄉㄧㄝˊ, 飞碟 / 飛碟] flying saucer; frisbee
飞虎队[fēi hǔ duì, ㄈㄟ ㄏㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, 飞虎队 / 飛虎隊] Flying Tigers, US airmen in China during World War Two; Hong Kong nickname for police special duties unit
飞蝗[fēi huáng, ㄈㄟ ㄏㄨㄤˊ, 飞蝗 / 飛蝗] flying locusts
飞身翻腾[fēi shēn fān téng, ㄈㄟ ㄕㄣ ㄈㄢ ㄊㄥˊ, 飞身翻腾 / 飛身翻騰] flying somersault
飞雪[Fēi xuě, ㄈㄟ ㄒㄩㄝˇ, 飞雪 / 飛雪] Flying Snow, a character in "Hero"
飞鱼[fēi yú, ㄈㄟ ㄩˊ, 飞鱼 / 飛魚] flying fish
飞鸽[fēi gē, ㄈㄟ ㄍㄜ, 飞鸽 / 飛鴿] Flying Pigeon (famous bicycle brand, made in Tianjin since 1936)
[lěi, ㄌㄟˇ, 鸓] flying squirrel
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 悍然不顾 / 悍然不顧] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)
不明飞行物[bù míng fēi xíng wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ˋ, 不明飞行物 / 不明飛行物] unidentified flying object (UFO); flying saucer
飞行[fēi xíng, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, 飞行 / 飛行] aviation; flying
健步如飞[jiàn bù rú fēi, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄈㄟ, 健步如飞 / 健步如飛] running as fast as flying

flying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans)
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
とびっこ[, tobikko] (n) (See 飛魚,飛び子・1) flying fish roe
フライイングバットレス[, furaiingubattoresu] (n) flying buttress
フライングタックル[, furaingutakkuru] (n) flying tackle
フライングバットレス[, furaingubattoresu] (n) flying buttress
円盤[えんばん, enban] (n,adj-no) (1) disk; discus; platter; (2) flying saucer; (P)
大アメリカ鼯鼠[おおアメリカももんが;オオアメリカモモンガ, oo amerika momonga ; ooamerikamomonga] (n) (uk) northern flying squirrel (Glaucomys sabrinus)
張り飛ばす[はりとばす, haritobasu] (v5s,vt) to knock down; to send flying
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array
日避猿[ひよけざる;ヒヨケザル, hiyokezaru ; hiyokezaru] (n) (uk) flying lemur; colugo
未確認飛行物体[みかくにんひこうぶったい, mikakuninhikoubuttai] (n) unidentified flying object; UFO
栗鼠[りす;リス, risu ; risu] (n) (1) (uk) squirrel (excluding flying squirrels); (2) (uk) (See 日本栗鼠) Japanese squirrel (Sciurus lis)
真烏賊[マイカ;まいか, maika ; maika] (n) (1) (See 鯣烏賊) Japanese common squid; Pacific flying squid (Todarodes pacificus); (2) (See 甲烏賊) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (3) (See 尻焼烏賊) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica)
空飛ぶ円盤[そらとぶえんばん, soratobuenban] (n) flying saucer
竿(P);棹[さお, sao] (n) (1) rod; pole; (2) (esp. 棹) neck (of a shamisen, etc.); shamisen; (3) beam (i.e. the crossbar of a balance); (4) single line (esp. as a flying formation for geese); (5) (sl) penis; (ctr) (6) counter for flags (on poles); counter for long, thin Japanese sweets (e.g. youkan); (P)
縦断[じゅうだん, juudan] (n,vs) flying through; cutting across; longitudinal slice; (P)
羽化[うか, uka] (n,vs) emergence (of insects); growing wings and flying
羽虫[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite)
羽蟻[はあり;はねあり, haari ; haneari] (n) winged ant; flying ant
蝉魴鮄(oK)[せみほうぼう;セミホウボウ, semihoubou ; semihoubou] (n) (uk) Oriental flying gurnard (Dactyloptena orientalis)
蝦夷鼯鼠[えぞももんが;エゾモモンガ, ezomomonga ; ezomomonga] (n) (uk) Pteromys volans orii (subspecies of the Siberian flying squirrel, endemic to Hokkaido)
袋鼯鼠[ふくろももんが;フクロモモンガ, fukuromomonga ; fukuromomonga] (n) (uk) sugar glider (species of flying phalanger, Petaurus breviceps)
遊軍[ゆうぐん, yuugun] (n) reserve corps; flying squadron
運は天に在り[うんはてんにあり, unhatenniari] (exp) (id) No flying from fate
雁行[がんこう, gankou] (n,vs) the flight formation of geese; lining up shoulder to shoulder like flying geese; leading out
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship
飛んで火に入る夏の虫[とんでひにいるなつのむし, tondehiniirunatsunomushi] (exp) (id) rushing to one's doom; (like a) moth flying into the flame
飛散[ひさん, hisan] (n,vs) scattering (e.g. dust in the wind, enemies before an assault); dispersal; flying off (in all directions); flying apart
飛翔体[ひしょうたい, hishoutai] (n) flying object (e.g. a rocket, missile, etc.); projectile
飛膜[ひまく, himaku] (n) patagium (vertebrate flying or gliding membrane)
飛蜥蜴[とびとかげ;トビトカゲ, tobitokage ; tobitokage] (n) (uk) flying dragon (any gliding lizard of genus Draco)
高高度飛行;高々度飛行[こうこうどひこう, koukoudohikou] (n) high-altitude flying
魔法のじゅうたん;魔法の絨毯[まほうのじゅうたん, mahounojuutan] (n) magic carpet; flying carpet
鳥人[ちょうじん, choujin] (n) aviator; flying ace; birdman
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga)
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys)
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down
フライング[, furaingu] (n,vs) (1) flying; (2) (abbr) (See フライングスタート) false start; (3) frying; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap
円盤[えんばん, enban] disk, flying saucer, platter
浮上高[ふじょうこう, fujoukou] flying height, head gap

flying ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่าง[n.] (bāng) EN: Sunda flying lemur ; Malayan flying lemur ; Sunda Colugo ; Malayan colugo ; Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus FR: Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus
บิน[adj.] (bin) EN: flying FR: volant
บินผาดโผน[v. exp.] (bin phātphō) EN: do stunt flying ; perdorm aerobatics ; do aerobatics FR:
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying FR: voler à basse altitude [m]
หงส์ร่อนมังกรรำ[n.] (hongrǿnmang) EN: Flying Dragon, Dancing Phoenix FR:
จานบิน[n.] (jānbin) EN: flying saucer FR: soucoupe volante [f] ; OVNI [m]
จานผี[n.] (jānphī) EN: flying saucer ; UFO FR: soucoupe volante [f] ; OVNI [m]
จานร่อน[n. exp.] (jān rǿn) EN: flying disc ; Frisbee (TM) FR: frisbee [m] (anglic.)
การลอย[n.] (kān løi) EN: flying FR:
ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน[n. exp.] (khāngkhāo m) EN: large flying fox ; greater flying fox ; Malaysian flying fox ; large fruit bat ; kalang ; kalong . Pteropus vampyrus FR: Pteropus vampyrus
เข่าลอย[n.] (khaoløi) EN: flying knee FR:
โคมประทีป[n. exp.] (khōm prathī) EN: flying lantern ; floating lantern  FR: lanterne volante [f]
ขอบคุณที่บินกับเรา[xp] (khøpkhun th) EN: thank you for flying with us FR:
กระรอกบิน[n. exp.] (krarøk bin) EN: flying squirrel FR: écureuil volant [m]
กระรอกบินจิ๋วมลายู[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Vordermann's Flying Squirrel FR:
กระรอกบินจิ๋วท้องขาว[n. exp.] (krarøk bin ) EN: White-bellied Flying Squirrel FR:
กระรอกบินแก้มสีแดง[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Red-cheeked Flying Squirrel FR:
กระรอกบินแก้มสีเทา[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Grey-cheeked Flying Squirrel FR:
กระรอกบินเล็กแก้มขาว[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Phayre's Flying squirrel FR:
กระรอกบินเล็กเขาสูง[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Parti-coloured Flying Squirrel FR:
กระรอกบินสีเขม่า[n. prop.] (krarøk bin ) EN: Smoky Flying Squirrel FR:
กระรอกบินเท้าขน[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Hairy-footed Flying Squirrel FR:
ภัยทางอากาศ[n. exp.] (phai thāng ) EN: danger of flying FR:
พะจง[n.] (phajong) EN: Sunda flying lemur ; Malayan flying lemur ; Sunda Colugo ; Malayan colugo ; Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus FR: Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus
พญากระรอกบินหูแดง[n. exp.] (phayā krarø) EN: Red Giant Flying Squirrel FR:
พญากระรอกบินหูดำ[n. exp.] (phayā krarø) EN: Lesser Giant Flying Squirrel FR:
พญากระรอกบินหูดำหางสีเข้ม[n. exp.] (phayā krarø) EN: Indian Giant Flying Squirrel FR:
พญากระรอกบินสีดำ[n. exp.] (phayā krarø) EN: Large Black Flying Squirrel FR:
พื้นที่ปีก[n. exp.] (pheūnthī pī) EN: flying surface FR: surface alaire [f] ; surface des ailes [f]
พุงจง[n.] (phungjong) EN: Sunda flying lemur ; Malayan flying lemur ; Sunda Colugo ; Malayan colugo ; Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus FR: Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus
ปลาบิน[n.] (plābin) EN: flying fish FR: poisson volant [m]
ปลิวว่อน[adj.] (pliū wǿn) EN: flying around FR:
เรืออากาศโท (ร.ท.)[n. exp.] (reūa ākāt t) EN: first lieutenant ; flying officer (Fg Off) FR:
สะพานเดินเรือเปิด[n. exp.] (saphāndoēnr) EN: flying bridge FR:
ตุ๊กแกบินหางเฟิน[n. exp.] (tukkaē bin ) EN: smooth-backed gliding gecko ; Burmese flying gecko ; Ptychozoon lionotum FR: Ptychozoon lionotum
ว่าวติดลม[n.] (wāotitlom) EN: flying kite FR:
เวลาบิน[n. exp.] (wēlā bin) EN: flight time ; flying time FR: durée de vol [f]
หวือ[n.] (weū) EN: whir ; sound of chips or splinters flying past the ear FR: sifflement [m] ; bruissement [m]
ยูโฟ[n.] (yūfō) EN: UFO (unidentified flying object) FR: OVNI (objet volant non identifié) [m]
หัวสูง[adj.] (hūasūng) EN: pretentious ; high-flying ; high-flown ; arrogant ; ambitious FR: prétentieux ; arrogant

flying ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blindfluggerät {n}blind flying equipment
flugtauglich {adj}capable of flying
Flugangst {f}fear of flying
Magnetkopf {m} | fliegender Magnetkopfmagnetic head | floating head; flying head
Fliegerdress {n}flying suit
Fluggeschwindigkeit {f}flying speed
Flugwetter {n}flying weather
Lichtpunkt {m}flying spot
Schwibbogen {m}flying buttress
Überfallkommando {n}flying squad
Langflügel-Dampfschiffente {f} [ornith.]Flying Steamer Duck
Atlantischer Flugfisch; Meerschwalbe {f} [zool.]Flying fish
Schönflossige Rüsselbarbe {f} (Epalzeorhynchus kallopterus) [zool.]flying fox

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flying
Back to top