ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aviation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aviation*, -aviation-

aviation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aviation (n.) ศิลปและศาสตร์ในการบิน
English-Thai: HOPE Dictionary
aviation(เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying)
English-Thai: Nontri Dictionary
aviation(n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aviation assuranceการประกันภัยการบิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aviationการบิน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบิน (n.) aviation
เดินอากาศ (n.) aviation Syn. การบิน
กรมการบินพาณิชย์ (n.) Department of Aviation See also: Department of Commercial Aviation
บพ. (n.) The Department of Aviation See also: DOA. Syn. กรมการบินพาณิชย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was no aviation at the time and I wanted to learn something useful that would help me repair planes.ตอนนี้ไม่มีการบิน ฉันต้องเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้ซ่อมเครื่องบินเป็น
Father's an aviation mechanic. Mother...พ่อเป็นช่างซ่อมเครื่องบิน แม่เป็น...
...one of the worst days in recent US aviation history when four planes crash-landed across as many states, from Maine to Miami.วันนี้นับว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดวันหนึ่งในประวิติศาสตร์การบิน ของอเมริกา เมื่อ เกิดเหตุเครื่องบินตก สี่ ลำ ในหลายรัฐ จากเมือง Maine ไปสู่ Miami
Federal Aviation Administration official said that it's possible that an electrostatic burst might have caused the Lexington air disaster of two days ago.กรมสืบสวน แจ้งว่า มันเป็นไปได้ ที่ต้นเหตุเกิดจาก กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เหตุเครื่องบินตกที่ Lexington เมื่อสองวันก่อน
Richard Roman, a C.E.O. whose company dominates the defense and aviation sectors, not to mention being a giant in the motivational-speaking world.ริชาร์ด โรมัน ผู้บริหารใหญ่เจ้าของบริษัท ผู้ปกครอง กระทรวงกลาโหม และส่วนวิชาการบิน ไม่ต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่
And EU aviation and the CIA.- และองค์กรการบินยุโรป และซีไอเอ
You seriously somking next to aviation fuel?คุณอย่างจริงจัง somking เพื่อเชื้อเพลิงการบิน?
Sweep for shooters so we can bring in our aviation assets.ระวังมือปืน เราจะสั่ง ฮ.ลงมารับ
This plane will be used for testing and research and advancing the art of aviation in this country.เครื่องบินนี้จะใช้ในการทดลองและค้นคว้า เพื่อพัฒนาศาสตร์การบินในประเทศนี้
As a stunt, the point of aviation speed...ในการเเสดงผาดโผน ความเร็วของการบินนั้น...
New aviation history is written. Howard Hughes simply does not allow himself to be seen by anyone.โฮเวิร์ด ฮิวส์แค่ไม่ยอมให้ใครเห็นตัวทั้งสิ้น
There's no Republican aviation in the area.ไม่มีเครื่องบินรบของสาธารณรัฐ ในพื้นที่นะครับ

aviation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国航空工业公司 / 中國航空工業公司] Aviation Industries of China (AVIC)
空难[kōng nàn, ㄎㄨㄥ ㄋㄢˋ, 空难 / 空難] aviation accidents and incidents
航空事业[háng kōng shì yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 航空事业 / 航空事業] aviation industry
航空学[háng kōng xué, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, 航空学 / 航空學] aviation science
航空业[háng kōng yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄝˋ, 航空业 / 航空業] aviation industry
中国民航[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, 中国民航 / 中國民航] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC)
航空[háng kōng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 航空] aviation
飞行[fēi xíng, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, 飞行 / 飛行] aviation; flying
民航[mín háng, ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, 民航] civil aviation

aviation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビエーション[, abie-shon] (n) (See 航空・こうくう) aviation
コミューター航空[コミューターこうくう, komyu-ta-koukuu] (n) commuter aviation
航空保険[こうくうほけん, koukuuhoken] (n) aviation insurance; aerial insurance
航空医学[こうくういがく, koukuuigaku] (n) aviation medicine
航空機燃料税[こうくうきねんりょうぜい, koukuukinenryouzei] (n) aviation fuel tax
航空燃料[こうくうねんりょう, koukuunenryou] (n) aviation fuel
エレベーター(P);エレベータ[, erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P)
上昇限度[じょうしょうげんど, joushougendo] (n) ceiling (in aviation)
昇降舵[しょうこうだ, shoukouda] (n) elevator (aviation)
航空[こうくう, koukuu] (n,adj-no) aviation; flying; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA)

aviation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานสื่อสารการบิน[n. exp.] (jaophanakng) EN: aviation communication officer FR:
การบิน[n. exp.] (kān bin) EN: aviation ; aeronautics FR: aviation [f] ; aéronautique [f]
การบินเชิงพาณิชย์[n. exp.] (kān bin cho) EN: commercial aviation FR:
การบินพลเรือน[n. exp.] (kān bin pho) EN: civil aviation FR: aviation civile [f]
การจัดการธุรกิจการบิน[n. exp.] (kān jatkān ) EN: aviation business management FR:
การซ่อมบำรุงอากาศยาน ; การซ่อมบำรุงเครื่องบิน[n. exp.] (kān sǿm bam) EN: aircraft maintenance ; aviation Maintenance FR: maintenance aéronautique [f]
ความปลอดภัยทางการบิน[n. exp.] (khwām pløtp) EN: aviation safety FR: sécutité aérienne [f]
กรมการบินพลเรือน (บพ.)[org.] (Krom Kān Bi) EN: Department of Civil Aviation (DCA) FR:
นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน[n. exp.] (nak trūatsø) EN: aviation safety inspector FR:
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ[org.] (Ongkān Kān ) EN: International Civil Aviation Organization (ICAO) FR:
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน[n. exp.] (phū chīochā) EN: aviation expert FR:
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)[org.] (Sathāban Kā) EN: Civil Aviation Training Center FR: centre de formation de l'aviation civile [m]
ศูนย์กลางการบิน[n. exp.] (sūnklāng kā) EN: aviation hub FR: hub [m] (anglic.) ; plaque tournante [f]
ตลาดธุรกิจการบิน[n. exp.] (talāt thura) EN: aviation market FR: marché de l'aviation [m]
อุตสาหกรรมการบิน[n. exp.] (utsāhakam k) EN: aviation industry FR: industrie aéronautique [f]
วันการบินแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Kān Bin) EN: Thailand's National Aviation Day FR:
บริษัทการบิน[n. exp.] (børisat kān) EN: FR: compagnie aérienne [f] ; compagnie d'aviation [f]
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
โรงเรียนการบิน[n. exp.] (rōngrīen kā) EN: flight school FR: école de pilotage [f] ; école d'aviation [f]

aviation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zivilluftfahrt {f}civilian aviation
Luftfahrtversicherung {f}aviation insurance
Luftfahrtwerte {f}aviation stocks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aviation
Back to top