ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flak*, -flak-

flak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flake (n.) ชิ้นย่อยที่แตกออกมา See also: ชิ้นเล็กๆ, สะเก็ด, เกล็ด Syn. fragment, scale
flake (vt.) ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: ทำให้เป็นแผ่นบางๆ Syn. chip
flake (vi.) หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆ Syn. blister, peel off
flake (n.) คนที่ดูประหลาดๆ (แสลง) See also: คนที่ดูผิดปกติ Syn. eccentric person, screwball
flake (n.) แผ่นไม้สำหรับตากหรือผึ่งปลา
flake (vi.) งีบหลับ (แสลง) See also: ม่อยหลับ, งีบ Syn. take a nap
flake away (phrv.) แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
flake off (phrv.) แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
flake out (phrv.) หลับ (คำไม่เป็นทางการ)
flaky (adj.) ที่แตกเป็นแผ่น See also: ที่แตกเป็นสะเก็ด, ที่แตกเป็นชิ้นๆ
flaky (adj.) ที่ชอบทำตัวประหลาด Syn. eccentric, wacky Ops. regular, normal
flaky (sl.) ติดยาเสพติด (โคเคน)
English-Thai: HOPE Dictionary
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
flake(เฟลค) {flaked,flaking,flakes} n. แผ่นบาง ๆ ,ชิ้นเล็ก ๆ ,ก้อนเล็ก ๆ ,ชั้น. vi. ปลอกเป็นแผ่นบาง ๆ vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ,ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหิมะ,กลายเป็นแผ่นบาง ๆ
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
flake(n) แผ่น,ชิ้นบาง,เกล็ด,สะเก็ด,ชั้น,ฝอย
flaky(adj) เป็นฝอย,เป็นเกล็ด,เป็นแผ่น,เป็นชิ้นบาง,เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flake graphiteแกรไฟต์แผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flakesเกล็ดเล็ก [การแพทย์]
Flakyขุย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกล็ด (n.) (snow) flake See also: flake of snow
เป็นขุย (v.) be flaky See also: be scaly Syn. เป็นเกล็ด, เป็นสะเก็ด
เป็นสะเก็ด (v.) be flaky See also: be scaly Syn. เป็นเกล็ด
เป็นเกล็ด (v.) be flaky See also: be scaly Syn. เป็นสะเก็ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wear your flak jacket.ใส่เสื้อกันกระสุนไปด้วยนะ
Where's your flak jacket? - i left it in the car. do you see this?ฉันทิ้งมันไว้ในรถ เธอเห็นนี่มั้ย แล้วก็ทางนี้
Every flak he was ever involved in. Every agent he's ever run.การต่อสู้ทุกครั้งที่เขาเคยผ่านมา สายลับทุกคนที่เขาเคยทำงานด้วย
I'm going to trust my flak jacket.ฉันจะเชื่อใจ เสื้อเกราะกันกระสุนของฉัน
That's the only reason I can think why you wouldn't be wearing your flak jacket!นั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ผมนึกออก ว่าทำไมคุณถึงไม่ใส่เสื้อเกราะทหาร!
Break off. Circle clear of the flak until the bombers return.แยกตัวออกจากขบวน ค่อยรอ ตอนเครื่องบินทิ้งระเบิดกลับมา
Where's all the cornflakes gone?คอร์นเฟลคหายไปไหนหมด?
I said where's all the cornflakes gone?ฉันถามว่าคอร์นเฟลคหายไปไหน?
Like a snowflake in a fiery gripเหมือนกับเกร็ดหิมะที่ต้องกับไฟ
That's fish food flakes.นั่นคือ อาหารปลาแผ่น
No two Go games are alike, just like snowflakes.ไม่มีสองเกมใดที่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับเกล็ดหิมะ
You are not a beautiful or unique snowflake.เอาเลย, ฉลองกัน เราจะฉลองอะไรกัน?

flak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sū, ㄙㄨ, 酥] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, 纷飞 / 紛飛] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about
[yīng, , 霙] sleet; snowflakes
雪花[xuě huā, ㄒㄩㄝˇ ㄏㄨㄚ, 雪花] snowflake

flak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out
コーンフレーク;コーンフレークス[, ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
スノーフレーク[, suno-fure-ku] (n) snowflake
フレーク[, fure-ku] (n) flake
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb
ライトツナフレーク[, raitotsunafure-ku] (n) light flaked canned tuna (wasei
一枚;一片[ひとひら, hitohira] (n) petal; flake
削り[けずり, kezuri] (n) shavings; flakes
削り節[けずりぶし, kezuribushi] (n) flaked bonito; (P)
春の雪[はるのゆき, harunoyuki] (exp,n) (See 春雪) spring snow (usu. large snowflakes)
牡丹雪[ぼたんゆき, botanyuki] (n) large snowflakes
細雪[ささめゆき, sasameyuki] (n) light snow fall; small snow flakes
綿雪[わたゆき, watayuki] (n) large snowflakes
雪模様[ゆきもよう, yukimoyou] (n) (1) weather portending snow; (2) (See 雪輪) snowflake pattern
雪片[せっぺん, seppen] (n) snowflake
雪花;雪華[ゆきばな(雪花);せっか, yukibana ( yuki hana ); sekka] (n) snowflakes
雪輪[ゆきわ, yukiwa] (n) snowflake-shaped family crest
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P)
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever

flak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak FR: canon antiaérien [m]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ฟลักซ์[n.] (flak) EN: flux FR: flux [m]
ฟลักซ์ความร้อน[n. exp.] (flak khwām ) EN: heat flux FR: flux de chaleur [m] ; flux thermique [m]
ฟลักซ์ความร้อนวิกฤต[n. exp.] (flak khwām ) EN: critical heat flux FR:
ฟลักซ์ความส่องสว่าง[n. exp.] (flak khwām ) EN: luminous flux FR:
ฟลักซ์มวล[n. exp.] (flak mūan) EN: mass flux FR:
ฟลักซ์ส่องสว่าง[n. exp.] (flak søngsa) EN: luminous flux FR:
กะเทาะ[v.] (kathǿ) EN: crack ; flake off ; scale FR:
คอนเฟลค = คอนเฟล็ก[n.] (khønflek) EN: cornflakes FR: corn-flakes [mpl] (angl.) ; cornflakes [mpl] (anglic.)
คุกกี้คอร์นเฟล็ก = คุกกี้คอนเฟลค[n. exp.] (khukkī khøn) EN: cornflake cookie FR:
เกล็ด[n.] (klet) EN: scale ; pellicle ; flake ; slat FR: écaille [f]
เกล็ด[n.] (klet) EN: flake ; snowflake FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]
เกล็ดหิมะ[n. exp.] (klet hima) EN: snowflake FR: flocon de neige [m]
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off FR:
เป็นขุย[v.] (pen khui) EN: be flaky ; be scaly FR:

flak ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flakfeuer {n} [mil.]anti-aircraft fire; flak
Flak {f}; Flakgeschütz
Spinner {m}flake [Am.]
flockig {adj} | flockiger | am flockigstenflaky | flakier | flakiest
Flintschlagplatz {m}flaking station
Flockigkeit {f}flakiness
Hawaii-Preußenfisch {m} (Dascyllus albisella) [zool.]snowflake damsel
Haferflocken {pl} [cook.]oat flakes; oats

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flak
Back to top