ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misdeed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misdeed*, -misdeed-

misdeed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misdeed (n.) การประพฤติผิด See also: การกระทำผิดทางศีลธรรม, การกระทำผิดกฎหมาย Syn. offense, misbehaviour, transgression, fault Ops. virtue, morality
English-Thai: HOPE Dictionary
misdeed(มิลดีด') n. การกระทำที่ผิดศีลธรรม,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. offense
English-Thai: Nontri Dictionary
misdeed(n) การทำชั่ว,การทำผิดศีลธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's always a record of misdeed somewhere...มันมักจะบันทึกเรื่องผิดๆไว้ที่ใดที่หนึ่ง
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์
And most of my alleged misdeeds never made the press.และโดยส่วนมากข้อกล่าวหาในพฤติกรรมผิดๆของผม ไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อ
James Woods made a list of all his misdeeds so he could make amends.อะฮ่า! เจมส์ วู้ดส์เขียนรายการ ของสิ่งที่เขาเคยทำชั่วไว้
When I do reflect upon my heinous misdeeds.ที่ข้าสำนึกในสิ่งที่ข้าได้ทำผิดลงไป
Soon, your literary misdeeds will be forgotten.เร็ว ๆ นี้ วรรณกรรมของนาย จะถูกลืม
"of her father's misdeeds."ของการกระทำที่ผิดกฎหมายของพ่อเธอ
And when the works "accidentally" go off when I hit the final note on my awesome keytar solo, they'll burn up the school's records and all evidence of my misdeeds.แล้วดอกไม้ไฟก็ระเบิดขึ้นมาโดย "อุบัติเหตุ" ตอนที่ฉันเล่นโซโล่คีย์ตาร์โน้ตขั้นเทพตัวสุดท้าย มันจะทำลายเอกสารทั้งหมดของวิทยาลัย
Allowing God to punish you for your misdeeds?ยอมให้พระเจ้าลงโทษ ในความผิดที่คุณทำ
But in the end, a lot of us are rewarded for our misdeeds, which is why God took your wife,เราก็ต้องรับกรรมที่ก่อไว้ พระเจ้า ก็เลยเอาเมียนายไปไง

misdeed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones

misdeed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness

misdeed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำชั่ว[v. exp.] (tham chūa) EN: do evil ; commit a sin ; do something bad ; do something wrong ; commit a misdeed FR:
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune FR: mauvaise action [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misdeed
Back to top