ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-faultless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น faultless, *faultless*,

-faultless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีผิด[adj.] (mai mī phit) EN: faultless ; innocent ; guiltless FR: innocent ; irresponsable ; pas coupable
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound FR: absolu ; parfait ; complet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -faultless-
Back to top