ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faculty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faculty*, -faculty-

faculty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faculty (n.) ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ See also: สติปัญญา
faculty (n.) คณะอาจารย์ See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ Syn. teacher, teaching staff
faculty (n.) คณะ
Faculty of Allied Health Science (n.) คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Architecture (n.) คณสถาปัตยกรรมศาสตร์
Faculty of Arts (n.) คณะอักษรศาสตร์
Faculty of Dentistry (n.) คณะทันตแพทยศาสตร์
Faculty of Economics (n.) คณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Education (n.) คณะครุศาสตร์
Faculty of Engineering (n.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Fine and Applied Arts (n.) คณะศิลปกรรมศาสตร์
Faculty of Interior Decoration (n.) คณะมัณฑนศิลป์
Faculty of Law (n.) คณะนิติศาสตร์
Faculty of Nursing (n.) คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Pharmacology (n.) คณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Political Science (n.) คณะรัฐศาสตร์
Faculty of Science (n.) คณะวิทยาศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
faculty(แฟค'เคิลที) n. ความสามารถ,สติปัญญา,คณะ,อำนาจ., Syn. aptitude
English-Thai: Nontri Dictionary
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
facultyสมรรถพล, อินทรีย์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facultyอาจารย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะ (n.) faculty See also: school, branch of study, department Syn. ภาควิชา, แผนก
คณะสหเวชศาสตร์ (n.) Faculty of Allied Health Science
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Architecture
คณะอักษรศาสตร์ (n.) Faculty of Arts
คณะมัณฑนศิลป์ (n.) Faculty of Decorative Arts
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (n.) Faculty of Dentistry
คณะเศรษฐศาสตร์ (n.) Faculty of Economics
คณะครุศาสตร์ (n.) Faculty of Education
คณะศึกษาศาสตร์ (n.) Faculty of Education
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Engineering
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Fine and Applied Arts
คณะวนศาสตร์ (n.) Faculty of Forestry
คณะวารสารศาสตร์ (n.) Faculty of Journalism
คณะนิติศาสตร์ (n.) Faculty of Law
คณะศิลปศาสตร์ (n.) Faculty of Liberal Arts
คณะพยาบาลศาสตร์ (n.) Faculty of Nursing
คณะเภสัชศาสตร์ (n.) Faculty of Pharmacy See also: Faculty of Pharmaceutical Science
คณะรัฐศาสตร์ (n.) Faculty of Political Science
คณะวิทยาศาสตร์ (n.) Faculty of Science
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (n.) Faculty of Social Administration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร
Even if he got past our security system he wouldn't have the mental faculty or the physical stamina.ถึงแม้ว่าเขาจะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปได้, แต่เขาคงไม่ ผ่านการสอบจิตทยา หรือการทดสอบทางร่างกาย
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ
Most of the faculty turn their heads when the married students miss a class or two.อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ... เมื่อนร.ที่แต่งงานขาดเรียน
Every year, the ARs nominate a member of the faculty to be our guest.ทุกปีชาวเออาร์ จะเสนอชื่ออาจารย์มาเป็นแขก
Excuse me, but where is the faculty office?ขอโทษนะครับ - ห้องพักครูอยู่ที่ไหนเหรอครับ?
Korea University, Design Faculty Award:มหาลัยเกาหลี, รางวัลสาขาออกแบบตกแต่ง:
Our faculty is organizing a ball, wanna come? We'll seeเฮ้ ที่คณะของฉันจะจัดงานเลี้ยง นายต้องมานะ?
Our faculty ball is tonight, you wanna come?ที่คณะของฉันจะมีงานเลี้ยงคืนนี้ นายจะมามั้ย?
We had a faculty meeting last Thursday and the topic was senior-class photos and how we had instituted a new rule last year that seniors are allowed to have photos taken by a photographer of their choice.เรามีการประชุมคณะอาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว... และตรงหัวข้อเรื่องมีรูปถ่ายผู้ระดับอาวุโส และวิธีการที่เราได้จัดกฏใหม่ กับสถาบันของเราเมื่อปีที่แล้ว...
Congratulations on your admission to the law faculty as the top candidate.ยินดีด้วยที่เธอสอบเข้าคณะกฎหมาย ได้อันดับที่หนึ่ง
I heard he got accepted into Seoul University law faculty as the top candidate.ฉันได้ยินมาว่า เขาสอบเขามหา'ลัยโซล คณะกฎหมายได้เป็นที่ 1aw faculty as the top candidate.

faculty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
汉学系[Hàn xué xì, ㄏㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˋ, 汉学系 / 漢學係] institute of Sinology; faculty of Sinology
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 学院 / 學院] college; educational institute; school; faculty

faculty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファカルティ[, fakarutei] (n) faculty
ファカルティディべロップメント;ファカルティディベラップメント[, fakaruteidei be roppumento ; fakaruteideiberappumento] (n) faculty development
医学部[いがくぶ, igakubu] (n) medical faculty
商学部[しょうがくぶ, shougakubu] (n) business school (in a university); faculty of commerce
教授会[きょうじゅかい, kyoujukai] (n) faculty meeting
言語機能[げんごきのう, gengokinou] (n) language faculty
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
教授陣[きょうじゅじん, kyoujujin] (n) faculty; professorate; group of professors
教職員[きょうしょくいん, kyoushokuin] (n) teaching staff; faculty; (P)
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs)
機能[きのう, kinou] (n,vs) function; facility; faculty; feature; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty

faculty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ประจำคณะ[n. exp.] (ājān prajam) EN: faculty staff FR:
ชีวิตินทรีย์[n.] (chīwitinsī) EN: vitality ; life-principle ; psychic life ; faculty of life FR:
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
จักขุประสาท[n.] (jakkhuprasā) EN: the sense of sight ; seeing faculty ; vision FR:
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department FR: faculté [f] ; fac [f] (inf.) ; département universitaire [m]
คณะอักษรศาสตร์[n. exp.] (Khana Aksøn) EN: Faculty of Arts FR:
คณะบริหารธุรกิจ[n. prop.] (Khana Børih) EN: Faculty of Business Administration FR:
คณาจารย์[n.] (khanājān) EN: teaching staff ; body of teachers ; faculty FR: corps enseignant [m]
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร[org.] (Khana Kān J) EN: Faculty of Food Business Management FR:
คณะเกษตร[n. prop.] (Khana Kasēt) EN: Faculty of Agriculture FR: faculté des sciences de l'agriculture [f]
คณะครุศาสตร์[n. prop.] (Khana Kharu) EN: Faculty of Education FR: Faculté de Pédagogie [f]
คณะนิติศาสตร์[n. prop.] (Khana Nitis) EN: Faculty of Law ; law school FR: Faculté de Droit [f]
คณะแพทยศาสตร์[n. prop.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine FR: Faculté de Médecine [f]
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [org.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ; Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine FR:
คณะเภสัชศาสตร์[n. prop.] (Khana Phēsa) EN: Faculty of Pharmacy FR: Faculté de Pharmacie [f]
คณะประมง[n. prop.] (Khana Pramo) EN: Faculty of Fisheries FR:
คณะรัฐประศาสนศาสตร์[n. prop.] (Khana Rat P) EN: Faculty of Public Administration FR:
คณะรัฐศาสตร์[n. prop.] (Khana Ratth) EN: Faculty of Political Science FR: faculté des sciences politiques [f]
คณะสังคมศาสตร์[n. prop.] (Khana Sangk) EN: Faculty of Social Sciences FR: Faculté des Sciences sociales [f]
คณะสาธารณสุขศาสตร์[n. prop.] (Khana Sāthā) EN: Faculty of Public Health FR:
คณะเศรษฐศาสตร์[n. prop.] (Khana Sētth) EN: Faculty of Economics FR: Faculté des sciences économiques [f]
คณะศึกษาศาสตร์[n. prop.] (Khana Seuks) EN: Faculty of Education FR:
คณะศิลปศาสตร์[n. prop.] (Khana Sinla) EN: Faculty of Liberal Arts FR:
อุตสาหกรรมเกษตร[n. prop.] (Khana Utsāh) EN: Faculty of Agro-Industry FR:
คณะวนศาสตร์[n. prop.] (Khana Wanas) EN: Faculty of Forestry FR:
คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน[n. prop.] (Khana Wāras) EN: Faculty of Journalism and Mass Communication FR:
คณะวิศวกรรมศาสตร์[n. prop.] (Khana Witsa) EN: Faculty of Engineering FR:
คณะวิทยาการจัดการ[n. exp.] (khana witth) EN: faculty of management sciences FR:
คณะวิทยาการการจัดการ[n. exp.] (khana witth) EN: faculty of management sciences FR:
คณะวิทยาศาสตร์[n. prop.] (Khana Witth) EN: Faculty of Science FR: Faculté des Sciences [f]
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์[n. exp.] (Khana Witth) EN: faculty of medical sciences FR: Faculté de Médecine [f]
คุณวุฒิความสามารถ[n. exp.] (khunnawutth) EN: faculty FR:
ปรีชา[n.] (prīchā) EN: ability ; capability ; faculty FR: talent [m] ; habileté [f]
ตำแหน่งทางวิชาการ[n. exp.] (tamnaeng th) EN: faculty rank FR:
ภาควิชา[n.] (phākwichā) EN: department (of a university or a faculty) FR: département universitaire [m] ; département d'une faculté [m]

faculty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erkenntnisvermögen {n}cognitive faculty
Auffassungsgabe {f}perceptive faculty
Wahrnehmungsvermögen {n}perceptive faculty
Empfindungsvermögen {n}sensitive faculty
Fachschaft {f}student body of a faculty
Sehvermögen {n}visual faculty
Institutsbibliothek {f}faculty library

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faculty
Back to top