ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-faculty-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น faculty, *faculty*,

-faculty- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร
Even if he got past our security system he wouldn't have the mental faculty or the physical stamina.ถึงแม้ว่าเขาจะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปได้, แต่เขาคงไม่ ผ่านการสอบจิตทยา หรือการทดสอบทางร่างกาย
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ
Most of the faculty turn their heads when the married students miss a class or two.อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ... เมื่อนร.ที่แต่งงานขาดเรียน
Every year, the ARs nominate a member of the faculty to be our guest.ทุกปีชาวเออาร์ จะเสนอชื่ออาจารย์มาเป็นแขก
Excuse me, but where is the faculty office?ขอโทษนะครับ - ห้องพักครูอยู่ที่ไหนเหรอครับ?
Korea University, Design Faculty Award:มหาลัยเกาหลี, รางวัลสาขาออกแบบตกแต่ง:
Our faculty is organizing a ball, wanna come? We'll seeเฮ้ ที่คณะของฉันจะจัดงานเลี้ยง นายต้องมานะ?
Our faculty ball is tonight, you wanna come?ที่คณะของฉันจะมีงานเลี้ยงคืนนี้ นายจะมามั้ย?
We had a faculty meeting last Thursday and the topic was senior-class photos and how we had instituted a new rule last year that seniors are allowed to have photos taken by a photographer of their choice.เรามีการประชุมคณะอาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว... และตรงหัวข้อเรื่องมีรูปถ่ายผู้ระดับอาวุโส และวิธีการที่เราได้จัดกฏใหม่ กับสถาบันของเราเมื่อปีที่แล้ว...
Congratulations on your admission to the law faculty as the top candidate.ยินดีด้วยที่เธอสอบเข้าคณะกฎหมาย ได้อันดับที่หนึ่ง
I heard he got accepted into Seoul University law faculty as the top candidate.ฉันได้ยินมาว่า เขาสอบเขามหา'ลัยโซล คณะกฎหมายได้เป็นที่ 1aw faculty as the top candidate.

-faculty- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
汉学系[Hàn xué xì, ㄏㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˋ, 汉学系 / 漢學係] institute of Sinology; faculty of Sinology

-faculty- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファカルティ[, fakarutei] (n) faculty
ファカルティディべロップメント;ファカルティディベラップメント[, fakaruteidei be roppumento ; fakaruteideiberappumento] (n) faculty development
医学部[いがくぶ, igakubu] (n) medical faculty
商学部[しょうがくぶ, shougakubu] (n) business school (in a university); faculty of commerce
教授会[きょうじゅかい, kyoujukai] (n) faculty meeting
言語機能[げんごきのう, gengokinou] (n) language faculty

-faculty- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ประจำคณะ[n. exp.] (ājān prajam) EN: faculty staff FR:
ชีวิตินทรีย์[n.] (chīwitinsī) EN: vitality ; life-principle ; psychic life ; faculty of life FR:
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
จักขุประสาท[n.] (jakkhuprasā) EN: the sense of sight ; seeing faculty ; vision FR:
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department FR: faculté [f] ; fac [f] (inf.) ; département universitaire [m]
คณะอักษรศาสตร์[n. exp.] (Khana Aksøn) EN: Faculty of Arts FR:
คณะบริหารธุรกิจ[n. prop.] (Khana Børih) EN: Faculty of Business Administration FR:
คณาจารย์[n.] (khanājān) EN: teaching staff ; body of teachers ; faculty FR: corps enseignant [m]
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร[org.] (Khana Kān J) EN: Faculty of Food Business Management FR:
คณะเกษตร[n. prop.] (Khana Kasēt) EN: Faculty of Agriculture FR: faculté des sciences de l'agriculture [f]
คณะครุศาสตร์[n. prop.] (Khana Kharu) EN: Faculty of Education FR: Faculté de Pédagogie [f]
คณะนิติศาสตร์[n. prop.] (Khana Nitis) EN: Faculty of Law ; law school FR: Faculté de Droit [f]
คณะแพทยศาสตร์[n. prop.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine FR: Faculté de Médecine [f]
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [org.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ; Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine FR:
คณะเภสัชศาสตร์[n. prop.] (Khana Phēsa) EN: Faculty of Pharmacy FR: Faculté de Pharmacie [f]
คณะประมง[n. prop.] (Khana Pramo) EN: Faculty of Fisheries FR:
คณะรัฐประศาสนศาสตร์[n. prop.] (Khana Rat P) EN: Faculty of Public Administration FR:
คณะรัฐศาสตร์[n. prop.] (Khana Ratth) EN: Faculty of Political Science FR: faculté des sciences politiques [f]
คณะสังคมศาสตร์[n. prop.] (Khana Sangk) EN: Faculty of Social Sciences FR: Faculté des Sciences sociales [f]
คณะสาธารณสุขศาสตร์[n. prop.] (Khana Sāthā) EN: Faculty of Public Health FR:
คณะเศรษฐศาสตร์[n. prop.] (Khana Sētth) EN: Faculty of Economics FR: Faculté des sciences économiques [f]
คณะศึกษาศาสตร์[n. prop.] (Khana Seuks) EN: Faculty of Education FR:
คณะศิลปศาสตร์[n. prop.] (Khana Sinla) EN: Faculty of Liberal Arts FR:
อุตสาหกรรมเกษตร[n. prop.] (Khana Utsāh) EN: Faculty of Agro-Industry FR:
คณะวนศาสตร์[n. prop.] (Khana Wanas) EN: Faculty of Forestry FR:
คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน[n. prop.] (Khana Wāras) EN: Faculty of Journalism and Mass Communication FR:
คณะวิศวกรรมศาสตร์[n. prop.] (Khana Witsa) EN: Faculty of Engineering FR:
คณะวิทยาการจัดการ[n. exp.] (khana witth) EN: faculty of management sciences FR:
คณะวิทยาการการจัดการ[n. exp.] (khana witth) EN: faculty of management sciences FR:
คณะวิทยาศาสตร์[n. prop.] (Khana Witth) EN: Faculty of Science FR: Faculté des Sciences [f]
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์[n. exp.] (Khana Witth) EN: faculty of medical sciences FR: Faculté de Médecine [f]
คุณวุฒิความสามารถ[n. exp.] (khunnawutth) EN: faculty FR:
ปรีชา[n.] (prīchā) EN: ability ; capability ; faculty FR: talent [m] ; habileté [f]
ตำแหน่งทางวิชาการ[n. exp.] (tamnaeng th) EN: faculty rank FR:

-faculty- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erkenntnisvermögen {n}cognitive faculty
Auffassungsgabe {f}perceptive faculty
Wahrnehmungsvermögen {n}perceptive faculty
Empfindungsvermögen {n}sensitive faculty
Fachschaft {f}student body of a faculty
Sehvermögen {n}visual faculty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -faculty-
Back to top