ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*faculty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น faculty, -faculty-

*faculty* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faculty (n.) ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ See also: สติปัญญา
faculty (n.) คณะอาจารย์ See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ Syn. teacher, teaching staff
faculty (n.) คณะ
Faculty of Allied Health Science (n.) คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Architecture (n.) คณสถาปัตยกรรมศาสตร์
Faculty of Arts (n.) คณะอักษรศาสตร์
Faculty of Dentistry (n.) คณะทันตแพทยศาสตร์
Faculty of Economics (n.) คณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Education (n.) คณะครุศาสตร์
Faculty of Engineering (n.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Fine and Applied Arts (n.) คณะศิลปกรรมศาสตร์
Faculty of Interior Decoration (n.) คณะมัณฑนศิลป์
Faculty of Law (n.) คณะนิติศาสตร์
Faculty of Nursing (n.) คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Pharmacology (n.) คณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Political Science (n.) คณะรัฐศาสตร์
Faculty of Science (n.) คณะวิทยาศาสตร์
the head of a faculty (n.) คณบดี (ทางการศึกษา) See also: หัวหน้า Syn. school or administrative division in a university or college
English-Thai: HOPE Dictionary
faculty(แฟค'เคิลที) n. ความสามารถ,สติปัญญา,คณะ,อำนาจ., Syn. aptitude
English-Thai: Nontri Dictionary
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
facultyสมรรถพล, อินทรีย์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facultyอาจารย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะ (n.) faculty See also: school, branch of study, department Syn. ภาควิชา, แผนก
คณะครุศาสตร์ (n.) Faculty of Education
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (n.) Faculty of Dentistry
คณะนิติศาสตร์ (n.) Faculty of Law
คณะพยาบาลศาสตร์ (n.) Faculty of Nursing
คณะมัณฑนศิลป์ (n.) Faculty of Decorative Arts
คณะรัฐศาสตร์ (n.) Faculty of Political Science
คณะวนศาสตร์ (n.) Faculty of Forestry
คณะวารสารศาสตร์ (n.) Faculty of Journalism
คณะวิทยาศาสตร์ (n.) Faculty of Science
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Fine and Applied Arts
คณะศิลปศาสตร์ (n.) Faculty of Liberal Arts
คณะศึกษาศาสตร์ (n.) Faculty of Education
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Architecture
คณะสหเวชศาสตร์ (n.) Faculty of Allied Health Science
คณะสังคมศาสตร์ (n.) Faculty of Social Sciences
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (n.) Faculty of Social Administration
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (n.) Faculty of Veterinary Science
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Engineering
คณะอักษรศาสตร์ (n.) Faculty of Arts
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร
Even if he got past our security system he wouldn't have the mental faculty or the physical stamina.ถึงแม้ว่าเขาจะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปได้, แต่เขาคงไม่ ผ่านการสอบจิตทยา หรือการทดสอบทางร่างกาย
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ
The problem is with the faculty. They're dinosaurs.ปัญหาอยู่ตรงพวกที่คณะเก่า เหมือนไดโนเสาร์
The alumnae, their offspring, the faculty. You name it.ศิษย์เก่า บรรดาลูกหลาน พวกอาจารย์ สารพัด
Most of the faculty turn their heads when the married students miss a class or two.อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ... เมื่อนร.ที่แต่งงานขาดเรียน
Every year, the ARs nominate a member of the faculty to be our guest.ทุกปีชาวเออาร์ จะเสนอชื่ออาจารย์มาเป็นแขก
Excuse me, but where is the faculty office?ขอโทษนะครับ - ห้องพักครูอยู่ที่ไหนเหรอครับ?
Korea University, Design Faculty Award:มหาลัยเกาหลี, รางวัลสาขาออกแบบตกแต่ง:
Our faculty is organizing a ball, wanna come? We'll seeเฮ้ ที่คณะของฉันจะจัดงานเลี้ยง นายต้องมานะ?
Our faculty ball is tonight, you wanna come?ที่คณะของฉันจะมีงานเลี้ยงคืนนี้ นายจะมามั้ย?
We had a faculty meeting last Thursday and the topic was senior-class photos and how we had instituted a new rule last year that seniors are allowed to have photos taken by a photographer of their choice.เรามีการประชุมคณะอาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว... และตรงหัวข้อเรื่องมีรูปถ่ายผู้ระดับอาวุโส และวิธีการที่เราได้จัดกฏใหม่ กับสถาบันของเราเมื่อปีที่แล้ว...

*faculty* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
汉学系[Hàn xué xì, ㄏㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˋ, 汉学系 / 漢學係] institute of Sinology; faculty of Sinology
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 学院 / 學院] college; educational institute; school; faculty

*faculty* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファカルティ[, fakarutei] (n) faculty
ファカルティディべロップメント;ファカルティディベラップメント[, fakaruteidei be roppumento ; fakaruteideiberappumento] (n) faculty development
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
医学部[いがくぶ, igakubu] (n) medical faculty
商学部[しょうがくぶ, shougakubu] (n) business school (in a university); faculty of commerce
教授会[きょうじゅかい, kyoujukai] (n) faculty meeting
教授陣[きょうじゅじん, kyoujujin] (n) faculty; professorate; group of professors
教職員[きょうしょくいん, kyoushokuin] (n) teaching staff; faculty; (P)
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs)
機能[きのう, kinou] (n,vs) function; facility; faculty; feature; (P)
言語機能[げんごきのう, gengokinou] (n) language faculty
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty

*faculty* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ประจำคณะ[n. exp.] (ājān prajam) EN: faculty staff FR:
ชีวิตินทรีย์[n.] (chīwitinsī) EN: vitality ; life-principle ; psychic life ; faculty of life FR:
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
จักขุประสาท[n.] (jakkhuprasā) EN: the sense of sight ; seeing faculty ; vision FR:
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department FR: faculté [f] ; fac [f] (inf.) ; département universitaire [m]
คณะอักษรศาสตร์[n. exp.] (Khana Aksøn) EN: Faculty of Arts FR:
คณะบริหารธุรกิจ[n. prop.] (Khana Børih) EN: Faculty of Business Administration FR:
คณาจารย์[n.] (khanājān) EN: teaching staff ; body of teachers ; faculty FR: corps enseignant [m]
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร[org.] (Khana Kān J) EN: Faculty of Food Business Management FR:
คณะเกษตร[n. prop.] (Khana Kasēt) EN: Faculty of Agriculture FR: faculté des sciences de l'agriculture [f]
คณะครุศาสตร์[n. prop.] (Khana Kharu) EN: Faculty of Education FR: Faculté de Pédagogie [f]
คณะนิติศาสตร์[n. prop.] (Khana Nitis) EN: Faculty of Law ; law school FR: Faculté de Droit [f]
คณะแพทยศาสตร์[n. prop.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine FR: Faculté de Médecine [f]
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [org.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ; Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine FR:
คณะเภสัชศาสตร์[n. prop.] (Khana Phēsa) EN: Faculty of Pharmacy FR: Faculté de Pharmacie [f]
คณะประมง[n. prop.] (Khana Pramo) EN: Faculty of Fisheries FR:
คณะรัฐประศาสนศาสตร์[n. prop.] (Khana Rat P) EN: Faculty of Public Administration FR:
คณะรัฐศาสตร์[n. prop.] (Khana Ratth) EN: Faculty of Political Science FR: faculté des sciences politiques [f]
คณะสังคมศาสตร์[n. prop.] (Khana Sangk) EN: Faculty of Social Sciences FR: Faculté des Sciences sociales [f]
คณะสาธารณสุขศาสตร์[n. prop.] (Khana Sāthā) EN: Faculty of Public Health FR:
คณะเศรษฐศาสตร์[n. prop.] (Khana Sētth) EN: Faculty of Economics FR: Faculté des sciences économiques [f]
คณะศึกษาศาสตร์[n. prop.] (Khana Seuks) EN: Faculty of Education FR:
คณะศิลปศาสตร์[n. prop.] (Khana Sinla) EN: Faculty of Liberal Arts FR:
อุตสาหกรรมเกษตร[n. prop.] (Khana Utsāh) EN: Faculty of Agro-Industry FR:
คณะวนศาสตร์[n. prop.] (Khana Wanas) EN: Faculty of Forestry FR:
คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน[n. prop.] (Khana Wāras) EN: Faculty of Journalism and Mass Communication FR:
คณะวิศวกรรมศาสตร์[n. prop.] (Khana Witsa) EN: Faculty of Engineering FR:
คณะวิทยาการจัดการ[n. exp.] (khana witth) EN: faculty of management sciences FR:
คณะวิทยาการการจัดการ[n. exp.] (khana witth) EN: faculty of management sciences FR:
คณะวิทยาศาสตร์[n. prop.] (Khana Witth) EN: Faculty of Science FR: Faculté des Sciences [f]
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์[n. exp.] (Khana Witth) EN: faculty of medical sciences FR: Faculté de Médecine [f]
คุณวุฒิความสามารถ[n. exp.] (khunnawutth) EN: faculty FR:
ภาควิชา[n.] (phākwichā) EN: department (of a university or a faculty) FR: département universitaire [m] ; département d'une faculté [m]
ปรีชา[n.] (prīchā) EN: ability ; capability ; faculty FR: talent [m] ; habileté [f]
ตำแหน่งทางวิชาการ[n. exp.] (tamnaeng th) EN: faculty rank FR:

*faculty* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erkenntnisvermögen {n}cognitive faculty
Auffassungsgabe {f}perceptive faculty
Wahrnehmungsvermögen {n}perceptive faculty
Empfindungsvermögen {n}sensitive faculty
Fachschaft {f}student body of a faculty
Sehvermögen {n}visual faculty
Institutsbibliothek {f}faculty library

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *faculty*
Back to top