ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-factory-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น factory, *factory*,

-factory- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got a factory up north.{\cHFFFFFF}I got a factory up north.
You got a lice factory up here.มีหมัดสร้างโรงงานบนหัวแกเลยรู้มั้ยเนี่ย.
His factory prefabricates houses for rural areas.โรงงานของเขา Prefabricates บ้านสำหรับพื้นที่ชนบท
An enamelware factory over at, uh, Lipowa Street.ร.ง.ภาชนะเคลือบที่ถนนลิโพวา
All this stuff here goes to Madritsch's factory on Tuesday of next week.ส่วนนี้ทั้งหมดส่งโรงงานมาทริตซ์
3 50 workers on the factory floor, with one purpose.ของผม 350 ทำหน้าที่อย่างเดียว
Your factory policies, whatever they've been in the past, they'll continue to be.นโยบายเก่าของคุณจะเป็นยังไง...
Make sure I see my cut... from the, uh, factory owners in this camp, leaving you to take care of my main account-- the Schindler account.จะดูแลส่วนแบ่งจาก ร.ง. ในค่าย ส่วนแกต้องคุมบัญชีหลักของฉัน บัญชีชินด์เลอร์
[ Nervous Chuckle ] They say that no one dies here. They say your factory is a haven.เขาว่าที่นี่เหมือนแดนสวรรค์...
In hopes of ensuring that, guards will no longer be allowed on the factory floor... without my authorization....โดยไม่ได้รับอนุญาต ฉันจะขอบคุณที่ร่วมมือ...
Stern, if this factory ever produces... a shell that can actually be fired, I'll be very unhappy.ฉันคงไม่มีความสุขเลย
The roof of the license-plate factory needs resurfacing.หลังคาของโรงงานป้ายทะเบียนต้อง resurfacing

-factory- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, 厂主 / 廠主] factory owner
厂史[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ, 厂史 / 廠史] factory history
厂址[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ, 厂址 / 廠址] factory site; location
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, 厂家 / 廠家] factory; factory owners
厂工[chǎng gōng, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄥ, 厂工 / 廠工] factory; factory worker
厂规[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ, 厂规 / 廠規] factory regulations
厂长[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, 厂长 / 廠長] factory director
出厂价[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, 出厂价 / 出廠價] invoice; factory price

-factory- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラスファクトリ[, kurasufakutori] (n) {comp} class factory
ファクトリーオートメーション[, fakutori-o-tome-shon] (n) factory automation
ファクトリーチーム[, fakutori-chi-mu] (n) factory team
ファクトリオートメーション[, fakutorio-tome-shon] (n) {comp} factory automation; FA
フォトンファクトリー[, fotonfakutori-] (n) photon factory
学寮[がくりょう, gakuryou] (n) student hostel; dormitory (e.g. for factory workers)
工作船[こうさくせん, kousakusen] (n) (1) factory ship; repair ship; (2) spy ship
工員寮[こういんりょう, kouinryou] (n) dormitory for factory workers
工場簿記[こうじょうぼき, koujouboki] (n) factory accounting; factory bookkeeping; manufacturer's account
工場閉鎖[こうじょうへいさ, koujouheisa] (n) (1) factory closure; factory shutdown; (2) lockout (e.g. during industrial dispute)
工船[こうせん, kousen] (n) factory boat (ship); floating cannery
町工場[まちこうば;まちこうじょう, machikouba ; machikoujou] (n) small factory in town; backstreet (small) workshop

-factory- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน[n. exp.] (jaophanakng) EN: factory inspection officer FR:
กรรมศาลา[n.] (kammasālā) EN: factory FR: usine [f]
ค่าใช้จ่ายโรงงาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: factory overhead ; factory overhead expense FR:
คนทำงานในโรงงาน[n. exp.] (khon thamng) EN: factory worker FR:
ผู้จัดการโรงงาน[n. exp.] (phūjatkān r) EN: factory manager ; plant manager FR: chef d'entreprise [m]
ราคาจากโรงงาน[n. exp.] (rākhā jāk r) EN: ex factory price ; ex works price FR: prix d'usine [m]
โรง[n.] (rōng) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant FR: immeuble [m] ; construction [f] ; bâtiment [m] ; building [m] ; établissement [m] ; installation [f] ; usine [f] ; atelier [m] ; hangar [m]
โรงกษาปณ์[n. exp.] (rōng kasāp) EN: mint ; coin factory FR:
โรงน้ำแข็ง[n. exp.] (rōng nāmkha) EN: ice factory FR: fabrique de glace [f]
โรงงาน[n.] (rōng-ngān) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant ; facility FR: usine [f] ; entreprise [f] ; manufacture [f] ; atelier [m] ; fabrique [f]
โรงงานเฉพาะ[n. exp.] (rōng-ngān c) EN: focused factory FR:
โรงงานช็อกโกแลต[n. exp.] (rōng-ngān c) EN: chocolate factory FR: chocolaterie [f]
โรงงานแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks FR: verrerie [f]
โรงงานกระจก[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks FR: verrerie [f]
โรงงานน้ำตาล[n. exp.] (rōng-ngān n) EN: sugar factory FR: sucrerie [f] ; raffinerie de sucre [f]
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต[org.] (Rōng-ngān P) EN: Playing Cards Factory FR:
โรงงานผลิตแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: glassworks ; glass factory FR:
โรงงานผลิตน้ำแข็ง[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: ice factory FR: fabrique de glace [f]
โรงงานทอผ้า[n. exp.] (rōng-ngān t) EN: weaving factory FR: atelier de tissage [m]
โรงงานอุตสาหกรรม[n. exp.] (rōng-ngān u) EN: industrial factory FR: entreprise industrielle [f] ; industrie [f]
โรงงานยาสูบ[n. exp.] (rōng-ngān y) EN: tobacco factory FR:
วัสดุโรงงาน[n. exp.] (watsadu rōn) EN: factory supplies FR:

-factory- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Munitionsfabrik {f}ammunition factory
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory
Autofabrik {f}car factory; automobile factory
Fabrikarbeit {f}work in a factory
Gerüchteküche {f}gossip factory
Lackfabrik {f}lacquer factory
Betriebsleiter {m}plant manager; works manager; factory manager
Textilfabrik {f}textile factory
Spielwarenfabrik {f}toy factory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -factory-
Back to top