ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

facile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *facile*, -facile-

facile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
facile (adj.) ที่เกี่ยวกับความคิดหรืองานเขียนที่พื้นๆ See also: ไม่ค่อยมีความคิด Syn. superficial
facilely (adv.) อย่างสะดวก See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก Syn. effortlessly, readily Ops. laboriously, weary
facileness (n.) การคิดหรือสิ่งที่ผิวเผิน Syn. superficiality
English-Thai: HOPE Dictionary
facile(แฟส'เซิล) adj. คล่องแคล่ว,ง่าย,สะดวก,ไม่เปลืองแรง,ละมุนละไม., See also: facilely adv. facileness n., Syn. ready
English-Thai: Nontri Dictionary
facile(adj) สะดวก,ว่องไว,ง่าย,คล่องแคล่ว,คล่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
E 'piu' facile odiarlo.ถ้าพี่เลือกที่จะเกลียดเขา

facile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
筆が立つ[ふでがたつ, fudegatatsu] (exp,v5t) good writer; wielding a facile pen
暢達[ちょうたつ, choutatsu] (adj-na,n) fluency; facileness
軽妙[けいみょう, keimyou] (adj-na,n) light and easy; lambent; facile; clever; witty; smart; (P)

facile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ง่าย[adj.] (chai ngāi) EN: easy to use ; accessible FR: facile à utiliser ; accessible
เฉาะ ๆ = เฉาะๆ[adj.] (chǿ-chǿ) EN: simple FR: facile ; simple
เข้าใจง่าย[v. exp.] (khaojai ngā) EN: understand easily ; easily understood FR: comprendre aisément ; être facile à comprendre
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing FR: facile ; aisé ; naturel
ง่าย[adj.] (ngāi) EN: easy ; simple ; clear ; elementary FR: facile ; simple ; aisé ; élémentaire ; abordable ; clair
ง่าย ๆ = ง่ายๆ[adj.] (ngāi-ngāi) EN: easy ; simple ; casual ; easy-going ; no sweat FR: élémentaire ; rudimentaire ; pas compliqué ; super facile ; simplissime ; ultra simple
ง่ายต่อ...[adj.] (ngāi tø …) EN: easy to … FR: facile à …
ง่ายต่อความเข้าใจ[adj.] (ngāi tø khw) EN: FR: facile à comprendre
ปากไว[v. exp.] (pāk wai) EN: have a facile tongue ; speak without thinking FR:
เป็นเรื่องยาก[v. exp.] (pen reūang ) EN: be difficult ; be hard ; isn't easy FR: être difficile ; ne pas être facile ; ne pas être évident
พกพาสะดวก[adj.] (phok phā sa) EN: FR: facile à emporter
พูดง่ายทำยาก ; พูดง่ายแต่ทำยาก[xp] (phūt ngāi t) EN: easier said than done FR: plus facile à dire qu'à faire
ทำได้ไม่ยาก[v. exp.] (tham dāi ma) EN: FR: c'est facile à faire
ทำง่าย ๆ = ทำง่ายๆ[adj.] (tham ngāi-n) EN: FR: facile à faire
ย่อยง่าย[adj.] (yǿi ngāi) EN: FR: digestible ; facile à digérer
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
โดยง่าย[adv.] (dōi ngāi) EN: easily ; smoothly ; readily ; without difficulty ; with ease FR: facilement ; aisément
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently ; smoothly ; deftly ; quiclky ; easily FR: facilement ; habilement ; couramment
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat FR: avaler facilement
ล่อน[v.] (lǿn) EN: come off easily ; be stripped naked FR: se détacher facilement
ไม่ยาก[adj.] (mai yāk) EN: not difficult ; not hard ; easy ; simple FR: pas difficile ; pas compliqué ; facile
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease FR: facilement ; aisément ; sans difficulté ; sans peine
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply ; so easy FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่ายเหลือเกิน[adj.] (ngāi leūako) EN: a piece of cake FR: trop facile
ง่าย ๆ = ง่ายๆ[adv.] (ngāi-ngāi) EN: easily ; simply FR: simplement ; facilement
ออกเสียงง่าย[adj.] (øksīeng ngā) EN: easily pronounced FR: facilement prononçable
อย่างง่ายดาย[adv.] (yāng-ngāidā) EN: easily ; with ease FR: facilement

facile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leichtigkeit {f}facileness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า facile
Back to top