ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-extension-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extension, *extension*,

-extension- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm led to believe that you're an extension of my personality.ว่าคุณคือส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ของฉัน
He explained how the Brits never left anywhere without a fight... how they had to be beaten out of every country they ever occupied... how this prison was just an extension of their system.เขาอธิบายว่า Brits ไม่เคยที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องซ้ายสู้ ... วิธีที่พวกเขาต้องถูกตีจาก ทุกประเทศเหล่านั้นจะมาคร? วิธีนี้เป็นเพียงการจำคุก ส่วนขยายของระบบของพวกเขา
Grover Cleveland High School, extension 23.โรงเรียนโกรฟเวอร์คลีฟแลนด์ เบอร์ต่อ23
Could I ask you your extension and name?ผมขอเบอร์ต่อและชื่อได้มั้ย?
It's extension 215, and the name is Carter.เบอร์ต่อ 215 และชื่อคือคาร์เตอร์
If you take that a branded environment such as a Disney World or a Disneyland is a logical extension of that brand.... สิ่งแวดล้อมของเครื่องหมายการค้า เช่น ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ คือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง
It's a very logical extension of that.มันคือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้า
We can maybe discuss an extension of the money you owe but I...เราอาจคุยกันได้ เรื่องยืดค่าเทอม ที่คุณเป็นหนี้ออกไป แต่ผมไม่...
Mandy Aaron, dial extension 200, please.Mandy Aaron, dial extension 200, please.
Mandy Aaron, dial extension 200.Mandy Aaron, dial extension 200.
I'm at extension 20 and I hope to hear from you. Alright, take care.เบอร์ภายใน 20 และหวังว่าจะได้ยิน การตอบกลับจากเธอ รักษาตัวด้วย
If you'd like to make an appointment, call her at extension 2922ถ้าพวกคุณต้องการจะนัดหมาย ให้โทรไปที่เบอร์ 2922

-extension- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外延[wài yán, ㄨㄞˋ ㄧㄢˊ, 外延] extension (semantics)
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 延长线 / 延長線] extension cord; extended line; powerstrip

-extension- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] (n) {comp} address field extension
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] (n) {comp} code extension character
ファイル名拡張子[ファイルめいかくちょうし, fairu meikakuchoushi] (n) {comp} filename extension
ファイル拡張子[ファイルかくちょうし, fairu kakuchoushi] (n) {comp} file extension
増改築[ぞうかいちく, zoukaichiku] (n) extension and structural alteration of building
女権拡張[じょけんかくちょう, jokenkakuchou] (n) extension of women's rights
小座敷[こざしき, kozashiki] (n) (1) small tatami room; (2) (See 放ち出) extension of the main room of a home (in traditional palatial-style architecture); (3) room smaller than four and a half tatami (in tea ceremony)
延長線上[えんちょうせんじょう, enchousenjou] (n) extension of a straight line; (conclusion) following as an extension of (an argument)
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんオーアーアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin o-a-adoresu kouseiyouso] (n) {comp} extension of postal OR address components
猶予[ゆうよ, yuuyo] (n,vs) postponement; deferment; extension (of time); (P)
繰り出し梯子(P);繰出し梯子;繰り出しはしご;繰り出しばしご[くりだしはしご(繰り出し梯子;繰出し梯子;繰り出しはしご)(P);くりだしばしご(繰り出し梯子;繰出し梯子;繰り出しばしご), kuridashihashigo ( kuri dashi hashigo ; sou dashi hashigo ; kuri dashi hashigo )(P)] (n) extension ladder; aerial ladder; (P)
親子電話[おやこでんわ, oyakodenwa] (n) extension phone (and its main line)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character
ファイル名拡張子[ファイルめいかくちょうし, fairu meikakuchoushi] filename extension
制御部拡張[せいぎょぶかくちょう, seigyobukakuchou] control field extension
拡張子[かくちょうし, kakuchoushi] (filename) extension
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components
拡張記号[かくちょうきごう, kakuchoukigou] extension sign
拡張部分[かくちょうぶぶん, kakuchoububun] extension
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components

-extension- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟีลด์ภาคขยาย[n. exp.] (fīn phāk kh) EN: extension field FR:
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion ; amplification FR: agrandissement [m] ; expansion [f] ; amplification [f] ; extension [f]
การขยายออก[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion ; extension FR: expansion [f] ;extension [f]
การขยายตัว[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion FR: extension [f] ; expansion [f]
การขยายตัวของเมือง[n. exp.] (kān khayāi ) EN: FR: extension de la ville [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
การส่งภาคขยาย[n. exp.] (kān song ph) EN: extension map FR:
การต่อเวลา[n. exp.] (kān tø wēlā) EN: extension FR:
การต่อวีซ่า[n. exp.] (kān tø wīsā) EN: visa extension FR: prolongation de visa [m]
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wē) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension FR:
การเหยียด[n.] (kān yīet) EN: extension FR:
การเหยียดเข่า[n. exp.] (kān yīet kh) EN: knee extension FR:
ภาคขยาย[n. exp.] (phāk khayāi) EN: extension FR:
ภาคขยายเชิงอดิศัย[n. exp.] (phāk khayāi) EN: transcendental extension FR:
ภาคขยายเชิงเดียว[n. exp.] (phāk khayāi) EN: simple extension FR:
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fa) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กสามตา[n. exp.] (plak sāmtā) EN: multiple socket extension cord FR: prise multiple [f]
ต่อ ...[n.] (tø ...) EN: extension ... (+ nb) FR: extension (téléphonique) ... (+ n°)
ต่อเติมบ้าน[v. exp.] (tø toēm bān) EN: home extension FR: agrandir une maison

-extension- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artikelstammerweiterung {f}article master extension
Anbau {m}building extension

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -extension-
Back to top