ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expasion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expasion*, -expasion-

expasion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expasion (n.) การยืดออก See also: การยืดขยาย, การแผ่ออก, การทำให้กว้าง, การเพิ่ม Syn. augmentation, enlargement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expasion
Back to top