ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*expression*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expression, -expression-

*expression* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expression (n.) การแสดงออกทางสีหน้า See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า Syn. facial expression
expression (n.) สำนวน
expressionless (adj.) ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า) See also: ซึ่งไม่แสดงความสนใจ (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า) Syn. blank, dull, impassive
facial expression (n.) การแสดงออกทางสีหน้า See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า
self-expression (n.) การแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ See also: การถ่ายทอดแนวคิดในผลงานทางศิลปะ
softened expression (n.) ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล See also: ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพที่ใช้ลดความรุนแรงของความหมายในเชิงไม่สุภาพของคำ เช่น คำที่เกี่ยวกับความตาย, เพศ, ของเสียจากร่างกาย Syn. polite term
English-Thai: HOPE Dictionary
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ =
self-expressionn. การแสดงออกโดยตัวของมันเอง., See also: self-expressive adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expressionนิพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expressionการแสดงออก,การบีบ,การแสดงออก [การแพทย์]
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่ะ (end.) word used to end an expression but impolite
สะท้อนชีวิต (v.) give an expression of life See also: mirror an expression of life
กระนี้หรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระไรเลย
กระไรเลย (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระนี้หรือ
การแสดงออก (n.) expression See also: show-off
ดูหรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระนี้หรือ, กระไรเลย
ติดสำนวน (adv.) mostly use idiomatic expression
ติดสำนวน (v.) use idiomatic expression See also: contract the habit of using certain words or idioms
เช่นนี้หรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. กระนี้หรือ, กระไรเลย
แววตา (n.) expression of eye
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม
Pardon the expression, but you look like something the cat dragged in, you know?ขอโทษที่ต้องพูดนะ แต่สภาพนายอย่างกับ ไปมีเรื่องกับแมวมา รู้มั้ย
Work. England. It's a stupid expression of mine.การทำงาน ประเทศอังกฤษ มันแสดงออกโง่ของฉัน
The historical perspective of expressionism, as typified by Van Gogh and Gauguin...มุมมองทางประวัติศาสตร์ ในยุคอิมเพรสซั่นนิสม์ จากตัวอย่าง.. ฟานก๊อก และ โกแกง
It's like an expression of rage... by people who feel neglected and turned away by the system.เป็นเหมือนกับการแสดงออก / เวลาที่เราโกรธ... การแสดงออกของคนที่รู้สึกถูกทอดทิ้ง / และหันหลังกลับไปตามสัญชาติญาณ
Calling a riot an irrational expression of rage.เราเรียกการจลาจลนั้นว่า /การกระทำที่ปราศจากเหตุผล
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น
After your expression the "Absolute educational management"หลังจากการแสดงออกของคุณ "ความสมบูรณ์แบบทางการจัดด้านการศึกษา"
Did you see a little Asian child with a blank expression sitting outside... in a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it?เห็นเด็กเอเชียหน้าเหรอหรา... นั่งเฮลิคอปเตอร์โยกเยก เรียกลูกค้าที่หน้าร้านผมรึเปล่า
...I see the same expression on every face.-เราเห็นสีหน้าเบิกบานของผู้คน
Red hair, vacant expressions tatty, secondhand book.ไหนดูซิ ผมแดง หน้าตาไร้อารมณ์ ปอน ๆ ซื้อแต่หนังสือมือสอง

*expression* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人叹为观止[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, 令人叹为观止 / 令人嘆為觀止] (set expression) astonishing to see
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
贬词[biǎn cí, ㄅㄧㄢˇ ㄘˊ, 贬词 / 貶詞] derogatory term; expression of censure
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, 体现 / 體現] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, 婉称 / 婉稱] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉词 / 婉詞] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉辞 / 婉辭] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
[yí, ㄧˊ, 咦] expression of surprise
无表情[wú biǎo qíng, ˊ ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 无表情 / 無表情] expressionless; wooden (expression); blank (face)
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, 眼神] expression or emotion showing in one's eyes
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
神气[shén qì, ㄕㄣˊ ㄑㄧˋ, 神气 / 神氣] expression; manner; spirited; vigorous
神色[shén sè, ㄕㄣˊ ㄙㄜˋ, 神色] expression; look
神采[shén cǎi, ㄕㄣˊ ㄘㄞˇ, 神采] expression; bright
致谢[zhì xiè, ㄓˋ ㄒㄧㄝˋ, 致谢 / 致謝] expression of gratitude; to give thanks; a thank-you note
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 表现 / 表現] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc)
表达式[biǎo dá shì, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕˋ, 表达式 / 表達式] expression (math.); displayed formula
言论[yán lùn, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 言论 / 言論] expression of (political) opinion
引申义[yǐn shēn yì, ˇ ㄕㄣ ㄧˋ, 引申义 / 引申義] extended meaning (of an expression); derived sense
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
[dāi, ㄉㄞ, 呆] foolish; stupid; no expression; stay
卑辞厚币[bēi cí hòu bì, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ, 卑辞厚币 / 卑辭厚幣] humble expression for generous donation
卑辞厚礼[bēi cí hòu lǐ, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, 卑辞厚礼 / 卑辭厚禮] humble expression for generous gift
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 冒昧] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but...
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
形迹[xíng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, 形迹 / 形跡] movements and expression of a person; bearing
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪样 / 怪樣] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces
逆喻[nì yù, ㄋㄧˋ ㄩˋ, 逆喻] oxymoron (paradoxical or selfcontradictory expression, such as English "deafening silence")
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 朗诵 / 朗誦] read aloud with expression; recite; declaim
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, 招财进宝 / 招財進寶] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year)
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裏] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裡] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment
词语[cí yǔ, ㄘˊ ㄩˇ, 词语 / 詞語] words; expressions; terms
公倍式[gōng bèi shì, ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ ㄕˋ, 公倍式] common multiple expression
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公因式] common factor; common divisor (of a math. expression)

*expression* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise)
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P)
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] (n) Karnaugh map; Karnaugh diagram (for mapping Boolean expressions)
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P)
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
ったく[, ttaku] (int) (col) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation)
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior)
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P)
のっぺり[, nopperi] (adv,adv-to) flat; smooth; expressionless; blank
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P)
ムスっと[, musu tto] (adv) (on-mim) frowning; stern expression
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise)
よいしょ;よいっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to
よっこいしょ[, yokkoisho] (int) (See よいしょ) (expression of) effort or strain; heave-ho
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
代数式[だいすうしき, daisuushiki] (n) algebraic expression
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise)
係助詞;係り助詞[かかりじょし;けいじょし(係助詞), kakarijoshi ; keijoshi ( kakarijoshi )] (n) {ling} binding particle (i.e. specifying an expression later in the sentence); linking particle; connecting particle
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
全くもう[まったくもう, mattakumou] (exp,int) (uk) good grief (expression of exasperation)
十年一昔[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history
卑語;鄙語[ひご, higo] (n) vulgar expression; vulgarism
取ってつけたよう;取って付けたよう;取って付けた様[とってつけたよう, tottetsuketayou] (exp) unnatural; out of place; forced or faked (e.g. expression)
口が裂けても[くちがさけても, kuchigasaketemo] (exp) (See 口が裂けても言えない・くちがさけてもいえない) (I) won't (say) anything no matter what (expression is followed by negative verb relating to say, answer, etc.) to not (tell) even under any threat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression
[しき, shiki] expression
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression
算術式[さんじゅつしき, sanjutsushiki] arithmetic expression
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression

*expression* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่ะ[interj.] (a-) EN: [expression of resignation] FR:
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām ) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude FR:
ดูหรือ[interj.] (dūreū) EN: [expression of surprising] FR:
อิสระในการพูด[n. exp.] (itsara nai ) EN: freedom of speech FR: liberté de parole [f] ; liberté d'expression [f]
กายวิญญัติ[n.] (kāiyawinyat) EN: bodily intimation ; bodily expression FR:
การใช้คำ[n. exp.] (kān chai kh) EN: expression FR:
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech FR: parole [f] ; expression [f] ; langage [m]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดง[n. exp.] (kān sadaēng) EN: expressing FR: expression [f]
การแสดงให้เห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: demonstration FR: expression [f]
การแสดงความรู้สึก[n. exp.] (kān sadaēng) EN: expression of feeling FR:
การแสดงออก[n.] (kān sadaēng) EN: expression ; show-off ; display FR: expression [f]
คำพูดดาด ๆ = คำพูดดาดๆ[n. exp.] (kham phūt d) EN: cliché ; commonplace expression ; trite expression ; simple talk FR:
เค้าหน้า[n. exp.] (khao nā) EN: expression ; facial features ; face FR: bouille [f] (fam.)
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I assure you of my highest respect FR: je vous prie d'agréer mes salutations distinguées ; je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués ; je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations distinguées. ; je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée.
ความลำบากในการพูด[n. exp.] (khwām lambā) EN: FR: difficultés d'expression [fpl]
กล่าวคำ...[v. exp.] (klāo kham …) EN: FR: utilsezr le mot … ; utiliser l'expression
กระนี้หรือ[interj.] (kranī reū) EN: [expression of surprising] FR:
กระไรเลย[interj.] (krarai loēi) EN: [expression of surprising] FR:
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f] ; visage [m] ; look [f] ; cachet [m]
หน้าตาย[adj.] (nātāi) EN: impassive ; expressionless ; stony-faced FR:
นิพจน์[n.] (niphot) EN: expression FR: expression mathématique [f]
นิพจน์บูลีน[n. exp.] (niphot Būlī) EN: boolean expression FR: expression booléenne [f]
นิพจน์เชิงเส้น[n. exp.] (niphot choē) EN: linear expression (LE) FR:
นิพจน์กำลังสาม[n. exp.] (niphot kaml) EN: cubic expression FR:
นิพจน์พีชคณิต[n. exp.] (niphot phīc) EN: algebraic expression FR: expression algébrique [f]
นิพจน์ปรกติ[n. exp.] (niphot prok) EN: regular expression FR:
นิพจน์ตรรกะ[n. exp.] (niphot takk) EN: logical expression FR:
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์[n. exp.] (niphot thān) EN: numeric expression FR:
นิพจน์ทางตรรกศาสตร์[n. exp.] (niphot thān) EN: Boolean Logical Expression FR:
ภาษาปาก[n. exp.] (phāsā pāk) EN: colloquialism ; colloquial expression ; spoken language FR: langue parlée [f] ; langue orale [f]
ภาษาพูด[n. exp.] (phāsā phūt) EN: colloquialism ; colloquial FR: expression familière [f]
ประโยคสัญลักษณ์[n. exp.] (prayōk sany) EN: FR: expression mathématique [f]
ราชาศัพท์[n.] (rāchāsap) EN: royal terms of reverence ; royal language FR: langage royal [m] ; expressions révérencieuses envers la famille royale
รูปร่าง[n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; form ; physique FR: aspect [m] ; forme [f] ; apparence [f] ; silhouette [f] 
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nāt) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face FR: apparence [f] ; expression [f]
สำนวน[n.] (samnūan) EN: idiom ; idiomatic expression ; figure of speech ; literary style ; literary mannerism FR: idiome [m] ; expression idiomatique [m] ; expression [f] ; tournure [f] ; figure de style [f] ; locution [f]
สำนวน ๆ = สำนวนดาดๆ[n. exp.] (samnūan dāt) EN: cliché ; commonplace expression ; trite expression ; simple talk FR:
สำนวนฝรั่งเศส[n. exp.] (samnūan Far) EN: FR: expressions françaises [fpl]

*expression* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdruckslos {adj} | ausdrucksloser | am ausdruckslosestenexpressionless | more expressionless | most expressionless
Gesichtsausdruck {m}facial expression
Ausdrucksform {f}form of expression
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj}meaningless; empty; expressionless
Redewendung {f} | eine feststehende Redewendungidiom; idiomatic expression | a set locution
Danksagung {f}expression of thanks
Expressionismus {m}expressionism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *expression*
Back to top