ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-expected-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expected, *expected*,

-expected- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย
Yes, I rather expected it would be.- ฉันก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้น
I realize we weren't expected to start business until tomorrow, so please accept my apologies for interrupting your day of rest.{\cHFFFFFF}ผมทราบดีว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะ เริ่มต้นธุรกิจจนถึงวันพรุ่งนี้ {\cHFFFFFF}ดังนั้นโปรดยอมรับคำขอโทษของฉันสำหรับ รบกวนวันของคุณส่วนที่เหลือ
We expected you yesterday evening.พวกเราคาดว่าคุณจะมา เมื่อวานเย็น.
Colonel, but we're expected to do our duty just like our heroes in the Special Forces.พันเอก แต่เราคาดว่าจะทำหน้าที่ของเรา เช่นเดียวกับฮีโร่ของเราในกองพิเศษ
I never expected to see you again.ฉันไม่เคยคิดว่า จะได้เห็นคุณอีก
He expected Denise to say that you perjured yourself at Cheslav's inquiry.เขาหวังจะให้เดนนิสพูดว่า คุณให้ความเท็จต่อตนเองในการพิจารณาคดีเชสลาฟ
And a lot is expected of the Italian team.มีหลายคนคาดหวังกับทีมอิตาลี
And we are expected to believe a man who claims he stole from a prostitute... before we would believe ten police officers who stood here on oath... and called you a liar?และเราคาดว่าจะเชื่อคน การเรียกร้องเขาขโมยมาจากหญิง? ก่อนที่เราจะเชื่อสิบตำรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ยืนอยู่? และเรียกเธอว่าคนโกหกหรือไม่
Better than you expected or better than you hoped?แหม... ดีจริงเลย Scully
I never expected to hear from him.ฉันไม่หวังจะรู้เรื่องเขานะ
I expected as much...ฉันเคยหวังเอาไว้มาก...

-expected- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, 出其不意] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard
期望值[qī wàng zhí, ㄑㄧ ㄨㄤˋ ㄓˊ, 期望值] expected value
崩症[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, 崩症] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
血崩[xuè bēng, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄥ, 血崩] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 无取胜希望者 / 無取勝希望者] outsider (i.e. not expected to win a race or championship)
出人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, 出人意外] turned out other than expected (成语 saw); unexpected

-expected- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do)
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..)
チェンジアップ[, chienjiappu] (n) changeup; pitch that comes toward the batter at a speed slower than expected (baseball)
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
予価[よか, yoka] (n) probable (predetermined) price; expected price
予想変動率[よそうへんどうりつ, yosouhendouritsu] (n) expected volatility; implied volatility
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
図に当たる[ずにあたる, zuniataru] (exp,v5r) to hit the bull's-eye; to go as expected
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)

-expected- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดังคาด[X] (dang khāt) EN: as expected ; as planned ; as anticipated FR:
จะเกิดขึ้น[adj.] (ja koēt khe) EN: expected FR:
การมิได้เป็นไปตามที่คาดไว้[xp] (kān midāi p) EN: things did not turn out as expected FR: les choses ne sont pas déroulées de la façon/manière prévue
ค่าคาดหมาย[n. exp.] (khā khātmāi) EN: expected value ; expectation value ; expectation FR:
ค่าคาดหวัง[n. exp.] (khā khātwan) EN: expected value FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
คาดเอาไว้[adj.] (khāt ao wai) EN: expected FR: espéré ; attendu
คาดกันว่า...[v. exp.] (khāt kan wā) EN: it's estimated that ; it's expected that FR:
คาดหมาย[adj.] (khātmāi) EN: expected FR: prévisible
คาดว่า[adj.] (khāt wā) EN: expected FR: attendu
คาดไว้[X] (khāt wai) EN: expected FR: prévu
คาดว่าจะเกิดขึ้น[adj.] (khāt wā ja ) EN: expected FR: attendu
คาดหวัง[adj.] (khāt wang) EN: expected FR: attendu
ความถี่คาดหมาย[n. exp.] (khwāmthī kh) EN: expected frequency FR:
มิได้เป็นไปตามที่คาดไว้[xp] (midāi penpa) EN: do not turn out as expected FR: ne pas se dérouler de la façon prévue
พึงคาดหมายได้[v. exp.] (pheung khāt) EN: might be expected FR:
ผิดคาด[adj.] (phit khāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing FR:
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ[n. exp.] (radap ngoen) EN: expected salary FR: salaire espéré [m] ; salaire souhaité [m]
สมใจนึก[v. exp.] (som jai neu) EN: as one wishes ; as expected FR: à coeur joie
สมคะเน[X] (som khanē) EN: as expected ; as predicted FR:
ตามคาดการณ์[adj.] (tām khātkān) EN: expected FR: prévisible
ตามคาดหมาย[X] (tām khātmāi) EN: as planned ; as expected ; as anticipated ; according to expectations FR:
ตามที่คาดไว้[X] (tām thī khā) EN: as expected FR: comme prévu ; comme attendu
ถูกคาดหวังว่าจะ[v. exp.] (thūk khātwa) EN: be expected to FR: être attendu à
ต้องอธิบายได้[X] (tǿng athibā) EN: accountable ; expected to give an explanation FR: supposé fournir des explications
อย่างใจ[X] (yāng jai) EN: as expected ; as hoped for ; as one would like FR: comme espéré ; comme escompté ; comme il était souhaité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -expected-
Back to top